Регистрационни и лицензионни услуги
 
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: Григори Динев
Телефон: 02 940 7800
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: 9:00 - 17:30

След 01.01.2014 г. Министерството на икономиката и енергетиката продължава да прилага външнотърговски мерки в съответствие с политиката на ЕС по отношение вноса на:

1. Стоманени продукти с количествени ограничения от Казахстан – системата за двоен контрол с количествени ограничения.

Импорт-лицензи (червени на цвят) се издават при внос на някои стоманени изделия в ЕС с произход от Казахстан по правилата на съответния регламент, където са посочени и митническите тарифни номера:

  • Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 г. относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан.

2. Някои изделия от текстил и трикотаж от Беларус и Северна Корея (с количествени ограничения).

Импорт-лицензи (червени на цвят) се издават при внос (с количествени ограничения) на някои изделия от текстил и трикотаж от  Беларус и Северна Корея. Администрирането става с правилата посочени в:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1165/2012 на Комисията от 7 декември 2012 г. за изменение на Приложение I към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености, или от други специфични правила на Общността за вноса;
  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1281/2013 на Комисията от 10 декември 2013 г. за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2014 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета.

За издаването на импорт-лицензи се използва информационната система SystèmeIntégré de Gestion de Licenses (SIGL2) на ЕК.

За издаване на импорт-лицензи, търговецът е необходимо да подаде заявление по образец в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката в гр. София, улица "Леге" № 4, в приемната на дирекция "РЛК", с приложени към него задължителни документи:

  • Удостоверение за вписване в търговския регистър, актуално състояние;
  • ЕИК или Булстат;
  • Външнотърговски договор, фактура, товарителница;

Срокът за издаването на импорт-лицензи е до 5 работни дни от подаването на заявлението.

Процедурата за издаване на импорт-лицензи е разписана в Заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма № РД 16-474/24.04.2012 г.

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката - гр. София, ул. "Леге" № 4 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 5

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg