Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
29 юни 2016
Проект на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергий
Проектът на Наредба за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания е разработен на основание чл. 57, ал. 6 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), обнародван в „Държавен вестник”, бр. 35 от 15 май 2015 г.
24 юни 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия
С проекта на постановление се предвижда привеждане на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
14 юни 2016
Законопроект за ратифициране на Споразумения за нивото на обслужване за съхранение на данни за тютюневите и свързаните с тях изделия
Проект на закон за ратифициране на Споразумения за нивото на обслужване между Република България и Европейската комисия за съхранение на данни за тютюневите изделия, новите тютюневи изделия и растителните изделия за пушене, и за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене
09 май 2016
Закон за иновациите
Приемането на Закон за иновациите е важна част от позиционирането на страната в процеса на определяне на европейските приоритети и цели за иновационно развитие.
01 април 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г.)
С РМС № 440/2015 г. за изменение и допълнение на РМС № 328/2012 г. Министерство на икономиката е определено за водещо ведомство за разработване на оперативната програма за изпълнение на Инициативата за малки и средни предприятия.
21 март 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръженията има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО.
11 март 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките
С Постановлението в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на три директиви на Комисията за изменение и допълнение на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките – Директива (EC) 2015/2115 на Комисията по отношение на химикала формамид; Директива (EC) 2015/2116 на Комисията по отношение на химикала бензизотиазолинон (БИТ) и Директива (EC) 2015/2117 на Комисията по отношение на хлорметилизотиазолинон (ХМИ) и метилизотиазолинон (МИ), както поотделно, така и в съотношение 3:1.
01 март 2016
Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ, L 189/164 от 27 юни 2014 г.). Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г., изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г., бр. 12 от 2015 г.).
24 февруари 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на допълнение към Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.
С наредбата се определят процедурите за оценяване на съответствието с изискванията за екопроектиране на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно чл. 15 на рамковата Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, с изискванията за екопроектиране.
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката