Структура
 
Икономически политики за насърчаване
Директор: Желяз Енев
Телефон: 02 940 7559
Факс: 02 987 2190
Адрес: София, ул. "Славянска" №8
Работно време: 9.00 - 17.30
 

Дирекция "Икономически политики за насърчаване" има следните функции:

1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите;

2. организира, координира и участва в провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност и повишаване конкурентоспособността на българската икономика;

3. участва в прилагането на клъстерната политика в икономиката;

4. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС, включително като организира и ръководи дейността на Работна група "Космическа политика" към Съвета по европейските въпроси;

5. координира и осъществява контрол при издаване на сертификат и прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

6. участва в разработването на проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

7. участва в координацията и мониторинга на провежданата политика за насърчаване на инвестициите при взаимодействие с другите централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за инвестиции;

8. участва в диалога с представителите на инвеститорската общност по въпросите на инвестиционната политика;

9. съдейства за реализирането на инвестиционни проекти, включително като осъществява координация и поддържа връзки с потенциални чуждестранни инвеститори съвместно с Българската агенция за инвестиции;

10. участва в осъществяването на политиката за изграждане и развитие на индустриалните зони в България;

11. участва в изготвянето на удостоверения и предложения за получаване на разрешения за пребиваване на чужденци на икономически основания по реда на Закона за чужденците в Република България, съответно за кандидатстване за българско гражданство, включително за особени заслуги в икономическата сфера, по реда на Закона за българското гражданство;

12. участва в подготовката и провеждането на преговори за сключване на споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;

13. изготвя анализи по сектори и отрасли на промишлеността, подпомагащи вземането на решения за провеждането на мерки по политиката за по-доброто регулиране и политиката за малките и средните предприятия;

14. осъществява информационен обмен с държавни и международни институции и агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето на анализи и прогнози за икономическото развитие на страната;

15. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и аналитични материали на дирекциите в Министерството и подпомага дейността им чрез предоставяне на необходимите материали;

16. координира дейността на Министерството с другите заинтересувани органи във връзка с възможностите за подкрепа на инвестиционни проекти и сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения и споразумения за индустриално коопериране в областта на сигурността и отбраната;

17. участва в подготовката на предложение на министъра при възлагане на споразумение за индустриално сътрудничество, както и на съвместно предложение на министъра и на възложител на договор по чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗОП за основните параметри на споразумение за индустриално сътрудничество/компенсаторно (офсетно) споразумение, и участва в работни групи за провеждане на преговори за сключването им;

18. подпомага министъра при осъществяване на контрола относно изпълнението на задълженията по споразумение за индустриално сътрудничество и компенсаторно (офсетно) споразумение и съдейства при извършването на проверки върху изпълнението на съответните споразумения;

19. координира дейността на Консултативния съвет към Пакта за индустриална стабилност;

20. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

21. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата съобразно функционалната си компетентност;

22. участва в разработването и в контрола на изпълнението на оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, по въпросите, свързани с политиката за насърчаване на инвестициите, малките и средните предприятия и иновациите, и др.;

23. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на инвестициите, малките и средните предприятия, иновациите, предприемачеството и др.;

24. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации по въпросите на инвестиционната политика;

25. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната програма за реформи и на Националната програма за намаляване на административната тежест от компетентността на Министерството, участва в мониторинга на изпълнението на програмите; отчита текущото изпълнение на програмите пред отговорните институции;

26. подготвя конкретни предложения за подобряване на бизнес средата и отпадане и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;

27. участва в разработването, организира, координира и участва в провеждането на политиката по отношение на малките и средните предприятия, гарантираща устойчив икономически растеж;

28. предлага и реализира проекти и мерки, насочени към прилагането в Република България на Десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес, приет от Европейската комисия;

29. участва в разработването, контрола и наблюдението на мерките и операциите по оперативните програми за усвояване на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове;

30. разработва Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането й;

31. участва в разработването и актуализирането на Националния план за развитие и на Националната програма за реформи;

32. участва в изготвянето на позицията на министъра по въпроси от компетенциите на дирекцията;

33. координира и подготвя участието на министъра в диалога между правителството и представителите на: бизнеса, сдружения и органи на местното самоуправление, и технически обслужва дейността на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия;

34. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи, комитети и форуми на ЕС и в международни икономически организации по въпросите на малките и средните предприятия и Политиката за по-добро регулиране;

35. организира и ръководи дейността на Работна група 15 "Индустриална политика и малки и средни предприятия" към Съвета по европейските въпроси;

36. участва в разработването на нормативни актове и международни договори, от които възникват права и/или задължения за малките и средните предприятия;

37. разработва и участва в осъществяването на Националната иновационна политика;

38. координира и участва в реализацията на процеса "предприемаческо откритие", свързан с разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.; изпълнява функцията на секретариат, отговорен за изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.;

39. осигурява дейността на Националния иновационен фонд;

40. осигурява дейността на Националния съвет за иновации, като подготвя необходимите документи;

41. отговаря за прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, произтичащи от членството в ЕС, в областта на иновационната политика в контекста на Стратегия "Европа 2020";

42. координира и подпомага участието на Република България в Европейската инициатива "ЕВРИКА" и в Съвместната програма "ЕВРОСТАРС";

43. предлага схеми за финансово подпомагане на иновационната активност на предприятията, за насърчаване на предприемаческия дух, за стимулиране на създаването на нови фирми и участва в реализацията им;

44. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми, протоколи и неправителствени споразумения в областта на иновационната и космическата политика;

45. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.

 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката