Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
26 юни 2014
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници.
Предложените промени в закона са разработени с оглед съобразяване на регламентираното в чл. 93а, ал. 1 и чл. 94 от Закона за енергетиката задължение на обществения доставчик за задължително изкупуване на електрическа енергия с реалното потребление на електрическа енергия, от една страна и от друга, необходимостта от установяване на гаранции за законосъобразно изпълнение на условията за присъединяване на енергийни обекти, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми източници.
13 юни 2014
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транс
С проекта на наредба се въвеждат изискванията на Решение 2013/114/ЕС за определяне на насоки за държавите членки относно изчисляването на енергията от възобновяеми източници, получена чрез термопомпи, работещи по различни термопомпени технологии, съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО.
06 юни 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Със законопроекта се предвижда да бъдат извършени промени в наименованието на режимите по чл. 35, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
31 май 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
10 април 2014
Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност
Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.
07 април 2014
Oбществено обсъждане на относно подхода на ЕС в преговорите по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство в частта за защита на инвестициите и уреждане на спорове "инвеститор-държава"
Европейската комисия организира допитване до обществеността в ЕС относно възможния подход спрямо защитата на инвестициите и уреждане на спорове "инвеститор-държава" (УСИД), който съдържа серия от новаторски елементи и ЕС възнамерява да го използва като основа за преговорите по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП)
03 април 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
С оглед гарантиране събираемостта на вноските, извършвани от отделните оператори, които са задължени да правят вноски в транзитна сметка "Национален план за инвестиции" към Министерството на икономиката и енергетиката срещу разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове, се предвижда вноските да са със статут на публични държавни вземания
20 март 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
С цел максимално оптимизиране на процедурата по издаване на сертификат за клас инвестиция и ускоряване на сроковете за разглеждане на проектите, следвайки успешния пример на други държави от Централна и Източна Европа, се въвежда единно заявление по образец
28 февруари 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България
Проектът на Стратегия е разработен на основание чл. 6, т. 1 от Закона за туризма. Проектът има характер на Пре-мастер план, който ще бъде развиван по отделните си модули, по туристически продукти и по райони във времето.
26 февруари 2014
Проект на ЗИД на Закона за измерванията
Целта, която се поставя с предложения ЗИД на Закона за измерванията, е подобряването на организацията и управлението на дейностите и финансовите ресурси на Българския институт по метрология (БИМ).
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg