Структура
 
Туристическа политика
Директор: Мария Иванова
Телефон: 032 347 507
Факс: 032 347 514
Адрес: Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 - 17:30
 

Дирекция "Туристическа политика" има следните функции:

Разработва политиката в областта на туризма, като:

  • разработва стратегия за развитие на туризма и краткосрочни концепции и програми;
  • координира с други ведомства утвърждаването на нормативи за изграждането на специализирана туристическа инфраструктура;
  • координира дейността по интеграцията на туризма с други отрасли на националната икономика.

Осигурява организирането и административно-техническото обслужване на Националния съвет по туризъм.

Подпомага министъра във функциите му, свързани с дейността по привличане на инвестиции, и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище.

Осигурява координацията с националните браншови, продуктови, регионални и местни туристически сдружения и с туристическите райони

Осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове.

Взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма.

Участва в разработването на нормативни актове в областта на туризма и изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с развитието на туризма.

Разработва, организира, координира и ръководи изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕС, в областта на туризма.

Разработва и актуализира система от критерии и индикатори за мониторинг и осъществява мониторинг и оценка на изпълняваните предприсъединителни програми и проекти в туризма.

Осъществява дейностите на министерството по управление на донорски програми, финансирани от други държави, държавни институции или международни донори в областта на туризма.

Поддържа единната система за туристическа информация като единна електронна база данни; събира, обработва, съхранява и актуализира данни за единната система за туристическа информация.

Извършва предварителен контрол при регистриране на лицата, кандидатстващи за регистрация за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, както и при категоризирането на туристически обекти; разработва и предлага за утвърждаване от министъра на вътрешни правила за категоризацията на туристическите обекти, както и за регистрация на лица за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Води, поддържа, съхранява и актуализира регистри на туроператорите и туристическите агенти; на категоризираните туристически обекти - средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и заведения за хранене, прилежащи към тях, плажове и ски писти - части от Националния туристически регистър.

Подпомага и участва в дейността на ЕКРТТА и на ЕККТО; изготвя предложения и планове до ЕККТО за извършване проверки на място за категоризация на туристически обекти и участва в проверките.

Участва в разработването, определянето и прилагането на изисквания за качество в туризма; подпомага министъра в дейностите по организиране и координиране на контрола върху качеството на туристическия продукт.

Разглежда уведомяванията, направени от председателя на Комисията за защита на потребителите в резултат на контролните му правомощия по Закона за туризма, и предлага на министъра прекратяване или понижаване на категория, съответно заличаване на регистрация.

Разработва и предлага за утвърждаване от министъра на образци на категорийната символика и на удостоверенията за регистрация.

Подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.

Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

 

 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg