Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
26 февруари 2014
Проект на ЗИД на Закона за измерванията
Целта, която се поставя с предложения ЗИД на Закона за измерванията, е подобряването на организацията и управлението на дейностите и финансовите ресурси на Българския институт по метрология (БИМ).
24 януари 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане Проект на ЗИД на Закона за стоковите борси и тържищата
В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 26, ал. 2 на Закона за административните актове, МИЕ предлага за обществено обсъждане до 10.02.2014 г. Проект на ЗИД на Закона за стоковите борси и тържищата.
16 януари 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане Наредба за организацията и контрола на изпълнение, механизма за предоставяне и начина на разходване на средствата за изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България
В процеса на проведените през 2011 г. и 2012 г. преговори с Генерална дирекция "Действия по климата" при Европейската комисия (ЕК), на основание Раздел 4 от Заявлението на България за ползване правото на дерогация по член 10в от Директива 2003/87/ЕО за разпределяне на безплатни квоти на емисии на парникови газове за периода от 2013 г. до 2020 г. беше разработен и представен за одобрение от компетентните органи на ЕК Проект на Наредба за "Организацията и контрола на изпълнение, механизма за предоставяне и начина на разходване на средствата за изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България за периода от 2013 до 2020 г."
15 януари 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за допълнение на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
С предложеното ПМС се допълват липсващи текстове, касаещи правила и технически норми за устройство и безопасна експлоатация на подводни газопроводи
09 декември 2013
МИЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
С предложеното ПМС се удължава срокът на действие на разпоредбите на ППЗНИ до 30.06.2014 г. Така се гарантира последователна и непрекъсна възможност за прилагането на разпоредбите на ЗНИ
22 ноември 2013
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници
С предложеното изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) се премахва регулаторния режим за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЕВИ.
20 ноември 2013
МИЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за допълнение на Наредбата за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението
До 2012 г. бяха приети 7 делегирани регламента. През 2013 г. бяха приети и публикувани в "Официален вестник" на ЕС още три делегирани регламента, които са прилагащи мерки към Директива 2010/30. Това налага наредбата да се допълни, за да се осигури прилагането на хоризонталните изисквания за етикетиране и предоставяне на стандартна продуктова информация и за новите три продуктови групи.
11 ноември 2013
МИЕ предлага за обществено обсъждане Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Иновационната стратегия за интелигентна специализация е интегриран документ, разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж. В документа е отразено моментното състояние на иновационната система, като са отчетени резултатите от развитието й
06 ноември 2013
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори се предвиждат мерки за повишаване на безопасността асансьорите в експлоатация. Тези мерки са в изпълнение на Препоръка на Комисията на Европейските общности от 08.06.1995 г. относно повишаване на безопасността на съществуващите асансьори.
06 ноември 2013
МИЕ предлага за обществено обсъждане ПМС за допълнение на Наредбата за изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението
Наредбата въвежда приложение ІV и приложение V на Директива 2009/125/ЕО и с нея се определят процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно чл. 15 на директивата
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7316
Ресор Енергетика: +359 2 940 7357
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg