Услуги в туризма
 
Вписване на заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър


Дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности" и отдел "Развитие на туристическия продукт"
Лица за контакт: Гергана Миткова, Мария Иванова, Гергана Ракова, Иван Желязков
Телефон: 032 347 522; 032 347 505; 032 347 528; 032 347 545
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: За получаване на удостоверения: всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание:

  • Закон за туризма;
  • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;
  • Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
  • Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене;
  • Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г.за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност
  • Устройствен правилник на Министерство на икономиката и енергетиката;
  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Процедура по извършване на административната услуга

Вписване на промени в заявените декларирани данни и обстоятелства за:

1. Категоризирани места за настаняване и заведения за хранане и развлечения:

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистъра, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката и енергетиката  промяната в едномесечен срок от настъпването й.

А. При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице подава следните документи:

1. Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър;

2. Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;

3. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

4. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно Приложение № 7 или 8 (от Наредбата), както и копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта;

5. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Б. В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

Срокът се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.

Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.

 

2. Категоризирани туристически хижи и прилежащи към тях заведения за хранене:

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката и енергетиката промяната в едномесечен срок от настъпването й.

А. При промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, новото лице подава следните документи:

1. Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър;

2. Копие от акта за собственост - при промяна на собствеността;

3. Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

4. Документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Б. В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

В случаите по-горе определената категория на туристическия обект се запазва и се издава ново удостоверение.

Определената категория се запазва и при промяна на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект, когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение.

Срокът се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.

Таксата за отразяване на настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, включва издаване на удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.

 

3. Регистрирани лица (туроператори и туристически агенти):

При промяна на вписаните обстоятелства регистрираното лице уведомява министъра на икономиката и енергетиката за промяната в 30-дневен срок от настъпването й.

Към заявлението за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър се прилагат документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

При необходимост се издава ново удостоверение за регистрация.

Срокът се запазва, както на първоначално издаденото удостоверение.

Такси

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма:

За вписване на настъпили промени в обстоятелства за регистрираните лица, както и за категоризираните обекти се събира такса 150 лв.

Таксата се превежда по сметката на:

Министерство на икономиката и енергетиката

БНБ – ЦУ

BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

Новото удостоверение, отразяващо настъпилите промени, се предоставя на лицето само при връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които то е изгубено или унищожено.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg