Аржентина
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Буенос Айрес
Мартин Дочев
Посолство на Република България в Буенос Айрес, Аржентина
Адрес: Calle Mariscal A. J. de Sucre 1568, Buenos aires, CP 1428.
Тел.: 00541147818644, 00541147866273
Моб.: 005491161770702
e-mail: m.dochev@mi.government.bg; martin.dochev@gmail.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeAR/
https://twitter.com/BGEconOfficeAR
https://www.linkedin.com/in/стив-аржентина-64812113b/

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Аржентина
Ивайло Стоев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7821; факс: +359 2 987 4008
i.stoev@mi.government.bg

 

СПРАВКА ЗА
ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА

1. ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА АРЖЕНТИНА

По данни на CIA (Central Intelligence Agency) през 2016 г. БВП на Аржентина е в размер на 879.4 млрд. щ.д., през 2015 г.  -  895.2 млрд. щ.д. и 873.7 млрд. щ.д. през 2014 г. Ръстът на БВП през 2016 г. е -1.8%, през 2015 г. 2.5%, а през 2014 г. -2.5%.

През 2016 г. износът на Аржентина е в размер на 58.4 млрд. щ.д. Основни експортни стоки на страната са: соя и производни на соята, нефтопродукти и природен газ, превозни средства, царевица и пшеница. Водещите експортни партньори на страната през 2015 г. са: Бразилия (17% от общия износ), Китай (8.6%), САЩ (5.9%) и др. Аржентина внася основно: машини, моторни превозни средства, нефт и природен газ, органични химикали, пластмаси. През 2016 г. вносът на страната е в размер на 57.23 млрд. щ.д.

В края на 2007 г. Кристина Фернандес де Кирхнер наследи съпруга си като президент на страната като през 2008 г. отбелязаният икономически растеж от предходните години започна рязко да се забавя поради политиката на правителството, спъваща износа, и изпадането в рецесия на световната икономика. През 2010 г. икономиката на Аржентина се оживи значително след отбелязаната рецесия от 2009 г., но в края на 2011 г. отново започна да се забавя, въпреки че правителството продължи да разчита на експанзионистична фискална и парична политики, които от своя страна задържат двуцифрените стойности на инфлацията, която продължава да расте и до 2014 г. По последни данни, аржентинската икономика не успява да се справи с предизвикателствата и през първото тримесечие на 2014 г. навлезе в рецесия след като отбелязва свиване на своя БВП за второ поредно тримесечие.

През 2012 г. аржентинското правителство разшири държавната намеса в икономиката. Конгресът одобри национализацията на петролната компания YPF Repsol от Испания. През същата година правителството разшири ограничителните мерки при вноса, включвайки изискване за предварителна регистрация и предварително одобрение на осъществявания внос (без изключение). Допълнително бе затегнат валутният контрол в опит да се укрепят валутните резерви на страната и да се спре изтичането на капитали от нея.

2. СТОКООБМЕН

В стокообмена между България и Аржентина се наблюдават постоянни флуктоации. След като общия стокообмен намалява до 15.3 млн. долара през 2009 година, се отбелязва рязък скок през следващите две години. Въпреки положителната тенденция през 2010 и 2011 година, след промяната в търговската политика на Аржентина стокообменът рязко спада.

Салдото през последните 4 години е отрицателно за България, което е подчертано заради наложените от Аржентина ограничения пред вноса. Закономерно, във връзка с наложените търговски бариери, е понижаването на стокообмена около 5 пъти през 2012 година, в сравнение с този през 2011 г.

По данни на българската митническа статистика стокообменът между България и Аржентина за периода 2006 – 2016 г. е както следва:

в млн. щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2006

6.67

103.98

110.65

-97.31

2007

21.00

15.43

36.43

5.57

2008

29.04

16.02

45.07

13.02

2009

3.97

11.38

15.36

-7.41

2010

7.20

81.00

88.20

-73.80

2011

29.74

66.58

96.32

-36.84

2012

6.35

13.03

19.38

-6.68

2013

9.71

12.34

22.05

-2.63

2014

3.79

13.30

17.09

-9.51

2015

3.84

17.66

21.5

-13.82

2016

5.20

22.00

27.2

-16.8

Стокообменът между България и Аржентина се развива като цяло неравномерно при запазване на негативно салдо за нашата страна, като върховата стойност в търговията от 110.65 млн. щ.д. е постигната през 2006 г.

По информация на аржентинската страна във вноса на България най-голям принос имат медните руди и техните концентрати, които не се отчитат от българската статистика след 2011 г. Това се дължи на спецификата на статистиката, която отчита страна на внос, а не страна на произход на стоката.

Следващата графика отразява динамиката на стокообмена между двете страни за периода 2006 – 2016 г.:

През 2016 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина се увеличава с 26.51% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 27.2 млн. щ.д.

Българският износ за Аржентина отбелязва ръст от 35.42% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 5.20 млн. щ.д., което се дължи на регистрирания ръст в износа на автоматични машини за обработка на информация и техните единици. Вносът от Аржентина също бележи ръст от 24.58% до 22.00 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2016 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

42.94

Фъстъци непечени

27.77

Инсектициди

19.74

Руди на благородните метали и техните концентрати

24.75

Растения, части от растения, семена и плодове от  видовете

5.28

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни

19.35

Артикули за фойерверки

4.31

Цитрусови плодове

4.51

Ензими

3.57

Зеленчуци със сухи бобови чушки

4.16

 

През 2015 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Аржентина се увеличава с 25.80% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 21.5 млн. щ.д.

През разглеждания период реализираният български износ се увеличава с 1.32% или се равнява на 3.84 млн. щ.д. Инсектицидите заемат водеща позиция в експортната листа, като техният дял се равнява на 22.42% от общия ни износ или 0.86 млн. щ.д. Следващите позиции в износа са за артикули за колективни игри (12.88%), електрически акумулатори (10.90%), ензими (9.31%), артикули за фойерверки (8.56%) и др. За периода българският внос от Аржентина е на стойност от 17.66 млн. щ.д. (увеличение с 32.78% спрямо 2014 г.) и е съставен от: руди на благородните метали и техните концентрати (33.12%), фъстъци непечени (29.02% от общия внос), вълна с фини или груби косми (13.52%), цитрусови  плодове, пресни или сушени (5.14%) и др.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина за 2015 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Инсектициди

22.4

Руди на благородните метали

33.1

Артикули за  колективни  игри

12.9

Фъстъци непечени

29

Електрически акумулатори

10.9

Вълна с фини или груби косми

13.5

Ензими

9.3

Цитрусови  плодове, пресни или сушени

5.1

През 2014 г. стокообменът между България и Аржентина отбелязва спад от 22% на годишна база до 22.05 млн. щ. д. Размерът на българския износ също бележи драстичен спад от 61%, като в абсолютна стойност той е минимален. Това се дължи на липсата на стоковата позиция минерални или химични азотни торове, която съставляваше над 65% от българският износ през 2013 г. В същото време вносът от Аржентина отбелязва лек ръст от 7%.

Съгласно българската митническа статистика, структурата на българския износ през 2014 г. за Аржентина се състои от: артикули за фойерверки (27.3% от общия износ), инсектициди и отрови (20.7%),  ензими и ензимни препарати (7.8%), антибиотици (5.7%) и др. Във вноса на България от Аржентина през 2014 г. присъстват стоките: фъстъци непечени (29.2% от общия внос),  вълна с фини или груби косми (29.1%), сурови или необработени тютюни (5.6%), и др.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина за 2014г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Артикули за фойерверки, сигнални ракети и др.

27.3

Фъстъци непечени

29.2

Инсектициди, отрови

20.7

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

29.1

Ензими и ензимни препарати

7.8

Сурови или необработени тютюни

5.6

Антибиотици

5.7

Цитрусови плодове, пресни или сушени

5.3

Растения, семена и плодове, използвани за парфюмерията

5

Филета и други меса от риби

4.8

Консервирани плодове

4

Царевица

4.8

 

Стокообменът между двете страни през 2013 г. отбелязва слабо нарастване спрямо същия период на 2012 г. Българският износ регистрира повишение на годишна база с 52%, като вносът от Аржентина бележи лек спад. Търговското салдо за периода продължава да бъде отрицателно за нашата страна, но разликата е минимална. Повишението на българския износ може да се обясни със завръщането на позицията на минералните и химични азотни торове, която заема най-голям дял в износа ни за Аржентина през 2013 г. Тази позиция липсваше през 2012 г., но през настоящата година отново е регистрирана.

През 2013 г. водещо място в износа на България за Аржентина заемат минералните или химични азотни торове с дял от 65.9%. Основни експортни стоки са още: артикули за фойерверки с дял от 11.2%; инсектициди – 5.4%; други локомотиви и тендери с дял от 2.3% и др.

Българският внос за периода включва: фъстъци, непечени, с относителен дял от 32.5% от вноса, сурови или необработени тютюни – 16.7%, цитрусови плодове, пресни или сушени – 8.7%, зеленчуци със сухи бобови чушки - 8.0% и др.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина за 2013 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Минерални или химични азотни торове

65.9

Фъстъци непечени

 

32.5

Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове, и други пиротехнически артикули

11.2

Сурови или необработени тютюни

16.7

Инсектициди, отрови

5.4

Цитрусови плодове, пресни или сушени

8.7

Други локомотиви

2.3

Зеленчуци със сухи бобови чушки

8.0

Антибиотици

1.6

Царевица

5.6

Крафтхартии и крафткартони

1.4

Филета и други меса от риби

5.5

Медикаменти

 

1.2

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

5.4

Артикули за  колективни  игри

1.1

Риби замразени

3.7

Машини и апарати  за  подготовка или преработка на тютюн

1.0

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба

1.8

Растения, части от растения, семена и плодове от  видовете, използвани главно в парфюмерията

1.0

Други изделия от желязо или стомана

1.4

През 2012 година стокообменът между двете страни отбелязва значителен спад, като реализира стойности над три пъти по-малки от тези за предходната година. Спадът може да се обясни с рестриктивната търговска политика, водена от Аржентина в този период.

Водещи позиции в българския износ за 2012 година за Аржентина са: сурови или необработени тютюни – 41.2%; артикули за фойерверки, сигнални ракети и др. – 23.9%; Инсектициди – 5.4% и др. артикули в ограничени количества.

Аржентинският внос за 2012 година у нас е формиран основно от: фъстъци, непечени – 24.2%; зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките – 17.7%; сурови или необработени тютюни – 17.5% и други.

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина за 2012 г.:

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

41.19

Фъстъци непечени

 

24.16

Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове, и други пиротехнически артикули

23.92

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени

17.70

Инсектициди

5.42

Сурови или необработени тютюни

17.50

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки

5.20

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

7.31

Електрически акумулатори

 

4.17

Цалевица

6.37

Растения, части от растения, семена и плодове от  видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или пулверизирани

3.39

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

6.03

Други двигатели

2.33

Други изделия от желязо или стомана

 

3.14

Антибиотици

2.27

 

 

 

През 2011 г. обемът на двустранния стокообмен бележи ръст от 8% в сравнение със същия период на 2010 г.  Износът ни за Аржентина нараства с 312%. Вносът от Аржентина регистрира спад от 18%, сравнено със същия период на 2010 г.

Българският износ за 2011 г. включва минералните и химични торове, с дял от 70,62%, на стойност 20,95 млн.щ.д. Основни експортни стоки са още чувствителни неекспонирани фотографски плаки с дял от 7,92% (износ за 2,35 млн.щ.д.) и сачмени, ролкови и иглени лагери (износ на стойност 1,84 млн.щ.д.).

Във вноса ни от Аржентина през 2011 г. на челна позиция са медни руди и техните концентрати, съставляващи 81,67% от вноса ни от страната, на стойност 53,7 млн.щ.д.

В импортната ни листа присъстват още сурови или необработени тютюни (внос на стойност 2,5 мил.щ.д.) и непечени фъстъци (2,38 мил.щ.д.).

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина за 2011 г.

Износ от България

%

Внос от Аржентина

%

Минерални или химични азотни торове

70.62

Медни руди и техните концентрати

81.67

Чувствителни неекспонирани фотографски плаки

7.92

Сурови или необработени тютюни

3.84

Сачмени, ролкови или иглени лагери

6.19

Непечени фъстъци

3.62

Сурови или необработени тютюни

2.34

Вълна

2.56

Инсектициди

1.87

Цитрусови плодове – пресни и сушени

1.60

Артикули за фойерверки, сигнални ракети и др.

1.41

Филета и други меса от риби – пресни или замразени

1.57

Машини и апарати за преработка на тютюн

0.95

Зеленчуци със сухи бобови чушки

1.37

Електрически акумулатори

0.93

Замразени риби (без филета)

0.80

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне и т.н. на камъни, руди и др. твърди минерални материали

0.88

Царевица

0.55

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини

0.86

Вина от прясно грозде

0.39

Арматурни артикули и др. подобни устроства

0.86

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти

0.35

 

За активизиране на търговско-икономическите контакти между България и Аржентина може да допринесе провеждането на следващата сесия на междуправителствената комисия, на която да се набележат нови мерки за сътрудничество. Наред с това обаче за по-успешното развитие на двустранните отношения е необходимо да се подобрят и контактите с отраслови камари, асоциации и консултантски фирми. Активизирането на вече съществуващите отношения също би се отразило благоприятно. Представянето на експортните възможности на България в Аржентина със съдействието на посолството ни в тази страна би дало допълнителен импулс в отношенията между двете страни.

3. ИНВЕСТИЦИИ

Регистрираните в България инвестиции от страните от Латинска Америка са незначителни, в това число и от Аржентина. Аржентинските инвестиции в България са символични. За периода 2004 г. – 2016 г., по данни на БНБ в България са регистрирани аржентински инвестиции в размер на 7.8 млн. евро.

млн. евро

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Общо за периода

-0.1

0.1

0.2

0.7

0.1

0.1

-0.4

-0.4

0.8

-0.1

1.2

 

1.7

 

 

3.9

7.8

4. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

На основание Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество (подписана 1980 г.), между двете страни има създадена Смесена междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС), която е провела до момента 4 заседания.

Сесиите на Смесената междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество са се провеждали, както следва:

-     I-ва сесия, м. юли 1984 г. в Буенос Айрес,

-     II-ра сесия, м.май 1987 г. в Пловдив,

-     III-та сесия, м. април 1996 г. в Буенос Айрес,

-     ІV-та сесия, м. септември 2006 г. в София.

След десетгодишно прекъсване и с цел активизиране и задълбочаването на двустранните отношения в областта на икономическото сътрудничество, на 25 и 26 септември 2006 г. в гр. София, се проведе Четвъртата сесия на Смесената междуправителствена българо-аржентинска комисия за икономическо и техническо сътрудничество /СКИТС/.

Председател на българската част на Смесената комисия бе заместник-министър на икономиката и енергетиката.

Председател на аржентинска част на Комисията бе директор на Национална дирекция „Международни икономически преговори” в Министерство на външните работи, международната търговия и вероизповеданията на Република Аржентина (с ранг заместник-министър).

В дневния ред на сесията бе включен за обсъждане и въпросът за осъвременяване на двустранната договорно-правна база в областта на двойното данъчно облагане, морско- търговското корабоплаване, научно-техническото сътрудничество, както и сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и други тежки престъпления и др. Парафиран бе проект на Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина.

Споразумението се подписа на 11 ноември 2008 г., в рамките на официалното посещение в Република Аржентина на президента на Република България г-н Георги Първанов. След изпълнение на вътрешните законови процедури, същото влезе в сила през м. март 2011 г. Със Споразумението за икономическо сътрудничество се създава нова Българо-аржентинска комисия за двустранно икономическо сътрудничество. С Решение на Министерски съвет за съпредседател на Смесената комисия с Аржентина от българска страна е определен заместник-министър на икономиката. Със заповед на министър Караниколов за съпредседател на комисията от българска страна е определен г-н Александър Манолев. През 2016 г. е предоставена на аржентинската страна информация за предложенията на българската страна за теми за обсъждане по време на Първата сесия на българо-аржентинската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество /СКИС/, гр. Буенос Айрес, Аржентина; следва аржентинската страна, в качеството й на домакин да предложи подходящ период за провеждане на сесията.

 

5. ДОГОВОРНО ПРАВНА ОСНОВА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АРЖЕНТИНА

¨     Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите – подписан на 21.09.1993 г. в Буенос Айрес, ратификационните документи са разменени на 11.03.199 4г. в МВнР – предстои изменение.

¨     Споразумение между БТПП и Камарата за индустрия, търговия и производство на Аржентина – подписано през 1979 г.;

¨     Санитарно – ветеринарна спогодба - подписана през м. август 1998 г. - изпратена нота за денонсирането й, считано от 01.01.2007 г.;

¨     Спогодба за сътрудничество в областта на карантината и растителната защита - подписана през м. август 1998 г. - изпратена нота за денонсирането й, считано от 01.01.2007 г.;

¨       Спогодба за сътрудничество в областта на туризма – юли 2000 г. – в сила от 22.04.2003 г.;

¨       Споразумение за мирно използване на атомната енергия – юли 2000 г. – не е влязло в сила;

¨       Спогодба за наука и технологично сътрудничество - юли 2000 г., в сила от 17.01.2003 г.;

¨       Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата март 2006 г.;

¨       Споразумение за установяване на безвизов режим за гражданите на двете страни, притежатели на обикновени паспорти - март 2006 г.;

¨       Споразумение между Дипломатическите институти - март 2006 г.

¨       Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на Република Аржентина и Република България, подписано на 11.11.2008 г. в Буенос Айрес. В сила от март 2011 г.

6. ПОСЕЩЕНИЯ И СРЕЩИ

2016 г. - през м.февруари 2016 г. в Аржентина бяха осъществени две визити на най-високо     ниво: на президента г-н Росен Плевнелиев и на министъра на икономиката.

1998 г. - на  зам.-министър на търговията и туризма  за участие в II-та среща на страните от МЕРКОСУР и ЧИС в Буенос Айрес;

1998 г. - на министър на земеделието, горите и аграрната реформа  в Аржентина. Подписани са ветеринарна и фитосанитарна спогодби;

1998 г. - на вицепрезидента Тодор Кавалджиев. Проведени са политически консултации между МВнР на равнище началник управление;

1999 г. - на зам.-председателя на Народното събрание Иван Куртев, начело на делегация за участие в тържествата по случай встъпването в длъжност на президента Фарнандо де ла Руа. Връчено е послание от президента на България до президента на Аржентина, с покана да посети нашата страна;

2000 г. - на министъра на външните работи Надежда Михайлова – официално посещение;

2001 г. – политически консултации между МВнР на равнище зам.министър в София.

2006 г. – политически консултации между МВнР на равнище зам.министър в Аржентина.

2008 г. – посещение на президента на Република България в Република Аржентина.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката