Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
14 юни 2016
Законопроект за ратифициране на Споразумения за нивото на обслужване за съхранение на данни за тютюневите и свързаните с тях изделия
Проект на закон за ратифициране на Споразумения за нивото на обслужване между Република България и Европейската комисия за съхранение на данни за тютюневите изделия, новите тютюневи изделия и растителните изделия за пушене, и за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене
09 май 2016
Закон за иновациите
Приемането на Закон за иновациите е важна част от позиционирането на страната в процеса на определяне на европейските приоритети и цели за иновационно развитие.
01 април 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г.)
С РМС № 440/2015 г. за изменение и допълнение на РМС № 328/2012 г. Министерство на икономиката е определено за водещо ведомство за разработване на оперативната програма за изпълнение на Инициативата за малки и средни предприятия.
21 март 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО.
11 март 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
С Постановлението в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на три директиви на Комисията за изменение и допълнение на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките – Директива (EC) 2015/2115 на Комисията по отношение на химикала формамид; Директива (EC) 2015/2116 на Комисията по отношение на химикала бензизотиазолинон (БИТ) и Директива (EC) 2015/2117 на Комисията по отношение на хлорметилизотиазолинон (ХМИ) и метилизотиазолинон (МИ), както поотделно, така и в съотношение 3:1.
01 март 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ, L 189/164 от 27 юни 2014 г.). Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г., изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г., бр. 12 от 2015 г.).
24 февруари 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на допълнение към Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
С наредбата се определят процедурите за оценяване на съответствието с изискванията за екопроектиране на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно чл. 15 на рамковата Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, с изискванията за екопроектиране.
16 февруари 2016
Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
Предложен е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
10 февруари 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L 96/1 от 29 март 2014 г.).
 
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg