Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
10 април 2014
Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност
Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.
07 април 2014
Oбществено обсъждане на относно подхода на ЕС в преговорите по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство в частта за защита на инвестициите и уреждане на спорове "инвеститор-държава"
Европейската комисия организира допитване до обществеността в ЕС относно възможния подход спрямо защитата на инвестициите и уреждане на спорове "инвеститор-държава" (УСИД), който съдържа серия от новаторски елементи и ЕС възнамерява да го използва като основа за преговорите по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП)
03 април 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
С оглед гарантиране събираемостта на вноските, извършвани от отделните оператори, които са задължени да правят вноски в транзитна сметка "Национален план за инвестиции" към Министерството на икономиката и енергетиката срещу разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове, се предвижда вноските да са със статут на публични държавни вземания
20 март 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
С цел максимално оптимизиране на процедурата по издаване на сертификат за клас инвестиция и ускоряване на сроковете за разглеждане на проектите, следвайки успешния пример на други държави от Централна и Източна Европа, се въвежда единно заявление по образец
28 февруари 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България
Проектът на Стратегия е разработен на основание чл. 6, т. 1 от Закона за туризма. Проектът има характер на Пре-мастер план, който ще бъде развиван по отделните си модули, по туристически продукти и по райони във времето.
13 февруари 2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
Основната цел на проекта е да въведе новите изисквания за етикетиране на аерозолни флакони, регламентирани в европейското законодателство с Директива 2013/10/ЕС.
07 февруари 2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове
С него се правят изменения и допълнения в 21 наредби, приети на основание Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията. В една част от наредбите се правят изменения, с които се премахва изискването търговците – заявители на административни услуги да предоставят документ за актуално състояние, като вместо това следва да посочват само своя Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър.
31 януари 2014
Документ за стартиране на обществена консултация във връзка с предложена от ЕК комуникация относно "Засилване на ролята на частния сектор в постигане на обхватен и устойчив икономически растеж в развиващите се страни"
МИЕ предлага документ за стартиране на обществена консултация във връзка с предложена от ЕК комуникация относно "Засилване на ролята на частния сектор в постигане на обхватен и устойчив икономически растеж в развиващите се страни"
21 януари 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
С проекта на се предвижда изпълнение на §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 286 от 14 декември 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
13 юни 2012
Заявление за разпределение на безплатни квоти за емисии за периода 2013-2020 г. по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/29/EО от 23-ти април 2009 г., изменя Директива 2003/87/EО с цел да се подобри и разшири системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7316
Ресор Енергетика: +359 2 940 7357
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg