Услуги в туризма
 
Категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения


Дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт: Цветанка Баталова,Даниела Ненкова, Ангелина Илиева, Гергана Миткова
Телефон: 032/ 347 540;032/347 539; 032/ 347 542; 032/ 347 522
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

 • Закон за туризма;
 • Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
 • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;
 • Устройствен правилник на Министерство на икономиката и енергетиката;
 • Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма;
 • Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти.

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Необходими документи за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:

 1. Заявление за категоризиране средство за подслон или място за настаняване или заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения – по образец;
 2. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;
 3. Копия от документи за завършено образование, професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение към Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
 4. Формуляр за определяне на категорията - по образец;
 5. Копия от документите за собственост на обекта (при подаване на заявление за категоризиране на апартаментен хотел да се представи опис на апартаментите, включени в капацитета като за всеки апартамент се посочи № и собственик; препоръчително е описът да се представи и на електронен носител);
 6. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
 7. Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 8. Нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 9. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Забележки:

 1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
 2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.

Процедура по извършване на административната услуга

Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката – гр. София, ул. "Леге" №4 и гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1.

Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.

Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

В случай че ЕККТО констатира нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на ЕККТО за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

Комисията може да вземе решение за удължаване на срока с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на изискванията по приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 2, 3 и 4 съобразно заявената категория от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Експертните работни групи се състоят от председател и членове.

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ЕККТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на ЕККТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния   кодекс.

Такси

За категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

1. за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища:

а) до 30 стаи - 500 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.;

д) над 500 стаи - 5000 лв.;

2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги:

а) до 20 стаи - 250 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;

в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.;

д) над 100 стаи - 5000 лв.;

е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.;

3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане - 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1400 лв.

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

Таксата се превежда по сметката на:

Министерство на икономиката и енергетиката

БНБ – ЦУ

BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg