Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
24 юли 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за безопасност на запалките, приета с Постановление 41 на МС от 2007 г.
Отмяната на Наредбата за безопасност на запалките и на Постановление № 41 на Министерския съвет от 26.02.2007 г., с което е приета Наредбата за безопасност на запалките, имат за цел да приведат в съответствие българското законодателство с публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз на 16.06.2017 г. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1014 на Комисията от 15.06.2017 г. за публикуване на позоваванията на европейските стандарти EN 13869:2016 относно изискванията за безопасност на запалките спрямо деца и EN 13209-2:2015 относно приспособленията за носене на бебе съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП).
20 юли 2017
Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия
С изменението на Закона за малките и средните предприятия се цели хармонизиране на българското законодателство в областта на малките и средните предприятия с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.
19 юли 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
С проекта на Постановлението се предвижда в българското законодателство да се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/774 на Комисията по отношение на фенол; Директива (ЕС) 2017/898 на Комисията по отношение на бисфенол А и Директива (EС) 2017/738 на Съвета по отношение на оловото, изменящи и допълващи Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките.
18 юли 2017
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на Регламент на съвета (ЕО) № 1236/2005
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на Регламент на съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
18 юли 2017
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
11 юли 2017
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция
С предлаганият проект на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0), като основа за разработване на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция, в българската икономика ще се създадат условия за развитие на съвременно индустриално производство чрез интеграция на интелигентни производствени системи и процеси.
Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката