Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
26 февруари 2015
МИ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП) цели:
18 февруари 2015
Проект на ПМС за създаване на Национален икономически съвет
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален икономически съвет.
24 януари 2015
Проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
На 26.06.2014 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван новият Общ регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), който е в сила от 01.07.2014 г.
19 декември 2014
Проект на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Проектът на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗИ на ЗПСК) е изготвен във връзка с получено на 21 март 2013 г. Мотивирано становище C (2013) 1550 на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение №2012/4002. Мотивираното становище касае разпоредбите на §8 от Преходните разпоредби към ЗИД на ЗПСК (изм. ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. и доп., ДВ бр. 18 от 2010 г., в сила от 5.03.2010 г.), които не съответстват на заложените в Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) принципи за свободно движение на капитали (чл. 63 от ДФЕС) и свобода на установяване (чл. 49 от ДФЕС).
19 декември 2014
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане е да въведе изискванията на чл. 13 от Директива 2014/68/ЕС. Съгласно разпоредбата на Чл. 49, т. 1 от Директивата, България има ангажимент да приеме и публикува съответните нормативни промени в националното си законодателство най-късно до 28.02.2015 г.
15 декември 2014
МИ предлага за обществено обсъждане Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките
Предложените изменения и допълнение в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките са инициирани от промени в европейското законодателство. Проектът на Постановление въвежда изискванията на три директиви на Европейската Комисия.
09 декември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство. С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението.
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg