Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
03 ноември 2015
Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
19 октомври 2015
Проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
29 септември 2015
Предложение на Европейската комисия за текст относно инвестиционната защита в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
ЕК направи предложение за реформа на механизма за разрешаване на спорове между инвеститори и държавата в преговорите за Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ
24 септември 2015
Проект на Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Министерството на икономиката предлага за обсъждане проект на Постановление, с който се изменят нормативни актове на Министерския съвет
12 септември 2015
Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
28 август 2015
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативните актове на Министерския съвет
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
18 август 2015
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ)
Проектът на постановление привежда Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) в съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.).
14 август 2015
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация
Предложените промени в проекта на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация имат за цел създаване на длъжност "заместник-директор" на Центъра на промишлеността на Република България в гр. Москва, Руска федерация и определянето на неговата компетентност.
06 август 2015
Проект на ПМС за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
В списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане – приложение към член единствен от Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), се изключва "Гърция"
25 юни 2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2014/40/ЕС и Делегирана Директива 2014/109/ЕС
 
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg