Австралия
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Австралия
Васил Христов
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7645; факс: +359 2 987 4008
vasil.hristov@mi.government.bg

І. СТОКООБМЕН

През отделните години търговският стокообмен между България и Австралия се движи в сравнително широки граници макар и при наличието на обща тенденция към повишаване. Пикова за миналото десетилетие е 2008 г. с достигнат стокообмен от 101.4 млн. щ.д. Устойчивото отрицателно салдо за българската страна до 2008 г. е резултат както от съкращаване на продажбите на някои традиционни до неотдавна стоки за българския износ на австралийския пазар, каквито са килимите и подовите настилки, помпите за течности и синтетичният каучук, така и от нарасналия внос от Австралия на каменни въглища, вълна, преливни помпи, медицински и хирургически инструменти и апарати и др.

Стокообмен между България и Австралия

/в млн. щ.д./

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I-VI 2017

Износ

23.5

14.3

23.6

26.6

29.5

27.5

25.1

36.1

10.7

Внос

7.7

7.3

9.8

11.7

196.8

10.5

153.8

37.8

5.1

Общо

31.2

21.6

33.4

38.3

226.3

38.0

178.9

73.9

15.8

Салдо

+15.8

+7.0

+13.8

+14.9

-167.3

17.0

-128.7

-1.7

5.6

През 2009 г. е регистриран сериозен спад на взаимната търговия, след като стокообменът се свива до 31.2 млн. щ.д. в резултат на намаления с около 90% внос от Австралия, с което и се обяснява отчетеното положително салдо в търговията ни с тази страна за първи път в предходния десетгодишен период. Тенденцията на намаляване на взаимния стокообмен се запазва и през 2010 г. (понижение от 37 % спрямо 2009 г.), но този път това се дължи основно на близо 40%-ен спад в българския износ за Австралия. През следващата година обаче нашият износ за тази държава възстановява нивото си от 2009-2010 г., което в съчетание с известен ръст и при вноса ни от Австралия способства за пречупване на негативната тенденция в развитието на двустранната търговия.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2012 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

28.2

Неелектрически, индустриални или лабораторни пещи

30.0

Товарачни и трамбовъчни машини

11.0

Други машини и устройства за терасиране и трамбоване

14.5

Ламарини, листове и ленти от мед

8.6

Конструкции и части за тях

10.6

Препарати, използвани за храна на животни

7.2

Машини и апарати за сортиране и раздробяване на твърди минерални материали

9.9

Машини и апарати за сортиране и раздробяване на твърди минерални материали

5.7

Електрически машини и апарати със специфично предназначение

5.3

След отчетеното нарастване с почти 55% през 2011 г. двустранният стокообмен бележи по-нататъшен ръст от 14.7 % за 2012 г. и достига 38.3 млн. щ.д. Търговското салдо се запазва положително за нашата страна, като доближава 15 млн. щ.д. на фона на 13.8 млн. щ.д. за 2011 г. Българският износ се увеличава с 13% общо за 2012 г., докато вносът от Австралия нараства с около 19.5%. Основен принос за ръста на българския износ през тази година имат ламарините от мед (нарастване от над три пъти) и сортировъчните машини, при все че реализираните продажби и при повечето от останалите водещи позиции имат немалко увеличение, като изключим свиването с близо 1/3 на продажбите на товарачни и трамбовъчни машини. От своя страна увеличението на вноса от Австралия се дължи най-вече на резкия скок в покупките на индустриални и лабораторни пещи, а така също на машини за терасиране и изкопаване, който повече от неутрализира спада с 1/3 за 2012 г. при традиционно водещата позиция „машини и апарати за сортиране, раздробяване и смесване на твърди минерални материали”, както и на понижението от близо 8% при позицията „конструкции и части за тях”.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2013 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

22.5

Медни руди и техните концентрати

96.3

Азотни торове

15.6

Медикаменти

1.1

Препарати, използвани за храна на животни

9.2

Конструкции и части за тях

0.7

Ламарини, листове и ленти от мед

4.2

Ел. машини и апарати със специфично предназначение

0.2

Временно консервирани плодове

4.1

Печатарски машини и устройства

0.2

Данните за 2013 г. показват съществени изменения в двустранната търговия, сред които на първо място е високият ръст на вноса от Австралия за сметка главно на една стокова позиция – медни руди и техните концентрати, - чийто стойностен обмен доближава 190 млн. щ.д. при реализирани на практика нулеви покупки през предходната година. Така българският внос от тази страна надхвърля 196 млн. щ.д. при аналогичен показател от 11.7 млн. щ.д. за 2012 г. Резкият скок във вноса ни от Австралия през миналата година е подкрепен също така и от отчетени доставки на медикаменти, пептони, печатарски машини и торове, съдържащи повече от един подхранващ елемент. Българският износ за страната също бележи немалък ръст от 11% и доближава 29.5 млн. щ.д. през 2013 г. Преди всичко това увеличение отразява реализираните продажби на азотни торове, които отсъстват в данните за износа за 2012 г. Нарастване показва и износът на някои традиционни за последните години стокови позиции в експортната ни листа за Австралия, като например храните за животни и временно консервираните плодове, отчитащи годишни темпове на прираст от около 40% през 2013 г.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2014 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

27.5

Медикаменти

35.5

Семена от слънчоглед

7.0

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение

10.6

Препарати за храна за животни

5.9

Конструкции и части за тях

10.2

Етерични масла

5.0

Рентгенови апарати

5.5

Медикаменти

5.0

Хартии и картони

2.4

През 2014 г. митническата статистика не отчита покупки от Австралия на медни руди и концентрати, поради което както вносът от тази държава, така и двустранната търговия отбелязват силен спад спрямо предходната година, но остават на характерните за началото на настоящото десетилетие равнища. Вносът се понижава до 10.5 млн. щ. д. при аналогичен показател от близо 197 млн. щ.д. за 2013 г. Българският износ също отбелязва понижение от 6.8%, дължащо се преди всичко на липсата на продажби на азотни торове, но следва да се има предвид, че базата за сравнение по тази стокова позиция отразява реализирана през I-то тримесечие на 2013 г. еднократна доставка и въпросният продукт не присъства в експортната ни листа за Австралия в рамките на предходните няколко години. През 2014 г. обаче е налице и съществено свиване при износа на препарати за храна на животни (-40%), както и по-ниски  продажби на ламарини и листове от мед (-10%). За сметка на това износът на сирена и извара превишава с 14% равнището си от 2013 г., като същевременно се наблюдава значителен ръст (над десет пъти) на продажбите на слънчогледови семена и на хлебарски изделия.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2015 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

19.6

Медни руди и техните концентрати

95.2

Медикаменти

15.1

Медикаменти

0.8

Семена от слънчоглед

10.2

Конструкции и части за тях

0.8

Артикули и съоръжения за физическа култура

6.3

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение

0.6

Антибиотици

4.1

Помпи за течности

0.4

Данните за 2015 г. показват възобновени покупки от Австралия на медни руди и концентрати, при това в значителен размер, в резултат на което както вносът, така и двустранният стокообмен отново бележат голям ръст. Вносът от Австралия надхвърля 150 млн. щ.д., а взаимната търговия - 178 млн. щ.д. От своя страна българският износ отчита спад от 8.5%, което се свързва главно с намалението при експорта на сирена (-35%), както и на препарати за храна на животни (-49%). Увеличение на продажбите за Австралия обаче има при медикаментите (ръст от близо 3 пъти спрямо 2014 г.), антибиотиците (почти 3 пъти) и слънчогледовите семена (+34%).

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през 2016 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

25.8

Медни руди и техните концентрати

71.6

Семена от слънчоглед

12.4

Вълна

10.7

Медикаменти

9.1

Медикаменти

3.2

Етерични масла

5.5

Конструкции и части за тях

2.0

Антибиотици

4.7

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение

1.6

През 2016 г. са реализирани значително по-малки покупки от Австралия на медни руди и то едва през последното тримесечие на годината, като по този начин настъпва съществен спад във вноса и двустранната търговия. Българският износ за страната обаче нараства с 43.5% основно поради увеличението със 170% на продажбите на медикаменти. Износът на антибиотици също бележи ръст от над два пъти, експортът на етерични масла нараства с близо 57%, а този на сирена – с 24%. Вносът от Австралия се понижава с близо 75% през 2016 г. в резултат основно на спад от почти 82% при доставките на медни руди и концентрати.

Водещи стоки в стокообмена с Австралия през периода януари-юни 2017 г.

Износ от България

%

Внос от Австралия

%

Сирена и извара

21.2

Вълна

41.0

Семена от слънчоглед

13.7

Медикаменти

13.5

Артикули и съоръжения за физическа култура

13.0

Конструкции и части за тях

7.5

Препарати за храна за животни

4.9

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение

6.9

Други двигатели

4.6

Машини за пране и почистване

5.6

Според предварителните данни за първото полугодие на 2017 г. двустранната търговия с Австралия се свива със 17% на годишна база. Българският износ за страната се понижава с близо 27% в резултат основно на голям спад при продажбите на медикаменти, който не може да бъде компенсиран от увеличението при уредите за физическа култура и препаратите за храна на животни. Въпреки отсъствието на покупки на медна руда вносът от Австралия нараства с 15.5% през периода януари-юни 2017 г., което до голяма степен е обусловено от увеличение от над два пъти при вълната.

II. ИНВЕСТИЦИИ

В периода до 2008 г. преките инвестиции от Австралия са почти незначителни. По данни на БНБ, през 2009 г. нетният годишен приток на австралийски инвестиции у нас за първи път достига двуцифрена величина - 20.4 млн. евро. През 2010 и 2011 г. обаче нетните годишни трансакции са съответно 1 млн. и 1.6 млн. евро, а за 2012 г. те са в размер на 2.2 млн. евро  и се понижават до 0.4 млн. евро през 2013 г. По предварителни данни на БНБ за 2014 г. са отчетени нетни трансакции от 2.0 млн. евро, през 2015 г. нетният поток е отрицателен в размер на -1.2 млн. евро, а за 2016 г. нетните инвестиции от Австралия възлизат на 21.9 млн. евро. Според изчисленията на БАИ общият размер на капиталовложенията, реализирани у нас от австралийски компании в периода 1996-2016 г., е 52.8 млн. евро, като по този показател страната заема 50-то място в класацията на ПЧИ по географски признак. Привлечените австралийски инвестиции в България са основно в минодобивната промишленост, търговията с недвижими имоти и консултантската дейност.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката