Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
28 август 2015
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативните актове на Министерския съвет
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
18 август 2015
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)
Проектът на постановление привежда Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).
14 август 2015
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация
Предложените промени в проекта на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация имат за цел създаване на длъжност "заместник-директор" на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация и определянето на неговата компетентност.
06 август 2015
Проект на ПМС за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
В списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане – приложение към член единствен от Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), се изключва "Гърция"
09 декември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство. С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението.
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg