Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
01 юни 2015
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия цели въвеждане на разпоредбите на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (OB, L 178, 28.6.2013 г.) и на Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията относно създаването на система за проследяване на пиротехнически изделия (ОВ, L 115 от 17.04.2014 г.). Наредбата ще замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия, приета с ПМС № 315 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 13 от 2015 г.). Отменянето на наредбата произтича от обстоятелството, че Директива 2013/29/ЕС отменя Директива 2007/23/ЕО, чиито разпоредби бяха транспонирани в действащата наредба.
02 април 2015
Насоки за кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
Целта на процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.
25 март 2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Българска агенция за инвестиции и Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Българска агенция за инвестиции и Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване малките и средните предприятия към министъра на икономиката
23 март 2015
Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация.
20 март 2015
Проект на ПМС за създаване на Съвет за интелигентен растеж
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за интелигентен растеж.
10 март 2015
Изменение на нормативни актове, издадени от министъра на икономиката
Министерство на икономиката предлага за обществено обсъждане проекти за изменение на следните нормативни актове, издадени от министъра на икономиката: Проект на Наредба за изменение на Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата, Проект на Правилник за изменение на Правилника за работата на помирителните комисии и Проект на Правилника за изменение на Правилника за работа на Националния съвет за защита на потребителите
06 февруари 2015
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 17.10.2013 г. за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите.
24 януари 2015
Проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
На 26.06.2014 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван новият Общ регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), който е в сила от 01.07.2014 г.
19 декември 2014
Проект на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Проектът на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗИ на ЗПСК) е изготвен във връзка с получено на 21 март 2013 г. Мотивирано становище C (2013) 1550 на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение №2012/4002. Мотивираното становище касае разпоредбите на §8 от Преходните разпоредби към ЗИД на ЗПСК (изм. ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. и доп., ДВ бр. 18 от 2010 г., в сила от 5.03.2010 г.), които не съответстват на заложените в Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) принципи за свободно движение на капитали (чл. 63 от ДФЕС) и свобода на установяване (чл. 49 от ДФЕС).
19 декември 2014
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане е да въведе изискванията на чл. 13 от Директива 2014/68/ЕС. Съгласно разпоредбата на Чл. 49, т. 1 от Директивата, България има ангажимент да приеме и публикува съответните нормативни промени в националното си законодателство най-късно до 28.02.2015 г.
 
Анкета
Има ли нужда от нов закон за обществените поръчки?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg