Структура
 
Външноикономическа политика
Директор: Дияна Найденова
Телефон: 02 940 7761, 02 940 7018
Факс: 02 981 4915
Адрес: София, ул. "Княз Александър І" №12
Работно време: 9:00 - 17:30
 

Дирекция "Външноикономическа политика" има следните функции:

1. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на външноикономическите и търговските отношения;

2. анализира и дава предложения за развитие на Държавната стратегия за развитие на външноикономическото и търговското сътрудничество по страни и региони, включително чрез разработване на програми и проекти; изучава и анализира икономическото развитие и законодателство, търговския и инвестиционния режим на страните;

3. подготвя предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира подготовката на позиции по въпросите на външноикономическото сътрудничество;

4. координира подготовката на сесии на двустранни междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество и заседанията на други форми на двустранно търговско-икономическо сътрудничество; осигурява текущата работа и координира изпълнението на поставените задачи, съвместно с Министерството на външните работи и другите заинтересувани ведомства подготвя и провежда сесиите и заседанията;

5. предлага и координира провеждането на инициативи за представяне на икономическите възможности и експортния потенциал на Република България; координира провеждането на държавната политика по увеличаване на износа и съдейства за българското участие в международни панаири и изложби;

6. координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по проекти на спогодби, разработвани от други ведомства;

7. осигурява функциите на министъра по осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните спогодби от компетентността на министъра;

8. координира дейността по участието на Република България в международни инициативи с икономическа насоченост;

9. координира и участва в осъществяването на търговско-икономическото сътрудничество на регионално равнище между местните администрации на Република България и тези на съответните страни;

10. участва в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика на ЕС и координира въпросите в областта на Общата търговска политика на ЕС, включително ръководи и осигурява дейността на съответната работна група към Съвета по европейските въпроси по въпросите на търговската политика и външноикономическото сътрудничество, и участва в заседанията на работните органи на Съвета на ЕС и в процеса на комитология по въпроси в областта на търговската политика и външноикономическите отношения;

11. координира изпълнението на задълженията на Република България като член на СТО и осигурява участието на Република България като член на ЕС в подготовката и провеждането на двустранни и многостранни търговски преговори в рамките на СТО и с новоприсъединяващи се към СТО страни;

12. координира изпълнението на задълженията на българската страна по сключените от ЕС търговски споразумения и въвеждането и прилагането на законодателството на ЕС в областта на Общата търговска политика, както и организира и ръководи дейността на Работна група 25 "Търговска и външноикономическа политика";

13. участва в диалога с неправителствените организации по въпросите на търговската политика и развитието на външноикономическите отношения; съгласува становища и позиции, включително във връзка с въвеждане и прилагане на европейското законодателство;

14. изготвя анализи и справки за развитието на двустранните външноикономически отношения и предоставя информация на други заинтересувани ведомства и неправителствени организации; анализира данните за развитие на търговския стокообмен и възможностите за развитие на търговията;

15. предоставя на българските производители и износители и на техните професионални сдружения информация за икономическото развитие, състоянието на пазарите и регламентацията на стопанската дейност в отделните страни, информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС и взаимодейства с тях при разработването и провеждането на пазарната им политика;

16. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации и с развитието на отношенията с тях, включително в международните туристически организации;

17. участва със свои представители в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел и осъществява оперативното ръководство на дейността на служителите в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел;

18. осъществява оперативното ръководство на дейността на Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в отделните страни и съгласува плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външноикономическата политика на страната;

19. чрез Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България:

а) предлага и участва в провеждането на икономическата политика и защитата на търговско-икономическите интереси на Република България в приемащата страна;

б) предлага и организира мероприятия за реализиране на икономическите приоритети на страната, разширяване на износа, привличане на инвестиции и туристи и популяризиране на възможностите на Република България като надежден икономически партньор;

в) осигурява информация за икономическото развитие, външноикономическата политика и състоянието на пазара на приемащата страна;

г) оказва съдействие за осъществяване на връзките между държавните институции на Република България и приемащата страна и при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси в приемащата страна;

д) оказва съдействие на българските делови среди за провеждане на търговската политика на пазарите на приемащата страна;

20. осъществява контакти и обмен на информация с търговски и икономически мисии, акредитирани в Република България; поддържа отношения със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външноикономическите връзки, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;

21. взаимодейства с Центъра на промишлеността на Република България в Москва по въпросите на търговско-икономическата и маркетинговата дейност на руския пазар;

22. анализира развитието на националния пазар, разработва предложения и участва в провеждането на търговската политика по отношение на националния пазар;

23. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и с "Българска агенция за експортно застраховане" – ЕАД;

24. подпомага дирекция "Икономически политики за насърчаване" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

25. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

 
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката