Харта на клиента
 

Харта на клиента

Цел на Хартата

Служителите на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) ще се ръководят от тази Харта на клиентите (хартата), водени от желание да предоставят възможно най-доброто административно обслужване.
В хартата се съдържа описание на нивото на административно обслужване, което може да се очаква в Министерство на икономиката и енергетиката и информация какво се очаква от клиентите на услуги. В хартата се предоставят и съвети към клиентите как да постъпват в различни ситуации.
Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.
Целта и стремежа на министерството по отношение на административното обслужване е:

 • то да бъде бързо и ефективно;
 • всеки да получава лесен достъп до информация;
 • служителите да са добре осведомени и отзивчиви;
 • приятна и делова атмосфера в министерството;
 • обслужване на всички потребители без дискриминация;
 • да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Всяко мнение или препоръка за подобряване на административното обслужване в Министерство на икономиката и енергетиката ще бъде взето под внимание, като идеите си можете да излагате писмено по пощата, на официалния електронен адрес и чрез попълване на анкетна карта, която можете да намерите на фронт офиса на "Едно гише" (в сградите на МИЕ, находящи се на ул. "Славянска" № 8 и ул. "Леге" № 4), в деловодството в сградата на ул. "Триадица" № 8 и на Интернет страницата на министерството.

Отговорности

Отговорностите на служителите на МИЕ към Вас, включително и при предоставяне на услуги са регламентирани в Етичния кодекс на служителите в МИЕ и са:

 • Да се отнасят с внимание и уважение към Вас, да зачитат личното Ви достойнство;
 • Да бъдат честни и отзивчиви;
 • Да работят професионално;
 • Да предприемат всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;
 • Да се стремят към  създаване  на благоприятна обстановка при обслужването  на потребителите на административни услуги;
 • При възникване на проблем, да Ви уведомят своевременно за причините довели до това и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата;
 • Да спазват конфиденциалност относно всички запитвания, сигнали и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от министерството;
 • Да спазват принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги;
 • Да носят отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи;
 • Да се представя със собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.

Вашите отговорности към служителите на МИЕ:

 • Да се отнасяте към служителите с уважение. Няма да бъде проявявана търпимост към обиди, заплахи или каквито и да било действия на физическа саморазправа, насочени срещу служителите. Ако се държите буйно или заплашително, можем учтиво да Ви помолим да напуснете сградата на министерството;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • Да бъдете точни на уговорените срещи;
 • Да предоставяте своевременно пълна и точна информация;
 • Да предоставяте допълнителна информация, когато Ви е изискана такава;
 • При промяна на обстоятелства, касаещи Вас или друго лице да уведомявате своевременно за това.

Общи отговорности:

 • За да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

Ползи за Вас:

 • Облекчаване на дългите процедури;
 • Намаляване на разходите на средства и време, необходими за извършването на административните услуги от министерството;
 • Премахване на възможните корупционни практики;
 • Създаване на приятна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от министерството.

Информация за административните услуги

 • Информация по интернет: пълна информация за всички административни услуги, предоставяни от МИЕ може да получите от страницата на министерството, раздел Административни услуги.
 • Информация по телефона: информация за предлаганите от МИЕ административни услуги може да получите от служителите от звеното за административно обслужване на телефони 02 940 7327 и 02 940 7331.
 • Информационно табло: списък на административните услуги, предоставяни от МИЕ, може да намерите на информационните табла, поставени на входовете на сградите на МИЕ, находящи се на ул. "Славянска" № 8 и ул. "Леге" № 4.


Контакти с МИЕ

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем пълен отговор до 30 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или имейла Ви, освен ако в нормативен акт не е предвиден друг срок.

 • Отговор на телефонни обаждания: Когато искате да се свържете с Министерство на икономиката и енергетиката, можете да се обадите между 9.00 и 17.30 часа от понеделник до петък на централа 02 94071.
 • Пощенски адрес: Министерство на икономиката и енергетиката, ул. "Славянска" 8, София 1052
 • Централен факс: 02 987 2190
 • Електронен адрес: e-docs@mee.government.bg. Писмата получени на електронния адрес на министерството се регистрират по реда на постъпването им,  в рамките на установеното работно време, а документите получени в извънработно време, се регистрират в първия работен ден.

Когато Ви пишем, се стремим всички писма, изпратени от Министерство на икономиката и енергетиката:

 • Да са съставени на ясен и разбираем език;
 • Да Ви уведомяват ясно, когато е необходимо да направите нещо допълнително;
 • Да Ви дават необходимата информация.

Ако имате оплакване

Когато смятате, че има проблеми при административното обслужване в Министерство на икономиката и енергетиката, очакваме да ни информирате за това писмено - по пощата, по факса или на електронния адрес на министерството, за да можем да отстраним евентуални нередности и пропуски. Процедурата за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднаква и достъпна за всеки услуга. Анонимни оплаквания не се разглеждат.

Периодично ще се допитваме до вас как оценявате нашите услуги

Ще разговаряме и ще се вслушваме в клиентите, ще предприемаме действия в отговор на техните съвети и препоръки. За целта:

 • ще се допитваме до клиентите и организациите, които ги представляват, за качеството на извършваните услуги;
 • ще търсим техните съвети и препоръки и ще използваме информацията за усъвършенстване на предоставяните услуги.

Работно време

Сигнали, предложения и писма на граждани се приемат в сградата на министерството на ул. "Славянска" № 8 от 9 до 17.30 ч.

Документи по лицензионни, разрешителни режими, регистрация и категоризация на туристически обекти се приемат в сградата на министерството на ул. "Леге" № 4 от 9 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10, ал. 4 от НАО в случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Допълнителна информация за Хартата

Хартата е утвърдена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма със Заповед № РД-16-339/26.03.2010 г. и е публикувана на Интернет страницата на министерството.

Хартата ще се актуализира периодично.

Свързани документи
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg