Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
14 ноември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването
Предложените изменения в проекта се правят с цел създаване еднородна практика при прилагане на Наредба № 16-334 от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл.139а от Закона за енергетиката, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи.
10 ноември 2014
МИЕ публикува за обществено обсъждане проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Предложените изменения и допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия са инициирани от промени в европейското законодателство.
21 октомври 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проектозакон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Основна цел на промените в Закона за енергетиката е подобряване дейността и независимостта на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Предлага се разделянето на комисията на два специализирани състава – единият по въпросите на енергетиката, а другият по въпросите на водоснабдяването, за да се оптимизира работата на комисията.
17 октомври 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане промени в правилника за приложение на Закона за инвестициите
Предложените изменения в ППЗНИ ще позволят провеждането на процедури по сертифициране на инвестиционни проекти и прилагането на насърчителните мерки, които не представляват държавна помощ
17 септември 2014
МИЕ предлага проект на Наредба за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални
Наредбата за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене е разработена на основание чл. 122, ал. 4 от Закона за туризма.
10 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове по Закона за техническите изисквания към продуктите
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвижда да бъдат изменени и допълнени: Наредбата за условията и реда за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, както и 7-те. наредби по чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за съответните видове съоръжения с повишена опаснос
09 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Иновационната стратегия за интелигентна специализация се разработва в съответствие със стратегията на Съюза Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и в изпълнение на тематична цел 1- "засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите".
03 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в ДАМТН и се увеличава щатната численост на персонала в ИА "БСА".
13 юни 2012
Заявление за разпределение на безплатни квоти за емисии за периода 2013-2020 г. по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/29/EО от 23-ти април 2009 г., изменя Директива 2003/87/EО с цел да се подобри и разшири системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg