Регистрационни и лицензионни услуги
 
2320 Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория, 1595 Вписване на промяна в обстоятелствата в издадени удостоверения за регистрация на дейности с прекурсори.


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: Кристина Ризова
Телефон: 02/940 7808
Адрес: София, ул. "Княз Александър І"
Работно време: 9:00-17:30

Изисквания, процедури, инструкции

За издаване на удостоверение за регистрация, лицата представят в Министерството на икономиката заявление, което съдържа:

  • името, седалището и адреса на управление на заявителя, кандидатстващ за удостоверение за регистрация;
  • вида на дейностите с прекурсорите от втора и трета категория на Приложение №1;
  • списък на прекурсорите от втора и трета категория на Приложение №1, с които ще извършва дейностите по т. 2;
  • местонахождението, вида и предназначението на работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсори от втора категория на Приложение №1; операторите, извършващи износ на прекурсори от втора и трета категория на Приложение №1, регистрират местонахождението, вида и предназначението на работните помещения, които използват при извършване на тези дейности.

Заявлението следва да се придружава от следните документи:

  1. Заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг вид договор за работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсори от втора категория на Приложение №1; заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг вид договор за работните помещения, които се използват за извършване на дейностите, свързани с износ на прекурсори от втора и трета категория на Приложение №1;
  2. Оригинал или нотариално заверено копие от заповед на заявителя за определяне на лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите с прекурсори от втора категория на Приложение №1;
  3. посочва се регистрация по БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК)

Заявлението следва да бъде подписано от управляващия или от надлежно упълномощено лице (в такъв случай трябва да се добави и копие от пълномощното), подпечатано с печата на фирмата и подадено в деловодството на МИ или изпратено на адрес:

Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8, София 1054

Удостоверението за регистрация се получава лично или от представител на заявителя с нотариално заверено пълномощно в срок от един месец от получаване на уведомлението за издаването му след представяне на документ за платена такса.

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:
Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

Вписване на промяна в удостоверение за регистрация на дейности с прекурсори.

В едномесечен срок от промяната на някое от вписаните в удостоверението за регистрация обстоятелства или на данните, посочени при издаването му, неговият притежател подава в Министерството на икономиката заявление. Промяна в обстоятелствата, вписани в издадено удостоверение за регистрация, се извършва в едномесечен срок от датата на подаване на заявление.

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката- гр. София, ул. "Княз Александър I" № 12 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Цена: 360 BGN

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката