Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
10 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове по Закона за техническите изисквания към продуктите
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвижда да бъдат изменени и допълнени: Наредбата за условията и реда за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, както и 7-те. наредби по чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за съответните видове съоръжения с повишена опаснос
09 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Иновационната стратегия за интелигентна специализация се разработва в съответствие със стратегията на Съюза Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и в изпълнение на тематична цел 1- "засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите".
09 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредбата за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни центрове
С проекта на Наредбата се предвижда въвеждане на единни стандарти за работа на ТИЦ, които представляват набор от изисквания, спецификации и характеристики, регламентиращи и унифициращи начина на работа на ТИЦ в България.
03 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в ДАМТН и се увеличава щатната численост на персонала в ИА "БСА".
25 август 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117/1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
Направените измененията в проекта на наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
18 юли 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология и се увеличава щатната численост на персонала в Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".
09 юли 2014
Проект на решение на Министерски съвет за предложение до НС за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Р България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV
Със ратифициране на Споразумението за обезщетяване България ще изпълни поетите ангажименти от Рамковото споразумение от 2001г. между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй"
13 юни 2012
Заявление за разпределение на безплатни квоти за емисии за периода 2013-2020 г. по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/29/EО от 23-ти април 2009 г., изменя Директива 2003/87/EО с цел да се подобри и разшири системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg