Регистрационни и лицензионни услуги
 
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: Григори Динев
Телефон: 02 940 7800
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: 9:00 - 17:30

Пpез 2016 г. Министерство на икономиката продължава да прилага външнотърговски мерки в съответствие с политиката на ЕС по отношение вноса на:

1. Стоманени продукти с количествени ограничения от Казахстан.

Импорт-лицензи се издават при внос на някои стоманени изделия в ЕС с произход от Казахстан по правилата на съответния регламент, където са посочени и митническите тарифни номера:

  • Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 г. относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан.

В случай, че Казахстан се присъедини към СТО, действието на регламента се прекратява от датата на присъединяването.

2. Някои изделия от текстил и трикотаж от Беларус и Северна Корея (с количествени ограничения).

Разрешения за внос (импорт-лицензи) се издават при внос (с количествени ограничения) на някои изделия от текстил и трикотаж от Беларус и Северна Корея. Администрирането става с правилата посочени в:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 2106/2015 на Комисията от 20 ноември 2015 г. за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2016 г. съгласно Регламент (ЕС) № 936/2015 на Европейския парламент и на Съвета.
  • Регламент (ЕС) № 936/2015 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2015 година относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса

За издаването на разрешения за внос (импорт-лицензи) се използва информационната система Système Intégré de Gestion de Licenses (SIGL2) на ЕК.

За издаване на импорт-лицензи, търговецът следва да подаде заявление по образец в сградата на Министерството на икономиката в гр. София, улица "Леге" № 4, в приемната на дирекция "РЛК", с приложени към него задължителните документи:

  • Удостоверение за вписване в търговския регистър, актуално състояние;
  • ЕИК или Булстат;
  • Външнотърговски договор, фактура, товарителница;

Срокът за издаването на импорт-лицензи е до 5 работни дни от подаването на заявлението.

Процедурата за издаване на импорт-лицензи е разписана в Заповед на министъра на икономиката № РД 16-274/03.04.2015 г.

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката - гр. София, ул. "Леге" № 4 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 5

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg