Услуги в туризма
 
Категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене


Дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт: Цветанка Баталова, Даниела Ненкова, Ангелина Илиева, Гергана Миткова
Телефон: 032 347/ 540;032/ 347 539; 032/ 347 542;032/ 347 522
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: За получаване на удостоверения: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

 • Закон за туризма;
 • Наредба №1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене;
 • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;
 • Устройствен правилник на Министерство на икономиката и енергетиката ;
 • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма;
 • Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти.

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

За определяне категория на туристическа хижа може да кандидатства лице, което:

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Необходими документи за категоризиране на туристически хижи и прилежащи заведения за хранене:

 1. Заявление за категоризиране на туристически хижи или за заведение за хранене – по образец;
 2. Формуляр за определяне на категорията - съгласно приложение № 6 или 7 от Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене;
 3. Копия от документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;
 4. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 5. Нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 6. Документ за платена такса за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Забележки:

 1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат;
 2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.

Процедура по извършване на административната услуга

Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно – оригинал подава лично заявление за категоризиране на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене и изискуемите документи в деловодството на МИЕ – гр. София, ул. "Леге" №4.

Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца, а за високопланинските, труднодостъпните и отдалечените туристически обекти, валидно за 5 месеца.

Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на посочен от него адрес в 14-дневен срок от заседанието на ЕККТО.

В случай, че ЕККТО констатира нередовности в представените от лицето документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на комисията за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

Комисията може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

ЕККТО с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на изискванията по Приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, посочени в Приложения № 2 и 3, съобразно заявената категория на Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене.

В експертните работни групи за проверка на място се включват експерти, посочени от управителния съвет на Българския туристически съюз и одобрени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Външните експерти работят по граждански договор.

Експертните работни групи се състоят от председател и членове.

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко 3 души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до комисията, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене се извършва в срок до три или пет месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на ЕККТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Заповедта за определената категория може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма за категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:

1. За категоризиране на туристическа хижа: за едно легло - 10 лв.

2. За категоризиране на заведения за хранене:

а) до 20 места за сядане - 110 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1400 лв.;

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

Таксата се превежда по сметката на:

Министерство на икономиката и енергетиката

БНБ – ЦУ

BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg