Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
30 октомври 2014
МИЕ публикува за обществено обсъждане проект на Концепция за туристическо райониране на България
На основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) публикува за обществено обсъждане проект на Концепция за туристическо райониране на България. Обособени са 9 туристически района.
09 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредбата за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни центрове
С проекта на Наредбата се предвижда въвеждане на единни стандарти за работа на ТИЦ, които представляват набор от изисквания, спецификации и характеристики, регламентиращи и унифициращи начина на работа на ТИЦ в България.
25 август 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117/1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
Направените измененията в проекта на наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата Наредба за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
18 юли 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология и се увеличава щатната численост на персонала в Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".
09 юли 2014
Проект на решение на Министерски съвет за предложение до НС за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Р България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV
Със ратифициране на Споразумението за обезщетяване България ще изпълни поетите ангажименти от Рамковото споразумение от 2001г. между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй"
26 юни 2014
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници.
Предложените промени в закона са разработени с оглед съобразяване на регламентираното в чл. 93а, ал. 1 и чл. 94 от Закона за енергетиката задължение на обществения доставчик за задължително изкупуване на електрическа енергия с реалното потребление на електрическа енергия, от една страна и от друга, необходимостта от установяване на гаранции за законосъобразно изпълнение на условията за присъединяване на енергийни обекти, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми източници.
13 юни 2014
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транс
С проекта на наредба се въвеждат изискванията на Решение 2013/114/ЕС за определяне на насоки за държавите членки относно изчисляването на енергията от възобновяеми източници, получена чрез термопомпи, работещи по различни термопомпени технологии, съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО.
06 юни 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Със законопроекта се предвижда да бъдат извършени промени в наименованието на режимите по чл. 35, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
31 май 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
10 април 2014
Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност
Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg