Кариери
 
Mинистерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител

Дирекция: Икономическа политика

Дати за подаване на документи: 23.02.2018 - 06.03.2018

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител

"държавен експерт" в отдел "Насърчаване на инвестициите и инвестиционни проекти", дирекция "Икономически политики за насърчаване",

1. Основните задължения за длъжността "държавен експерт" в отдел "Насърчаване на инвестициите и инвестиционни проекти", дирекция "Икономически политики за насърчаване", са:

Изготвя проекти на нормативни актове, високопрофесионални експертни анализи и становища по проекти на нормативни актове, в съответствие с нормативни или други документи и актове – национални и на ЕС, за подобряване на инвестиционния климат и насърчаване на инвестициите. Осъществява дейностите по прилагане на разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане като: изготвяне на становища/документи в рамките на съгласувателни процедури за продажба на имот-частна държавна собственост, без провеждане на търг по реда на чл. 22а от ЗНИ; изготвяне на проекти на материали, проекти на нормативни актове и договори за прилагане на финансови насърчителни мерки по реда на ЗНИ и ППЗНИ за внасяне за разглеждане и приемане в МС; изготвяне на документи за прилагане на мерките за приоритетните инвестиционни проекти по реда на ППЗНИ; осигуряване на съответствие на подготвените материали с правилата за идентифициране, предварително уведомяване и спазване на режимите на държавни помощи съгласно действащото българско и общностно законодателство.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "държавен експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен "магистър";
 • Професионален опит: 5 години в разработването на проекти на нормативни актове за повишаване на инвестиционната активност и привличане на инвестиции, дейности по разработване и прилагане на програми  и мерки за насърчаване на инвестициите;
 • Минимален ранг II младши;
 • Професионална област – право.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • Компютърна грамотност – Microsoft Office (Windows), Internet, владеене/ползване на английски език и/или друг официален език на ЕС;

Специфични изисквания – Кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в държавната администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл.

Необходими документи за кандидатстване:

 • писмено заявление до министъра на икономиката за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция);
 • професионална автобиография;
 • копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие на служебна книжка, удостоверяваща валидно служебно правоотношение, изтекъл изпитателен срок, придобит ранг и професионален опит;
 • копие на други официални документи, удостоверяващи професионален опит: трудова книжка и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такъв);
 • копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;
 • документ за степен на образование, издаден от друга държава, се представя след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
 • формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Необходимите документи се подават в деловодството на Министерството на икономиката в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Място, на което се обявяват съобщенията във връзка с обявената процедура: Електронната страница на Министерството на икономиката, www.mi.government.bg, рубрика Кариери.

При наличие на повече от един кандидат отговарящ на изискванията за заемане на обявена длъжност, е определен ред за извършване на подбора:

 1. допускане до подбора на база представените документи с оглед установяване на наличие на изискванията по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед;
 2. опит на експертна длъжност в друга администрация;
 3. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите по петстепенната скала по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката