Регистрационни и лицензионни услуги
 
1127 Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и сп. напитки, 293 Заверка и проверка на ел.техн.дневници, 507 Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията, 1829 Заверка на техн.спецификации


Отдел "Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки"
Лица за контакт: Цвета Димитрова - началник на отдел
Телефон: 02 940 7655
Адрес: София, ул. "Княз Александър I" № 12 А
Работно време: 9:00-17:30 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

За извършване на регистрацията са необходими следните документи съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).

Производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, предназначени за продажба, се регистрират в Министерството на икономиката, като подават следните документи (Чл. 134. от ЗВСН):

1. заявление за регистрация с посочване на ЕИК по Закона за търговския регистър или данни за търговска регистрация по националното законодателството с приложен документ, който я удостоверява и отразява лицето, което представлява търговеца;

2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;

3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;

4. техническа спецификация за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати или спиртни напитки - два екземпляра;

5. декларация от производителя за извършване на производство съгласно изискванията на този закон по образец съгласно Приложение № 6;

6. списък с трите имена и ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 146;

7. документ за платена такса за вписване в регистъра в размер, определен с тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството по Закона за държавните такси.

Такси

лв.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход и дестилати

1080

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спиртни напитки

1080

Вписване промяна на обстоятелствата в издадено удостоверение за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилат и спиртни напитки

120

Разглеждане на документи за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание

1180

Вписване в удостоверение за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки на спиртна напитка с географско указание

100

Срокове

  • За извършване на проверка на заявлението и съпътстващите го документи до 3 работни дни от получаване на заявлението.
  • В случай, че представените документи и данни са непълни и/или неточни, заявителят се уведомява писмено в срок до 3 работни дни от приключване на проверката по документи. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението, заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
  • В случай, че заявлението и представените към него документи отговарят напълно на изискванията на ЗВСН, длъжностни лица от Министерството на икономиката и енергетиката извършват проверка на място на производствените обекти в срок до 10 работни дни от приключване на проверката по документи.
  • За издаване на Удостоверение за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки до 10 работни дни от приключване на проверката.

Получаване

Удостоверението за вписване се връчва на производителя или на негов упълномощен за целта представител.

Плащане: Извършва се по банков път или в брой на каса в Министерството.

 

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката - гр. София, ул. "Княз Александър І" № 12 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Такси

лв.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход и дестилати

1500

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на производителите на спиртни напитки

1000

Вписване промяна на обстоятелствата в издадено удостоверение за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилат и спиртни напитки

100

Разглеждане на документи за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание

1000

Вписване в удостоверение за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки на спиртна напитка с географско указание

100

Издаване на удостоверение за вписани обстоятелства в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки

5

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Формуляри
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката