Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
09 септември 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредбата за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на туристическите информационни центрове
С проекта на Наредбата се предвижда въвеждане на единни стандарти за работа на ТИЦ, които представляват набор от изисквания, спецификации и характеристики, регламентиращи и унифициращи начина на работа на ТИЦ в България.
18 юли 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
С проекта се предвижда промяна в Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, с която се намалява щатната численост на персонала в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология и се увеличава щатната численост на персонала в Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация".
09 юли 2014
Проект на решение на Министерски съвет за предложение до НС за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Р България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV
Със ратифициране на Споразумението за обезщетяване България ще изпълни поетите ангажименти от Рамковото споразумение от 2001г. между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй"
26 юни 2014
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници.
Предложените промени в закона са разработени с оглед съобразяване на регламентираното в чл. 93а, ал. 1 и чл. 94 от Закона за енергетиката задължение на обществения доставчик за задължително изкупуване на електрическа енергия с реалното потребление на електрическа енергия, от една страна и от друга, необходимостта от установяване на гаранции за законосъобразно изпълнение на условията за присъединяване на енергийни обекти, произвеждащи електрическа енергия от възобновяеми източници.
13 юни 2014
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транс
С проекта на наредба се въвеждат изискванията на Решение 2013/114/ЕС за определяне на насоки за държавите членки относно изчисляването на енергията от възобновяеми източници, получена чрез термопомпи, работещи по различни термопомпени технологии, съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО.
06 юни 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
Със законопроекта се предвижда да бъдат извършени промени в наименованието на режимите по чл. 35, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
31 май 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
10 април 2014
Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност
Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.
07 април 2014
Oбществено обсъждане на относно подхода на ЕС в преговорите по Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство в частта за защита на инвестициите и уреждане на спорове "инвеститор-държава"
Европейската комисия организира допитване до обществеността в ЕС относно възможния подход спрямо защитата на инвестициите и уреждане на спорове "инвеститор-държава" (УСИД), който съдържа серия от новаторски елементи и ЕС възнамерява да го използва като основа за преговорите по Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП)
03 април 2014
МИЕ предлага за обществено обсъждане законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
С оглед гарантиране събираемостта на вноските, извършвани от отделните оператори, които са задължени да правят вноски в транзитна сметка "Национален план за инвестиции" към Министерството на икономиката и енергетиката срещу разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове, се предвижда вноските да са със статут на публични държавни вземания
 

Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
Ресор Енергетика: +359 2 940 7384
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg