Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител за длъжността "главен експерт" в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспобност"

Дирекция: Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

Дати за подаване на документи: 04.01.2018 - 15.01.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител

"главен експерт" в отдел "Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката

 

1. Основните задължения за длъжността "главен експерт" в отдел "Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне", главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" са:

Участва в комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения, постъпили  по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; участва в екипи по договаряне за извършване на документална проверка на кандидатите, предложени за финансиране и изготвя проекти на индивидуални договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и изготвяне на проекти на решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; извършва проверка дали постъпилите от страна на бенефициентите искания за изменения на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не нарушават конкурентните условия, съществуващи  към момента на сключване на договора; въвежда и актуализира информацията, свързана с процеса по приемане на проектни предложения в Информационната система за управление и наблюдение; участва в изготвянето на информация за предоставените държавни и минимални помощи при сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ и съдейства за предоставянето й на министъра на финансите; участва в приемане и регистриране на проектни предложения по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; изготвя обстойни и задълбочени правни анализи обхващащи националното и европейското законодателство и международното право във връзка с функциите на отдела.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "главен експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Професионален опит: 4 години в областта на системите за управление и изпълнение на програми и проекти, съфинансирани от ЕС или в областта на правото.
 • Минимален ранг III младши ранг;
 • Професионална област – право.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Юридическа правоспособност;
 • Владеене на английски език;
 • Добри компютърни умения;
 • Много добри познания по оценка на проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС и други международни донори;
 • Много добро познаване на общата нормативна уредба, свързана със Структурните фондове на ЕС;
 • Много добро познаване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и държавните помощи.

Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в държавната администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
 • формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, е определен ред за извършване на подбора:

 1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед;
 2. опит на експертна длъжност в друга администрация;
 3. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката