Мисия и цели
 

Мисия

Мисията на Министерството на икономиката и енергетиката е да води ясна и прозрачна икономическа, енергийна и туристическа политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. МИЕ работи за изграждане на конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, която ще осигури растеж и развитие на България, за насърчаване и ускоряване на инвестициите, иновациите и конкурентоспособността.

Цели

Икономика

 • Превръщане на България в атрактивна инвестиционна дестинация в дългосрочен план;
 • Защита на интересите на потребителите;
 • Превръщане на България във входна врата за стоките и инвестициите от Източна Азия и Китай към Европейския съюз;
 • Насърчаване на инвестиционната активност в приоритетни сектори, които създават висока добавена стойност и повишават конкурентоспособността на икономиката;
 • Повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез прилагане на ефективна регулаторна рамка, ниски данъци, изградена и добре развита транспортна и енергийна инфраструктура, стимулиране на износа и увеличаване дела на инвестициите в научноизследователската и развойната дейност;
 • Подкрепа за бизнеса чрез финансовия ресурс на Оперативната програма "Конкурентоспособност" при пълно спазване на принципите за прозрачно и ефективно управление на средствата.

Енергетика

 • Постигане на икономически ефективно и сигурно енергоснабдяване, съобразено с изискванията за опазване на околната среда;
 • Превръщане на България в енергийно независима и конкурентна държава;
 • Защита интересите на потребителя чрез осигуряване на равнопоставен достъп, прозрачни процедури и икономическа обосновани цени;
 • Добро управлението на подземните богатства;
 • Активно участие на страната в изграждането на единен и стабилен европейски енергиен пазар;
 • Усъвършенстване на енергийна инфраструктура;
 • Подобряване на на енергийната ефективност, увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници и намаляване емисиите на парникови газове в съответствие с приоритетите на стратегията "Европа 2020";
 • Развитие на ядрената енергетика съобразно съвременните изисквания за надеждност, безопасност и икономичност.

Доклад за дейността на администрацията през 2011 г. и Цели за 2012 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2012 г. и Цели за 2013 г. на Министерството на икономиката и енергетиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2013 г. и Цели за 2014 г. на Министерството на икономиката и енергетиката и на всички административни структури към него.

Презентация относно предприетите мерки от Министерството на икономиката и енергетиката в сферата на икономиката, енергетиката и туризма за периода 29 май 2013 г. - 30 септември 2013 г.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg