Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
07 март 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерски съвет
Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерски съвет от 2015 г., има за цел да осигури прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите за идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване (ОВ, L 1/1 от 04 януари 2017 г.).
20 януари 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Условия и ред за предоставяне на информация за съставките на изделията за пушене, различни от тютюневите изделия
19 януари 2017
Публични консултации относно многостранна реформа на системата за разрешаването на инвестиционни спорове
Европейската комисия стартира обществени консултации с всички заинтересовани страни, относно възможните варианти за многостранна реформа на начина, по който се разрешават инвестиционни спорове, включително възможността за създаване на постоянен Многостранен инвестиционен съд.
24 ноември 2016
Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет за иновации
Целта на проекта е устойчиво и ефективно управление изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г. и по-добра координация и повишаване на взаимодействието между всички заинтересовани страни по въпросите на иновационната политика.
21 ноември 2016
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата
Измененията и допълненията на Наредбата имат за цел да приведат в съответствие разпоредбите на сега действащата Наредба № РД-16-1117 от 1 октомври 2010г. с изискванията на Закона за защита на потребителите, изменен със ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обнародван в Държавен вестник бр. 74 от 20 септември 2016г.
16 ноември 2016
Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на икономиката
Предложените промени в проекта на Устройствен правилник на Министерството на икономиката са породени от необходимостта от привеждане в съответствие с настъпили изменения в редица закони, както и от прецизиране на текстове, регламентиращи функциите на административните звена в министерството.
03 ноември 2016
Проект на Наредба за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Проектът на Наредба за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е изготвен съгласно изискването на чл. 141, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (изм. ДВ, бр. 58 от 2015 г.).
26 септември 2016
Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия
Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия
02 септември 2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Законът за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори е изготвен с цел по-голяма яснота при прилагането на административнонаказателните разпоредби и осигуряване на прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с посочените вещества в изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането на Конвенцията за забрана на химическите оръжия.
02 септември 2016
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК) се цели привеждане в съответствие на националното законодателство с нормите на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията.
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката