Регистрационни и лицензионни услуги
 
2162 Издаване на документи за наблюдение и импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: Григори Динев
Телефон: 02 940 7800
Адрес: София, ул. "Александър I" № 12
Работно време: 9:00 - 17:30

Пpез 2018 г. Министерство на икономиката продължава да прилага външнотърговски мерки в съответствие с политиката на ЕС по отношение вноса на:

1. Някои железни и стоманени продукти от някои трети държави. На 28.04.2016 г. ЕК прие Регламент за изпълнение (EС) 2016/670 на Комисията за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза върху вноса на някои железни и стоманени продукти от някои трети държави. В тази връзка допускането за свободно обращение в Съюза на някои железни и стоманени продукти подлежи на предварително наблюдение от страна на Съюза в съответствие с регламенти (EС) 2015/478 и (ЕС) 2015/755. Допускането за свободно обращение в Съюза на продуктите, попадащи в обхвата на регламента, става след представяне на документ за наблюдение, издаден по правилата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/670.

Документи за наблюдение се издават при внос на някои стоманени изделия в ЕС с произход от трети страни.

! От м.май 2018 г. допускането за свободно обращение в Съюза на определени алуминиеви продукти, изброени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/640 на Комисията от 25.04.2018 г. за въвеждане на предварително наблюдение от страна на Съюза на вноса на определени алуминиеви продукти с произход от някои трети държави, подлежи на предварително наблюдение от страна на Съюза в съответствие с регламенти (EC) 2015/478 и (ЕС )2015/755. Допускането за свободно обращение в Съюза на продуктите, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/640, става след представяне на документ за наблюдение.

Списък на продуктите, подлежащи на предварително наблюдение от страна на Съюза

7601  7604  7605  7606  7607  7608  7609  7616.99

2. Някои изделия от текстил и трикотаж от Беларус и Северна Корея (с количествени ограничения).

Разрешения за внос (импорт-лицензи) се издаваха при внос (с количествени ограничения) на някои изделия от текстил и трикотаж от Беларус и Северна Корея. Администрирането става с правилата посочени в:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 2148/2016 на Комисията от 7 декември 2016 г. за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2017 г. съгласно Регламент (ЕС) № 936/2015 на Европейския парламент и на Съвета.
  • Регламент (ЕС) № 936/2015 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса.

!. Считано от 3.07.2017 г. влиза в сила Регламент за изпълнение (ЕС) №992 /2017 на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (EС) № 2148 /2016 по отношение на заличаването на квотите за Беларус. С Регламент (ЕС) № 354 /2017 на Европейския парламент и на Съвета се отменят автономните квоти върху вноса на текстилни продукти и и облекла с произход от Република Беларус.

Понастоящем има забрана за внос на текстилни изделия от Северна Корея!

За издаването на документи за наблюдение и разрешения за внос (импорт-лицензи) се използва информационната система Système Intégré de Gestion de Licenses (SIGL2) на ЕК.

За издаване на документи за наблюдение и импорт-лицензи, търговецът следва да подаде заявление по образец в сградата на Министерството на икономиката в гр. София, улица "Славянска" № 8, в деловодството, с приложени към него задължителните документи:

  • Данни, идентифициращи заявителя, както и неговият ЕИК или Булстат;
  • Външнотърговски договор, фактура, товарителница;
  • Експорт-лиценз в оригинал, в случаите когато има такъв;
  • Други документи в съответствие с изискванията на конкретните регламенти.

Срокът за издаването на документи за наблюдение и импорт-лицензи е до 5 работни дни от подаването на заявлението.

Процедурата за издаване на документи за наблюдение и импорт-лицензи е разписана в Заповед на министъра на икономиката № РД 16-618/04.07.2016 г.

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката - гр. София, ул. "Александър I" № 12 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 5

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката