Услуги в туризма
 
Регистрация за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност


Дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт: Аделин Младенов, Ваня Велкова,Даниела Ненкова, Гергана Миткова, Иван Желязков
Телефон: 032/ 347 544; 032/ 347 543;032/ 347 539; 032/ 347 522; 032/ 347 545
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: За получаване на удостоверения: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

  • Закон за туризма;
  • Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
  • Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора;
  • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;
  • Устройствен правилник на Министерство на икономиката и енергетиката;
  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма;
  • Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти.

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от Закона за туризма;

6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;

7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;

8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

Туроператорска или туристическа агентска дейност може да се извършва и от лице, установено в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако при установяване на територията на Република България представи копие от документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения.

Необходими документи за туроператорска и/или туристическа агентска дейност:

1. Заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност - по образец;

2. Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

3. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;

Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, което  ще осъществява функции по управление:

  • висше образование в областта "Социални, стопански и правни науки" – професионално направление "Туризъм" и най-малко 3 години стаж в туризма;
  • висше образование и най-малко 5 години стаж в туризма;
  • средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и най-малко 7 години стаж в туризма;

Лицето трябва да владее български и най-малко един чужд език.

7. Справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

8. Копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението (за туристическа агентска дейност - помещението трябва да се намира на партерния или първия етаж на жилищна сграда или до третия етаж в офис сграда);

9. Копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от Закона за туризма (за туроператорска дейност);

10. Декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация и не е с отнет лиценз/заличена регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност;

11. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Забележки:

1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат.

2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.

3. Всички туроператори и туристически агенти от страни-членки на ЕС, подали заявление за служебна регистрация до министъра на икономиката, енергетиката и туризма, следва да посочат и адрес за кореспонденция в България, телефон, факс и e-mail.

Процедура по извършване на административната услуга

Лицeто, което ще извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност подава заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в деловодството на МИЕ- гр. Пловдив, ул. Железарска № 1 или гр. София- ул. Леге №4.

Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) разглежда заявленията и документите в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи ЕКРТТА дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им.

Горепосоченият 2-месечен срок започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма:

1. За разглеждане на заявлението за регистрация за:

а) туроператорска дейност - 1000 лв.;

б) туристическа агентска дейност - 500 лв.

2. За вписване в регистъра на:

а) туроператорите - 4000 лв.;

б) туристическите агенти - 2000 лв.

Таксите по т. 1 се плащат при подаване на заявлението за регистрация, а по т. 2 - при получаване на удостоверението за регистрация.

Таксата се превежда по сметката на:

Министерство на икономиката и енергетиката

БНБ – ЦУ

BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg