Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите
 
04 октомври 2017

Във връзка с влизането в сила от 10 юли 2017 г. на Регламент (ЕС) 2017/1084  изменящ Регламент (ЕС) № 651/2014  (ОРГО), с който се въвеждат нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО, е необходимо приемането на изменения във всички схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени от задължението за уведомяване по чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014, в шестмесечен срок от влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1084.

Към момента, мерките за помощ за насърчаване на инвестициите, предоставяни по реда на ЗНИ, се прилагат като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение, в съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), Правилника за прилагане на ЗНИ (ППЗНИ) и Регламент (ЕС) № 651/2014. Измененията в ОРГО налагат приемането на промени в съществуващите две схеми за държавна помощ, като съгласно чл. 58, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, изменен с Регламент (ЕС) № 2017/1084, е предвиден шест месечен период на приспособяване, в който съществуващите схеми остават в сила.

С настоящите промени, ЗНИ се привежда в съответствие с измененията в ОРГО като основно се актуализира наименованието на Регламента. Въвеждането на новите разпоредби отнасящи се до забраната срещу преместванията, ще бъде изпълнено посредством приемането на промени в приложимите текстове на ППЗНИ, определящи изискванията към бенефициерите на регионална помощ и помощ за обучение. Измененията на схемите следва да влязат в сила с влизането в сила на необходимите промени в ППЗНИ, за което ще бъде уведомена Европейската комисия. Инвестиционните проекти и проектите за обучение с издаден сертификат по ЗНИ, заявили ползването на финансови насърчителни мерки, представляващи държавна помощ, по които работа е започнала преди влизането в сила на изменените схеми, ще могат да бъдат насърчени, ако отговарят на всички условия, определени в тях.

С проекта на акт се правят и други технически промени за прецизиране на съществуващи разпоредби на ЗНИ.

Приемането на промените ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни сертифицирани инвестиционни проекти, посредством предоставянето на финансови насърчителни мерки, които са важен инструмент на провежданата инвестиционна политика.

Проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

Проект на Доклад до Министерския съвет

Мотиви

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията", МС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: p.atanasova@mi.government.bg

 

 Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката