Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
19 юни 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии
С предлаганият проект на Наредба се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейският парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО, но само по отношение на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. С Постановлението се отменя действащата в момента Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с ПМС № 168 от 2004 г.
19 юни 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения е изготвен от Патентно ведомство на Република България с цел привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.
09 юни 2017
Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
Основен мотив за предлаганите изменения и допълнения в законопроекта е борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти, респективно предотвратяване на злоупотребите с ДДС.
07 юни 2017
Проект на Наредба за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения
С Наредбата се създава регистър на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Регистърът ще е публичен и ще се води от Министерството на икономиката.
02 юни 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, съгласно приложения № 1 и 2
Предложеното Постановление на Министерски съвет има за цел пълното привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз. Постановлението има за цел и създаване на условия за еднакво изпълнение на задълженията на износителите, вносителите и лица, които въвеждат на територията на страната от друга държава членка на Европейския съюз, изделия които попадат в Приложение №1 и Приложение №2 от настоящия проект на постановление.
10 май 2017
ЗАКОН за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Проектът на закон предвижда въвеждане на забрана за продажбата на акции и дялове - собственост на държавата, от търговски дружества с държавно участие в капитала, както и на акции и дялове, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други дружества.
04 април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
15 март 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях има за цел да въведе в българското законодателство разпоредбите на Директива 2016/2037/ЕС на Комисията за изменение на Директива 75/324/ЕИО по отношение на максималното допустимо налягане на аерозолните опаковки и за адаптиране на разпоредбите й за етикетирането към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на опасни вещества и смеси (OB L 314, 22.11.2016г.).
07 март 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерски съвет
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерски съвет от 2015 г., има за цел да осигури прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите за идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване (ОВ, L 1/1 от 04 януари 2017 г.).
20 януари 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Условия и ред за предоставяне на информация за съставките на изделията за пушене, различни от тютюневите изделия
 
Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката