Услуги в туризма
 
Регистрация за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност


Дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт: Аделин Младенов, Ваня Велкова,Даниела Ненкова, Гергана Миткова, Иван Желязков
Телефон: 032/ 347 544; 032/ 347 543;032/ 347 539; 032/ 347 522; 032/ 347 545
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: За получаване на удостоверения: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

  • Закон за туризма;
  • Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г.за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
  • Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора;
  • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;
  • Устройствен правилник на Министерство на икономиката и енергетиката;
  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма;
  • Правилник за организацията и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти.

Условия, на които правният субект трябва да отговаря, за да бъде вписан в съответния регистър:

За извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или

2. e лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и

3. има помещение за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

4. има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.

В случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България може да се извършва за определен период от време от регистриано лице за извършване на такава дейност в страна – членка на Европейския съюз. В този случай лицето уведомява предварително министъра на икономиката и енергетиката по реда на чл. 62 и чл. 65 от Закона за туризма.

Необходими документи за туроператорска и/или туристическа агентска дейност:

1. Заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност - по образец;

2. Декларация, че едноличният търговец не е поставен под запрещение; (ако е приложимо)

3.Справка по образец за броя, местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

4. Копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или копие от договора за наем, или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещението за извършване на дейността;

5. Справка по образец за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

6. Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;

Изисквания за образование, езикова квалификация и стаж на лицето, което  ще осъществява функции по управление:

  • висше образование по специалност от професионално направление „Туризъм“ и най-малко 1 година стаж в туризма, или
  • висше образование и най-малко 3 години стаж в туризма.

Лицето трябва да владее български и най-малко един чужд език.

7. Копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 от ЗТ;

8.Декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗТ; /в свободен текст/

Пример:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

управител на ,,……………………………….’’ със седалище и адрес на управление:…………………………………………, ЕИК: ……………………………………

Декларирам, че не съм свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, или че не съм бил търговец, обявен в несъстоятелност, или че му е отказвана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за туризма.

гр. управител:

дата:

/подпис и печат/

9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Забележки:

1. Всички копия на представени документи следва да бъдат заверени от заявителя с "вярно с оригинала", подпис и печат.

2. Всички представени документи, които са на чужд език, следва да са с превод на български език, удостоверен от оторизирана фирма за преводи.

Процедура по извършване на административната услуга

Лицeто, което ще извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност подава заявление за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в деловодството на МИЕ- гр. Пловдив, ул. Железарска № 1 или гр. София- ул. Леге №4.

Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) разглежда заявленията и документите в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи ЕКРТТА дава на лицето 14-дневен срок за отстраняването им.

Горепосоченият 2-месечен срок започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

Министърът на икономиката и енергетиката, въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в Министерството на икономиката и енергетиката извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма:

1. За разглеждане на заявлението за регистрация за:

а) туроператорска дейност - 1000 лв.;

б) туристическа агентска дейност - 500 лв.

2. За вписване в регистъра на:

а) туроператорите - 4000 лв.;

б) туристическите агенти - 2000 лв.

Таксите по т. 1 се плащат при подаване на заявлението за регистрация, а по т. 2 - при получаване на удостоверението за регистрация.

Таксата се превежда по сметката на:

Министерство на икономиката и енергетиката

БНБ – ЦУ

BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg