Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
 
04 април 2017

Предложените изменения и допълнения на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС№112/23.05.2003 г.(ПРУПДТДДУК) имат за цел:

  1. Привеждане на правилника в съответствие с действащата нормативна уредба в страната, с оглед обстоятелството, че част от текстовете на разпоредбите на сега действащия Правилник, не кореспондират с разпоредбите на редица нормативни актове приети в последните години, в т.ч. Закон за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), Кодекс за застраховането (КЗ), Закон за счетоводството (ЗСч), Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), Закон за обществените поръчки (ЗОП) и  ПМС 114/2010 г.
  2. Уеднаквяване на правния режим за извършване на сделки от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират и ограничаване на възможностите за допускане на нарушения при продажбата на активи от дружествата. Разпоредбите на правилника определят реда и условията за сключване на договори само по отношение на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, но не и на дружествата които те контролират.
  3. Осигуряване на предпоставки за по-широка публичност и прозрачност при осъществяване на сделки от посочените юридически лица. Липсва единен източник от който потенциалните купувачи могат да черпят информация за предстоящи разпоредителни сделки с активи, от едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, какъвто напр. е Специалния бюлетин на министерство на икономиката по чл. 717а, ал. 2 от ТЗ в който се публикуват всички обявления за продажба на имущества от масата на несъстоятелността на търговските дружества.
  4. Избягване на противоречива практика по отношение учредяването на вещни права върху недвижими имоти, собственост на дружествата, свързана с това дали е необходимо или не разрешение от едноличния собственик на капитала. Налице е различие в подхода при едноличните дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества по отношение на реда за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, собственост на тези дружества.

Проектът на постановление можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становището относно предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронни адреси: c.cirkov@mi.government.bg

 

С П Р А В К А по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката