Кариери
 
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл.81а от Закона за държавния служител в дирекция "Вътрешен одит"

Дирекция: Вътрешен одит

Дати за подаване на документи: 26.01.2018 - 05.02.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител

"главен вътрешен одитор" в дирекция "Вътрешен одит" в Министерство на икономиката

1. Основните задължения за длъжността "главен вътрешен одитор" в дирекция "Вътрешен одит", са:

Участва при изготвянето на базата на оценка на риска на 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността на дирекцията; изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, в който участва, съдържащ – обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента и го представя за съгласуване на ръководителя на одитния екип; идентифицира, анализира, документира и оценява необходимата информация за изразяване на мнение по отношение на поставените цели в одитните ангажименти; дава независима и обективна оценка за функционирането на одитираната система за финансово управление и контрол; участва в осъществяването на одитни ангажименти, свързани с дейността на структурните звена в министерството, в т.ч. и дейността по усвояване на средства от ЕС, второстепенните разпоредители към министъра и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и търговските дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества, в които министърът на икономиката упражнява правата на собственост на държавата и няма изградени звена за вътрешен одит.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "главен вътрешен одитор":

1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години опит в областта на контрола, вътрешния или външен одит;
 • Минимален ранг III младши;
 • Професионална област – право, икономика, финанси.

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Да притежават сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международен сертификат за вътрешен одитор ;
 • Компютърни умения – Word, Excel, Internet.

Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в държавната администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

* Назначаването на служителя ще се извърши след получено писмено съгласие от министъра на финансите и премината процедура по проучване за надеждност и получено разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие от формуляра за оценка изпълнението на длъжността, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация за 2017 г.;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, е определен ред за извършване на подбора:

 1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед;
 2. опит на експертна длъжност в друга администрация;
 3. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката