Харта на клиента
 

С лице към хората

Цел на хартата

Министерство на икономиката (МИ) ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката и предоставя услуги в резултат от своята дейност.

Хартата е разработена с цел подобряване на административното обслужване, в това число и на комплексното административно обслужване:

 • за да се улеснят потребителите на административни услуги при получаване на информация за видовете административни услуги;
 • да се облекчат административните процедури;
 • при комплексното административно обслужване да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Стремежът на служителите от министерството по отношение на административното обслужване е:

 • да бъде бързо и качествено;
 • всеки потребител на услуга да получава пълна и точна, ясна и лесно разбираема информация по поставените от него въпроси;
 • равнопоставеност при обслужване на всички потребители без дискриминация.

От нас можете да очаквате:

 • Да се отнасяме любезно и възпитано, с внимание и уважение, да зачитаме правата и личното Ви достойнство;
 • Да се въздържаме от каквито и да било прояви на дискриминация;
 • Да бъдем честни и отзивчиви;
 • Да изпълняваме задълженията си безпристрастно и непредубедено;
 • Да предприемем всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;
 • Да спазваме сроковете за извършване на всяка административна услуга;
 • При възникване на проблем, да Ви уведомим своевременно за причините довели до това и за очаквания краен срок, в който би следвало да получите услугата;
 • Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания, сигнали и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от министерството;
 • Да не разпространяваме данните и личната информация на гражданите, станали ни известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения;
 • Да спазваме принципа за равнопоставеност на клиентите на административни услуги;
 • Да не провокираме с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива да се стараем да запазим спокойствие и да контролираме поведението си;
 • Да носим отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежим и да се представяме със собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори.

От Вас очакваме:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват, и да не проявявате агресивно поведение;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
 • Да ни давате пълна и точна информация за услугата, която желаете;
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Ако имате оплаквания, препоръки или предложения, свързани със затруднения и проблеми при административното обслужване в Министерството на икономиката, както и насочени към оптимизиране на дейностите, очакваме да ни информирате за това устно, писмено (по пощата, по факса, чрез попълване на анкетна карта) или на електронния адрес на министерството, с цел предприемане на необходимите действия по отстраняване на евентуални нередности и пропуски. Процедурата за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднаква и достъпна за всеки услуга.

На страницата на министерството, в рубриката „Антикорупция и сигнали“, „Връзка с Инспектората“, са публикувани възможните начини за подаване на сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения.

След извършване на необходимата проверка ще бъдете уведомени на оставения от Вас пощенски или електронен адрес.

Информация за предоставяните административни услуги и възможността за комплексно административно обслужване, може да получите по следните начини:

 • по интернет на адрес:
  www.mi.government.bg – раздел „Административни услуги“.
 • на информационните табла в сградите на министерството на ул. „Славянска“ № 8 и ул. „Леге“ № 4.
 • по телефона: 02/9407327 и 02/9407331.

Контакти с нас:

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние ще Ви дадем пълен отговор до 7 дни от датата, на която сме получили писмото, факса или електронното писмо, освен ако в нормативен акт не е предвиден друг срок.

За да се свържете с нас по телефона може да се обадите на телефон 02/9407001, от понеделник до петък между 9:00 часа – 17:30 часа.

Пощенски адрес:

Министерство на икономиката, ул. „Славянска“ № 8, гр. София, 1052

Централен факс: 02/ 9872190 и 02/ 9819970

Електронен адрес: e-docs@mi.government.bg.

Писмата, получени на електронния адрес на министерството, се регистрират по реда на постъпването им, в рамките на установеното работно време, а документите, получени в извънработно време, се регистрират в първия работен ден.

 

 

Приемна

Ул. „Славянска“ № 8, от 10:00 часа до 14:00 часа, всеки понеделник, възможност за лична консултация със служители от министерството.

Ул. „6 септември“ № 21, стая № 119, от 9:00 часа до 17:30 часа, всеки ден, възможност за консултация по Оперативна програма „Конкурентоспособност“.

Ул. „Леге“ № 4:

 • Приемна на дирекция „РЛК“, стая 2
 • Приемна на дирекция „МКТС“, стая 3

Работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Съгласно чл. 10, ал. 4 от Наредба за административното обслужване, в случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Ние ще се допитваме до Вас как оценявате нашите услуги

Всяко мнение, препоръка и открит диалог за подобряване на административното обслужване в Министерството на икономиката, ще бъде взето под внимание. Предложенията си можете да излагате устно, писмено по пощата, по факса, на официалния ни електронен адрес и чрез попълване на анкетна карта, която ще Ви бъде предоставена от деловодството в сградите на Министерството на икономиката на ул. „Славянска“ № 8.

Анкетната карта е публикувана на страницата на министерството в Интернет, на адрес: www.mi.government.bg, раздел „Административни услуги“, подраздел „Административно обслужване“.

Ще Ви бъдем благодарни за Вашите предложения, мнения и препоръки. Ще се вслушваме в съветите Ви и ще предприемаме действия в отговор на препоръките и предложенията Ви.

Начин за подаване на попълнена Анкетна карта

 • Кутия за подаване на Анкетни карти на ул. „Славянска“ № 8
 • Кутия за подаване на Анкетни карти на ул. „Леге“ № 4
 • По електронен път на страницата на министерството в Интернет, на адрес: www.mi.government.bg, раздел „Административни услуги“, подраздел „Административно обслужване“.

Допълнителна информация за Хартата

Хартата е утвърдена от министъра на икономиката със Заповед № РД-16-298/06.04.2016 г., публикувана е на Интернет страницата на министерство на икономиката: www.mi.government.bg и е поставена на видно място на информационното табло в сградата на министерството на ул. „Славянска“ № 8.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, в съответствие с нормативните промени и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите.

Свързани документи
 
 
Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната?Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката