Проекти за обществено обсъждане
 
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесите
 
29 декември 2017

Предложеният Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесите (ЗЗВВХВС) регламентира процедура за освобождаване на физически и юридически лица от прилагането на задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в определени случай за определени химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, когато е необходимо в интерес на отбраната.

Към настоящия момент липсата на процедура в националното законодателство за изключване от задължения, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006, налага производителите, вносителите и потребителите по веригата на доставки от отбранителната индустрия да предприемат действия по събираме и предоставяне на пълна и подробна информация за веществата и смесите, да подават заявления и заплащат такси към Европейската агенция по химикали за регистрация и разрешаване на веществата, да разработват планове за заместване и др.

Освобождаването от задължения, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006 в интерес на отбраната, се осъществява на основата на издаване на разрешения.

Законопроектът определя като компетентен орган за издаване на разрешението за освобождаване Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МСОИСД) към МС. Предвидено е редът, условията и сроковете за издаване на разрешението; изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, които лицето получило разрешение следва да спазва, както и информацията, която поддържа и предоставя на МСОИСД да бъдат регламентирани с изменение и допълнение на Наредбата по чл. 4б, ал.2 от ЗЗВВХВС. За нуждите на МСОИСД се предвижда създаването и поддържането на регистър на издадените разрешения.

Със законопроекта се намалява административната и финансова тежест за отбранителната индустрия, с което ще се гарантират националните интереси в областта на отбраната, като същевременно се осигурява достатъчна степен на защита на човешкото здраве и опазване на околната среда.

Проектът на Закона за изменение и допълнение на  закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси можете да видите ТУК.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Мотивите към законопроекта можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.nikova@mi.government.bgПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката