Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
12 септември 2015
Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
Правилник за дейността на общите и секторни помирителни комисии
28 август 2015
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативните актове на Министерския съвет
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
06 август 2015
Проект на ПМС за изменение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.)
В списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане – приложение към член единствен от Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.), се изключва "Гърция"
25 юни 2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2014/40/ЕС и Делегирана Директива 2014/109/ЕС
24 юни 2015
Проект на Постановление за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
Министерство на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.
17 юни 2015
Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и Министерство на финансите предлагат за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и Министерство на финансите предлагат за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.
01 юни 2015
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия цели въвеждане на разпоредбите на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (OB, L 178, 28.6.2013 г.) и на Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията относно създаването на система за проследяване на пиротехнически изделия (ОВ, L 115 от 17.04.2014 г.). Наредбата ще замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия, приета с ПМС № 315 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 13 от 2015 г.). Отменянето на наредбата произтича от обстоятелството, че Директива 2013/29/ЕС отменя Директива 2007/23/ЕО, чиито разпоредби бяха транспонирани в действащата наредба.
20 април 2015
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.
С предложения проект се предвиждат изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2005 г.
09 април 2015
Проект на Закон за обществените поръчки
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на нов Закон за обществените поръчки. Проектът на закон въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките.
02 април 2015
Насоки за кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
Целта на процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.
 
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg