Позиция на МИЕ
Министерство на икономиката и енергетиката и дружествата, за които то отговаря, функционират стабилно и в нормален порядък. Няма непосредствена заплаха от блокиране на дейността на министерството и тези дружества, както и за изпълнение на текущите им финансови задължения към партньори и контрагенти.
16.07.2014
Референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид
Със Заповед № РД-16-983 от 15.07.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката е определена на референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид – СО2 за периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г. в размер на 5,05 Евро/тон СО2
18.07.2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по ме ...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
 
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg