Проекти за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
21 октомври 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проектозакон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Основна цел на промените в Закона за енергетиката е подобряване дейността и независимостта на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Предлага се разделянето на комисията на два специализирани състава – единият по въпросите на енергетиката, а другият по въпросите на водоснабдяването, за да се оптимизира работата на комисията.
17 октомври 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане промени в правилника за приложение на Закона за инвестициите
Предложените изменения в ППЗНИ ще позволят провеждането на процедури по сертифициране на инвестиционни проекти и прилагането на насърчителните мерки, които не представляват държавна помощ
17 септември 2014
МИЕ предлага проект на Наредба за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални
Наредбата за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената категория на туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене е разработена на основание чл. 122, ал. 4 от Закона за туризма.
10 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове по Закона за техническите изисквания към продуктите
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се предвижда да бъдат изменени и допълнени: Наредбата за условията и реда за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, както и 7-те. наредби по чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за съответните видове съоръжения с повишена опаснос
09 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Иновационната стратегия за интелигентна специализация се разработва в съответствие със стратегията на Съюза Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и в изпълнение на тематична цел 1- "засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите".
03 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката
С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в ДАМТН и се увеличава щатната численост на персонала в ИА "БСА".
25 август 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117/1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
Направените измененията в проекта на наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
13 юни 2012
Заявление за разпределение на безплатни квоти за емисии за периода 2013-2020 г. по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.
Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/29/EО от 23-ти април 2009 г., изменя Директива 2003/87/EО с цел да се подобри и разшири системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg