Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
06 юли 2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията има за цел Законът да бъде актуализиран в неговата цялост.
05 юли 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове
С проекта на Постановление се предвиждат изменения в: Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия, Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия и Наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за медицинските изделия.
24 юни 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия
С проекта на постановление се предвижда привеждане на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
14 юни 2016
Законопроект за ратифициране на Споразумения за нивото на обслужване за съхранение на данни за тютюневите и свързаните с тях изделия
Проект на закон за ратифициране на Споразумения за нивото на обслужване между Република България и Европейската комисия за съхранение на данни за тютюневите изделия, новите тютюневи изделия и растителните изделия за пушене, и за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене
09 май 2016
Закон за иновациите
Приемането на Закон за иновациите е важна част от позиционирането на страната в процеса на определяне на европейските приоритети и цели за иновационно развитие.
01 април 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г.)
С РМС № 440/2015 г. за изменение и допълнение на РМС № 328/2012 г. Министерство на икономиката е определено за водещо ведомство за разработване на оперативната програма за изпълнение на Инициативата за малки и средни предприятия.
21 март 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО.
11 март 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
С Постановлението в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на три директиви на Комисията за изменение и допълнение на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките – Директива (EC) 2015/2115 на Комисията по отношение на химикала формамид; Директива (EC) 2015/2116 на Комисията по отношение на химикала бензизотиазолинон (БИТ) и Директива (EC) 2015/2117 на Комисията по отношение на хлорметилизотиазолинон (ХМИ) и метилизотиазолинон (МИ), както поотделно, така и в съотношение 3:1.
01 март 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ, L 189/164 от 27 юни 2014 г.). Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г., изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г., бр. 12 от 2015 г.).
 
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg