Регистрационни и лицензионни услуги
 
Издаване на импорт-лицензи за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, текстилни и други изделия


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: Григори Динев
Телефон: 02 940 7800
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: 9:00 - 17:30

След 01.01.2015 г. Министерство на икономиката продължава да прилага външнотърговски мерки в съответствие с политиката на ЕС по отношение вноса на:

1. Стоманени продукти с количествени ограничения от Казахстан.

Импорт-лицензи (червени на цвят) се издават при внос на някои стоманени изделия в ЕС с произход от Казахстан по правилата на съответния регламент, където са посочени и митническите тарифни номера:

  • Регламент (ЕО) № 1340/2008 на Съвета от 8 декември 2008 г. относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан.

2. Някои изделия от текстил и трикотаж от Беларус и Северна Корея (с количествени ограничения).

Импорт-лицензи (червени на цвят) се издават при внос (с количествени ограничения) на някои изделия от текстил и трикотаж от Беларус и Северна Корея. Администрирането става с правилата посочени в:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1235/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2015 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета.

За издаването на импорт-лицензи се използва информационната система Système Intégré de Gestion de Licenses (SIGL2) на ЕК.

За издаване на импорт-лицензи, търговецът следва да подаде заявление по образец в сградата на Министерството на икономиката в гр. София, улица "Леге" № 4, в приемната на дирекция "РЛК", с приложени към него задължителните документи:

  • Удостоверение за вписване в търговския регистър, актуално състояние;
  • ЕИК или Булстат;
  • Външнотърговски договор, фактура, товарителница;

Срокът за издаването на импорт-лицензи е до 5 работни дни от подаването на заявлението.

Процедурата за издаване на импорт-лицензи е разписана в Заповед на министъра на икономиката № РД 16-274/03.04.2015 г.

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката - гр. София, ул. "Леге" № 4 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 5

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg