Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
10 март 2015
Изменение на нормативни актове, издадени от министъра на икономиката
Министерство на икономиката предлага за обществено обсъждане проекти за изменение на следните нормативни актове, издадени от министъра на икономиката: Проект на Наредба за изменение на Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата, Проект на Правилник за изменение на Правилника за работата на помирителните комисии и Проект на Правилника за изменение на Правилника за работа на Националния съвет за защита на потребителите
06 февруари 2015
Проект на ПМС за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 237 на Министерския съвет от 17.10.2013 г. за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите.
24 януари 2015
Проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
На 26.06.2014 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикуван новият Общ регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), който е в сила от 01.07.2014 г.
19 декември 2014
Проект на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Проектът на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗИ на ЗПСК) е изготвен във връзка с получено на 21 март 2013 г. Мотивирано становище C (2013) 1550 на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение №2012/4002. Мотивираното становище касае разпоредбите на §8 от Преходните разпоредби към ЗИД на ЗПСК (изм. ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. и доп., ДВ бр. 18 от 2010 г., в сила от 5.03.2010 г.), които не съответстват на заложените в Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) принципи за свободно движение на капитали (чл. 63 от ДФЕС) и свобода на установяване (чл. 49 от ДФЕС).
19 декември 2014
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане
Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане е да въведе изискванията на чл. 13 от Директива 2014/68/ЕС. Съгласно разпоредбата на Чл. 49, т. 1 от Директивата, България има ангажимент да приеме и публикува съответните нормативни промени в националното си законодателство най-късно до 28.02.2015 г.
17 декември 2014
Проект на ПМС за допълнение на Наредба за допълнителните мерки съгласно Директива за определяне на екодизайна към продуктите, свързани с енергопотреблението
С наредбата за допълнителните мерки от 2010 г. се определиха процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно Директива за изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, с изискванията за екопроектиране.
15 декември 2014
МИ предлага за обществено обсъждане Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките
Предложените изменения и допълнение в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките са инициирани от промени в европейското законодателство. Проектът на Постановление въвежда изискванията на три директиви на Европейската Комисия.
12 декември 2014
МИ предлага проект на Закон за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
В преходните и заключителни разпоредби на проекта се предвиждат изменения в закони, регламентиращи правомощия от материалната компетентност на министъра на икономиката и енергетиката, които следва да бъдат поети от министъра на икономиката, респективно разпределени между министрите на икономиката, енергетиката и туризма, с оглед изпълнението на Решението на Народното събрание от 07.11.2014г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн. ДВ, бр.93 от 11.11.2014 г.).
01 декември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗОП
С предложените промени правилникът се привежда в съответствие със закона, като по този начин се създават необходимите предпоставки за цялостен и последователен подход при провеждането на процедурите и се доразвива и детайлизира правната уредба в областта на обществените поръчки.
10 ноември 2014
МИЕ публикува за обществено обсъждане проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Предложените изменения и допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия са инициирани от промени в европейското законодателство.
Анкета
Има ли нужда от нов закон за обществените поръчки?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg