Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г.
 
29 декември 2016

Определихме приоритетите за развитието на иновационния потенциал на България в технологични и продуктови ниши в тясно сътрудничество с бизнеса и научно-изследователските страни: с Решение на МС от 03.11.2015 г. беше приета Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС). Стратегията определя тематичните области, в които България има конкурентни предимства и които ще се развиват приоритетно през новия програмен период: мехатроника и чисти технологии; информатика и ИКТ; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

Благодарение на постигнатите успехи по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. (ОПРКБИ) и по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 г. (ОПИК) постигнахме следните резултати:

 • Изплатихме към бизнеса над 660 млн. лева общо по ОПРКБИ и ОПИК, като изплатените средства по ОПРКБИ 2007-2013 към края на октомври 2016 г. са 97.3% от бюджета й;
 • Договорихме одобрената от ЕК и ратифицирана от НС нова ОП „Инициатива за МСП“, чийто общ портфейл за кредит осигурен за българския бизнес от декември 2016 г. възлиза на 600 млн. евро. Целта на инструмента е да улесни достъпа на по-рискови и стартиращи фирми до заемен финансов ресурс чрез по-ниски нива на обезпечение и по-ниски лихви;
 • Обявихме по ОПИК пет процедури за набиране на проектни предложения по всички приоритетни оси с общ бюджет от 380 млн. евро, като общият брой на получените проектни предложения по петте процедури надхвърля 3 600;
 • Сключихме 744 договора с бенефициенти на обща стойност 200 млн. евро, от които над 50 приключихме успешно;
 • Подпомагаме социално-икономическото развитие на най-бедния регион в ЕС - Северозападния, като по над 220 от сключените до момента договори ще бъдат извършвани дейности в този регион;
 • Успешно завършихме строителството на София Тех Парк. Най-мащабната инвестиция по ОПРКБИ с общ бюджет от над 45 млн. евро. Научните лаборатории в комплекса вече функционират, а 70% от наличните площи в Инкубатора са заети.

През 2016 г. обявихме Осмата сесия на Националния иновационен фонд с общ бюджет 6 млн. лева, като към момента има постъпили 192 проектни предложения.

Осъществихме подкрепа на български проекти по съвместна програма Евростарс, като подписахме Двустранно споразумение между правителството на Република България и Секретариата на инициатива ЕВРИКА за участие в съвместна програма ЕВРОСТАРС 2. С подписването на споразумението, Секретариата на Еврика възстановява под формата на реимбурсация 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ от страна на България във връзка с изпълнението на проекти по Евростарс 2. През отчетния период, от подадените проектни предложения с българско участие в рамките на тринадесета конкурсна сесия по ЕВРОСТАРС (трета по ЕВРОСТАРС 2) са одобрени два проекта с българско участие. Проведохме 5-та и 6-та конкурсна сесия на съвместна програма Евростарс-2. Бяха подадени общо 15 проектни предложения с българско участие.

Подкрепихме създаването и развитието на предприятия в производството за генериране на заетост с приоритет в районите с висока безработица, като чрез нормативни изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), намалихме административната тежест за инвеститорите, кандидатстващи за сертификат за клас инвестиция.

Подобрихме инвестиционния климат в България, като затвърдихме доверието на инвеститора в стабилността и предвидимостта на бизнес средата: през отчетния период по ЗНИ са издадени 25 сертификата (двадесет за клас А, три за клас Б и два за приоритетен инвестиционен проект). Общо заявените инвестиции възлизат на 464 млн. лв. и ще разкрият до 4 787 нови работни места. Тринадесет от проектите се осъществяват във високотехнологични производства и услуги. Три от проектите са в общини с висока безработица, 14 се реализират извън столицата. Новите проекти в процес на сертифициране са 29. Наблюдава се засилен интерес от страна на потенциални инвеститори, особено в секторите автомобилостроене и бизнес услуги.

Изготвихме стратегически анализ и концепция на стратегия за привличане на инвестиции. Концепцията предвижда фокусиране и подбор на приоритетни отрасли, страни и компании, както и създаване на целенасочен маркетинг. Анализът извежда технологичните профили, в които има реален потенциал за инвестиции: електроника и електротехника, машиностроене и оборудване, производство на потребителски стоки - текстил и облекло, химия, производство на изделия от каучук и пластмаса, хранително-вкусова промишленост.

Подпомогнахме износа на български стоки: През 2015 г. износът на страната надхвърли 23 милиарда евро и регистрира ръст от 5.2%. През 2016 г. продължиха положителните тенденции за ръст на износа към основните ни търговски партньори - страните от ЕС, като ръстът в износа за страните от ЕС за 9-те месеца на 2016 г. е 5.9%.

Активизирахме и възстановихме работата на редица двустранни междуправителствени комисии и работни групи, в рамките на които освен постигнатите на правителствено ниво договорености, в паралелно провежданите форуми паралелно участваше бизнесът. За двугодишния период са проведени над 35 заседания с важни партньори, сред които Германия, Румъния, Словакия, Сърбия, Албания, Молдова, Беларус, Руската федерация, Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Пакистан, Корея, Виетнам, Монголия, Иран, Катар и др. Възстановена бе работата на МПК с Русия, както и създадени МПК с ОАЕ и Унгария.

 • Реализирахме редица посещения, както в страната, така и в чужбина, с важни партньори като САЩ, Белгия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Австрия, Чешка република, Полша, Унгария, Гърция, Турция, Кипър, Руска федерация, Украйна, Беларус, Молдова, Казахстан, Индия, Аржентина, Бразилия, Кувейт, Йордания, Монголия, Филипините, Тайланд, Индонезия, Китай и др.

 • Подписахме редица Меморандуми за сътрудничество в областта на МСП и инвестиционното сътрудничество за насърчаване на двустранните взаимоотношения с партньорски и бизнес организации с Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Беларус, Йордания, Китай, Корея и др.

 • За двугодишния период проведохме над 67 бизнес форума с Румъния, Сърбия, Хърватия, Унгария Италия, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Португалия, Швеция, Швейцария, Руска федерация, Беларус, Япония, Корея, САЩ и др. В резултат на проведените мероприятия разширихме директните контакти и създадохме добри предпоставки за ефективно разширяване на българския износ.
 • Организирахме и подкрепихме участието на български компании в редица международни изложения, и подпомогнахме българските производители от машиностроенето, фармацевтиката и козметиката, мебелното производство, хранително-вкусовата промишленост, електрониката и електротехника, химическата и текстилната промишленост, производителите на облекло, селско стопанство и др.

За подобряване на търговско-икономическите връзки оптимизирахме структурата на Службите по търговско-икономическите въпроси и разкрихме нови служби в Катар, Алмати, Казахстан, Молдова, Чикаго, САЩ, Куба, Кипър.

Осигурихме активно участие в процеса на взимане на решения от Съвета на ЕС относно разработване, приемане и прилагане на общата търговска политика на ЕС при отчитане на българските интереси: подготвихме участието на България в обсъждането на въпросите от дневния ред на общата търговска политика на ЕС, в т.ч. въпроси, свързани с многостранните търговски преговори в рамките на Световната търговска организация, преговорите на ЕС за сключване на преференциални търговски споразумения с трети страни и региони (с Канада, САЩ, Япония, Виетнам, РФ, Казахстан, Украйна, Китай, Меркосур, АСЕАН и др.), защитните търговски механизми на ЕС и осигуряване защитата на българските производства в случаите на нелоялни търговски практики.

Осигурихме достъпа на български фирми и организации до търговете на Европейската космическа агенция (ЕКА) за производство на стоки и създаване на услуги в космическия технологичен сектор: подписахме Споразумение за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и ЕКА и осигурихме достъп на български фирми до търговете на Европейската космическа агенция, както и до младежките програми на Агенцията за магистри и стипендианти. След първата проведена тръжна процедура на ЕКА, пет български проекта спечелиха финансиране на обща стойност 788 000 евро.

Повишихме ефективността на корпоративното управление, като дружествата от системата на МИ отчитат ръст на приходите от дейността си - за деветмесечието на 2016 г. те достигат 439 млн. лв., при 220 млн. лв. за цялата 2014 г. Общият финансов резултат на дружествата за деветмесечието на 2016 г. надхвърля 139 млн. лв, при само 647 хил. лв. за цялата 2014 г.

 • През 2016 г. „Кинтекс“ ЕАД има два пъти повече сключени договори спрямо предходната годината. През 2015 г. предприятието е осигурило поръчки на българските производители на военна продукция в размер на близо 60 млн. лева или с 14% повече от предходната година.

 • Стабилизирахме дейността на „ВМЗ“ ЕАД, като през 2016 г. приходите от дейността нарастват 2,62 пъти, а печалбата – 8 пъти спрямо същия период на предходната година. За последните две години персоналът е увеличен с около 2000 души до 4100, като се инвестира в нови машини, съоръжения и технологии.

 • Разширихме функциите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД и създадохме значим единен орган за управление на държавното участие с цел създаване на условия за генериране на финансов ресурс и за инвестиции в икономиката. „ДКК“ ЕАД участва в публична продан за закупуване на 99,9% от капитала на „Авионамс“ АД и спечели търга. Осигурен е финансов ресурс за дейността на дружеството, запазени са дейността му и 300 работни места.

 • Българска агенция за експортно застраховане („БАЕЗ“) ЕАД значително подобри дейността си, като за 2015 г. са регистрирани рекордни застраховани обороти. Компанията има обща кредитна експозиция в размер на 979 млн. лв. към 30.09.2016 г., което е увеличение от 14,73% спрямо същия период на 2015 г. За последните години са разработени нови застрахователни продукти, които да подпомогнат развитието на МСП и да подобрят експорта на страната.

 • „Национална компания индустриални зони“ ЕАД за период от две години самостоятелно е привлякла 4 ключови инвеститора, като общата инвестиция е в размер на 49 млн. лева и ще разкрият до 350 работни места. За отчетния период са преструктурирани 26 дружества.

Усъвършенствахме нормативната уредба, като внесохме допълнителна яснота по отношение на правилата за прилагането на мерките по контрола на дейностите с продукти, свързани с отбраната и изделия с двойна употреба:

 • Изменихме и допълнихме Наредбата за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори и изготвихме проект на ЗИД на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори;
 • Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение е издала през отчетния период 1 886 бр. разрешения. През 2015 г. стойността на реализираните сделки с продукти, свързани с отбраната е 642 564 836 евро, а реализираната стойност на сделки с изделия и технологии с двойна употреба е 7 382 072 евро.
 • Последователно изпълняваме и дейностите за разширено използване на възможностите за икономическо сътрудничество в рамките на членството в НАТО, в европейски структури за сигурност и отбрана, както и за задълбочаване на двустранното индустриално сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната.

Работим за постигане на обществен консенсус за определянето и изпълнението на стратегическите приоритети, допринасящи за развитието на българската икономика. В рамките на Национален икономически съвет, по предложение на бизнеса са разгледани различни въпроси, между които финансиране на инфраструктурни проекти през БФБ; Проект на Национална стратегия за интелектуалната собственост; Промени в законодателството, регламентиращо прилагането на европейската „Синя карта„ в България; Проект на Закон за данък обществено здраве; Изменение и допълнение на търговския закон, насочени към предотвратяване на т. нар. „кражба на фирми“ и въвеждане на производство по стабилизация, предхождащо несъстоятелността и др. Ежемесечно провеждаме срещи с бизнеса, на които експерти отговарят на въпроси и предоставят информация по предварително зададени от бизнеса теми. Активизирахме диалога на местно ниво, като регулярно провеждаме срещи за предоставяне на стратегическите приоритети в икономическата политика и получаване на обратна връзка.

Подкрепяме предприемаческата инициатива чрез безвъзмездно финансиране на бизнес проектите на стартиращи фирми на българските студенти. По инициативата „Техностарт“ осигурихме средства за реализиране на 19 проекта на обща стойност 364 181 лв. През 2016 г. бе обявен нов конкурс по “Техностарт”. Общият размер на финансирането е до 297 000 лв. и е осигурен изцяло от бюджета на МИ.

Подобрихме информационното осигуряване на бизнеса, като успешно приключихме проект по ОПИК, по който създадохме успешно функциониращ национален информационен експортно ориентиран портал с над 10 136 регистрирани потребители; проведохме 125 обучения, в които взеха участие 2 697 души от 2 282 фирми от цялата страна, проведохме 49 търговски мисии и 16 бизнес форума, в които прояви взеха участие общо 1 750 МСП, като общият индикатор на дейността е надхвърлен с 68,3%. По новата ОПИК осигурихме 7.4 млн. лева, които да подпомогнат дейностите в областта на интернационализацията на българския бизнес и подкрепата на неговото участие в международни събития, изложения и срещи с партньори от други държави.

Извършихме реорганизация на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАМСП), като в рамките на наличния административен капацитет създадохме ново звено за активизиране на комуникация с бизнеса. Активизирахме диалога с бизнеса по места, като изградихме мрежа от регионални представители на ИАНМСП в шестте района за планиране.

С цел намаляване на административната тежест са изпълнени два плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 20%, като са изменени 3 кодекса, 23 закона и 5 наредби, инструкции и правилници. Изпълнени са 233 (77%) от общо планираните 302 мерки. Постигнато е намаляване на административната тежест за бизнеса с 296 млн. лева годишно, което представлява 19% от планираните 20%. В момента се изпълнява третия план за действие, който предвижда намаляване с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. Той съдържа 130 мерки с потенциал за намаляване на административната тежест за бизнеса е 144.5 млн. лв. годишно. От приемането на плана до края на юни 2016 г. са изпълнени общо 50 мерки. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 120 млн. лева годишно или с 22% от планираното намаление с 30%.

Въведохме задължителното извършване на тест за въздействие върху МСП, като част от оценката на въздействие, приета с изменението на Закона за нормативните актове и наредбата към него, които влязоха в сила от 4 ноември 2016 г.

Разработихме изменение на Закона за защита на потребителите за алтернативно решаване на потребителски спорове и създадохме общи и секторни помирителни комисии, които ще разглеждат национални и трансгранични спорове между потребители и търговци в различни сектори на икономиката: енергетика – електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ; водоснабдителни и канализационни услуги; електронни съобщения и пощенски услуги; транспорт – превоз на пътници и багаж по железопътния, автомобилен, въздушен и воден транспорт; финансови услуги, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити и др.

 

 

Пълен отчет на Министерство на икономиката към 7 ноември 2016 г.

 

 


 

 

 


eufunds
Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната?Пишете ни
Ресор Икономика: +359 2 940 7322
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg