Анкетна карта

1. Вие ползвате административните услуги на министерството на адрес:

 • "Едно гише", ул. "Славянска" № 8
 • Приемна, ул. "Славянска" № 8
 • Деловодство, ст.1, ул. "Леге" № 4
 • Приемна на дирекция "РЛК", ст.2, ул. "Леге" № 4
 • Приемна на дирекция "МКТС", ст. 3, ул. "Леге" № 4
 • "Едно гише", ул. "Триадица" № 8
 • Деловодство, ст.121, ул. "6-ти септември" № 21
 • Приемна на ГД "ЕФК", ст.119, ул. "6-ти септември" № 21

2. Досега използвали ли сте услугите на администрацията на Министерството на икономиката?

 • Да
 • Не

3. Лесно ли се намира информация за административните услуги, които предлага МИ?

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

4. Информацията на таблото в приемната е достъпна

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

5. Информацията на таблото в приемната е изчерпателна

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

6. Информацията на таблото в приемната е разбираема

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

7. Каква допълнителна информация бихте желали да се постави на таблото?

8. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване, е ясна и лесно разбираема

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

9. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване, е изчерпателна

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

10. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване, е точна

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

11. Ако въпросът не е бил от компетенциите на служителите в звеното за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт в МИ или компетентната институция?

 • Да
 • Не

12. За колко време бяхте обслужен/а на фронт-офиса на едното гише?

 • 5 мин.
 • 15 мин.
 • 30 мин.
 • Повече от 30 мин.

13. Спазват ли се законните срокове за извършване на административна услуга?

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

14. Служителите от звеното за административно обслужване са се отнесли към Вас вежливо и с уважение

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

15. Служителите от звеното за административно обслужване разбират моя проблем/моето запитване

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

16. Как оценявате качеството на обслужване на служителите от звеното на административното обслужване - фронт-офиса на "едно гише"?

 • Отлично
 • Добро
 • Лошо
 • Не мога да преценя

17. Работното време за прием на граждани е удобно

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

18. Обстановката в приемната за граждани предразполага за свободен разговор със служителите

 • Да
 • Не
 • Не мога да преценя

19. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

 • Достъп до информация
 • Количеството на предоставяна информация
 • Качеството на предоставяна информация
 • Отношението на служителите към Вас
 • Обстановката, в която се предоставят услугите
 • Друго (моля посочете):

20. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Министерството на икономиката?

Анкета
Подобрява ли се бизнес средата в страната? 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката