Структура
 
Природни ресурси и концесии
Директор: Милослав Кацаров
Телефон: 02 9263 104, 02 9263 105
Факс: 02 987 4985
Адрес: София, ул. "Триадица" №8
Работно време: 9:00 - 17:30
 

Дирекция "Природни ресурси и концесии" има следните функции:

Участва в разработването и провеждането на държавната политика и стратегия по управление на подземните богатства и развитие на минната индустрия с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море.

Подпомага министъра при осъществяване на неговите правомощия за опазването на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсеното, проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези дейности, в т.ч. чрез съгласуване на цялостни и/или годишни работни проекти.

Контролира:

 • спазването на издадените разрешения за извършване на дейности по управление на минни отпадъци;
 • воденето на необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства;
 • цялостното изпълнение на договорите за търсене и проучване и за проучване и на договорите за предоставяне на концесии за добив чрез планирани проверки по график и извънредни проверки;
 • спазването на цялостните и годишните работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти, за рекултивация на нарушени и замърсени терени;
 • спазването на цялостните и годишните проекти за изграждане, експлоатация и закриване на съоръжения на минни отпадъци и на плановете за управление на минните отпадъци.

Координира и провежда обществени поръчки за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на инвестиционни и други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море.

Подпомага министъра при управлението на Националния геоложки фонд, Националното скалнофондово хранилище и на специализираните информационни системи за данните от геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства.

Организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карта, регистри и информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:

 • разрешенията за търсене и проучване;
 • предоставените концесии за добив на подземни богатства;
 • откритията и находищата на подземни богатства.

Поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни по чл. 22е, ал. 4 ЗПБ.

Организира съставянето и воденето на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по ЗПБ.

Организира и подготвя издаването на удостоверения за регистрирани открития на находища.

Организира създаването на метаданни за масивите от пространствени данни и услугите за тях в областта на геологията, въглеводородите като енергийни източници и минералните ресурси в съответствие със Закона за достъп до пространствените данни.

Извършва предвидените в ЗПБ действия, включително като организира и провежда конкурси и търгове, води преговори и подготвя документи за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 7 ЗПБ след одобрение от Министерския съвет и подготвя проекти на договори в случаите, определени със закона.

Създава необходимата организация и подготвя проекти на предложенията пред Министерския съвет за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 ЗПБ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на нефт и природен газ на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, както и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2 ЗПБ.

Създава организация и участва при подготовката и провеждането на конкурси и търгове и воденето на преговори по реда на действащото законодателство.

Подготвя необходимите документи за предоставяне на права за управление на минни отпадъци по реда на ЗПБ.

Организира дейността по предоставяне на концесии за изграждане на хидроенергийни обекти съгласно Закона за концесиите.

Подпомага министъра в качеството му на компетентен орган по прилагането на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО, като подготвя от името на министъра за предоставяне на Европейската комисия предвидените в директивата доклади.

Организира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове в областта на подземните богатства и концесиите.

Участва в съгласуването, приемането и контрола по изпълнението на задания, проекти и програми за техническа ликвидация и/или консервация на неефективни обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива, рекултивация на засегнатите земи, мониторинг и др.

Участва в подготовката, предоставянето и контрола по усвояването на държавни помощи във въгледобива, уранодобива и рудодобива.

Осъществява подготовката и контрола върху геоложките и геоеколожките изследвания, финансирани с държавни средства; разработване и координиране изпълнението на международни проекти и програми в областите геоинформатика, търсене, проучване и добив на подземни богатства и опазване на земните недра.

Планира и следи аналитично приходите и разходите по:

 • концесионната дейност;
 • предоставените разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;
 • техническата ликвидация, рекултивация и мониторинг на обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива.

Участва в подготовката на информация и анализи за добива на подземни богатства в регионален и международен план.

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Представлява страната и министерството в областта на геологията и опазването на земните недра пред Асоциацията на европейските геоложки служби (EuroGeoSurveys), както и пред други сродни структури в Европа и в света.

Участва в работата на работна група № 14 "Енергетика", както и излъчва свои представители в работни групи към Европейската комисия в областта на устойчивото развитие на минералните ресурси (Raw Materials Supply Group, DG Enterprises и Supply DG Environment) и в работата на международни организации.

Представлява страната и министерството в "Интерокеанметал".

Участва чрез свои представители в експертната група към Икономическата комисия на ООН за Европа по ревизиране и актуализиране на рамковата Класификация на запасите и ресурсите на подземни богатства.

Участва в подготовката на програмите за геоложки изследвания в Антарктида в района на Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски".

 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката