Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
25 юни 2015
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2014/40/ЕС и Делегирана Директива 2014/109/ЕС
24 юни 2015
Проект на Постановление за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
Министерство на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.
17 юни 2015
Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и Министерство на финансите предлагат за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и Министерство на финансите предлагат за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.
01 юни 2015
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия цели въвеждане на разпоредбите на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (OB, L 178, 28.6.2013 г.) и на Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията относно създаването на система за проследяване на пиротехнически изделия (ОВ, L 115 от 17.04.2014 г.). Наредбата ще замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия, приета с ПМС № 315 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 13 от 2015 г.). Отменянето на наредбата произтича от обстоятелството, че Директива 2013/29/ЕС отменя Директива 2007/23/ЕО, чиито разпоредби бяха транспонирани в действащата наредба.
20 април 2015
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет.
С предложения проект се предвиждат изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2005 г.
09 април 2015
Проект на Закон за обществените поръчки
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на нов Закон за обществените поръчки. Проектът на закон въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките.
02 април 2015
Насоки за кандидатстване по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
Целта на процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП" е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.
25 март 2015
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Българска агенция за инвестиции и Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване малките и средните предприятия към министъра на икономиката
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Българска агенция за инвестиции и Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване малките и средните предприятия към министъра на икономиката
23 март 2015
Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация.
20 март 2015
Проект на ПМС за създаване на Съвет за интелигентен растеж
Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за интелигентен растеж.
 
Анкета
Има ли ефект от проверките на горивата?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg