Инициативата ЕВРИКА
 

През 1985 година ЕВРИКА стартира като европейска инициатива за създаване на мрежа, обслужваща транс-граничното сътрудничество между научноизследователските институти, висшите учебни заведения, производствените предприятия и финансовите институции. Тя подпомага конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването на международно сътрудничество, което води до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и да използва мултиплициращия ефект от съвместната работа за подобряване на качеството на живота.

Основният документ на инициативата ЕВРИКА е Декларацията от Хановер.

В декларацията са заложени целите на инициативата, приоритетите и критериите на проектите, общите условия, изпълнението на проектите, координацията, връзките между ЕВРИКА, страните от ЕС и останалите форми на европейско сътрудничество.

Инициативата ЕВРИКА  е организационно- управленческа рамка, система от механизми, която предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания. Получаването на статут "проект на ЕВРИКА" е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

За проектите на ЕВРИКА всяка страна - член осигурява финансирането на своите изследвания по съвместния проект. Функционирането на секретариата в Брюксел се покрива от вноските на членовете, чийто размер се определя пропорционално на брутния вътрешен продукт за страната.

С Решение № 306 на Министерския съвет от 14 май 2010 г. правителството одобри членството на България в инициативата ЕВРИКА и присъединяването на страната към Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата при условие за последваща ратификация. С т.4 от него бе възложено на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да подпише Декларацията.

Присъединяването на България към инициативата ЕВРИКА дава възможност на българските МСП и научни организации да участват в съвместната програма ЕВРОСТАРС.

В началото на 2011 г. Народното събрание прие Закона за Ратификация на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата (обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г.). С този акт бяха финализирани действията по пълноправното членство на страната ни към инициативата.

Съгласно РМС 306/2010 всички разходи свързани с дейността на инициативата са за сметка бюджета на Националния иновационен фонд към МИ.

Над 40 държави са пълноправни членки на инициативата ЕВРИКА. Освен страните от Европейски съюз в инициативата членуват Швейцария, Русия, БЮР Македония, Израел, Украйна, Турция и др.

Управлението и координацията на ЕВРИКА са следните:

1. Председател. Всяка година една от страните на инициативата изпълнява ролята на председател.

2. Група на високо ниво (ГВН) - това е постоянния управителен орган на ЕВРИКА. Всяка страна-член на Общността и Европейската Комисия определя висш служител, който участва в заседанията на ГВН.

3. Национални координатори - представляват връзката между проектите и централните органи за координация на ЕВРИКА.

4. Секретариат -  със седалище в Брюксел. Координира дейността и отговаря за стимулиране развитието на инициативата.

Участието в проекти ЕВРИКА предоставя достъп до:

 • нови знания - за научни и технически разработки, за пазари, за нови доставчици;
 • мрежи - за предоставяне и разпространение на информация за областите на дейност на  фирмите,  за изграждане на преференциални отношения между потребители и доставчици, подобряване на имиджа;
 • възможности за финансови средства и услуги.

Освен това проектите ЕВРИКА дават възможност за:

 • признание за изключително качество - "марка за качество", която от своя страна допринася за търговския успех на продукта, процеса или услугата разработени в резултата на проекта ЕВРИКА;
 • обединяване на ресурсите, споделяне на идеите и риска;
 • подобряване на връзките наука-индустрия и ускоряване на трансфера на технологии към пазара;
 • врата към съвместни проекти с индустриално развити и с традиции предприятия;
 • подобряване на бизнес контактите между компаниите;
 • достъп до нови контакти и нови пазари, както за технологиите разработвани от изследователски организации, така и за предприятията;
 • усвояване на механизмите на управление на големи международни проекти и придобиване на международен опит
 • извършване на брокерски дейности чрез мрежата от национални бюра.

През 2010 г. шест български фирми участват в съвместни проекти на ЕВРИКА.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката