Европейски награди за насърчаване на предприемачество
 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството За 13-та поредна година Европейската комисия  организира присъждането на Европейските награди за насърчаване  на предприемачеството. Координатор на националния етап на конкурса в България е Министерство на икономиката.

Целта на конкурса е да бъдат отличени най-успешните дейности и инициативи, подкрепящи предприятията и предприемачеството, в Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането на политики и практики в тази област, повишават  вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещите предприемачи.

В конкурса могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки  на ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи, насърчаващи предприемачеството, оказали са значително влияние върху въпросния регион или място и показват нарастващ напредък за период от две години. За подборът на кандидатурите решаващи ще бъдат следните критерии: оригиналност, устойчивост и въздействие на инициативите върху местната икономика. Ще се има предвид и приложимостта на идейния подход другаде в Европа.

Обособени  са два етапа: национален и европейски; кандидатите могат да продължат участие на европейския етап, след като са преминали успешно през селекция в собствената си страна. Съгласно регламента на конкурса на национално равнище трябва да бъдат излъчени две кандидатури от две различни категории, които ще се състезават на втория етап и ще представляват своята страна на европейско ниво.

Кандидатурите за участие ще се приемат в срок до 28 май 2019 г.

Шест са Категориите, в които ще се присъждат наградите:

1. Насърчаване на предприемаческия дух: присъжда се за дейности и инициативи за насърчаване на предприемаческото мислене и култура, създаването на предприятия и т.н., които инициативи поощряват творческите способности, иновацията и поемането на риск, особено сред младите хора и жените.

2. Инвестиране в изграждането на умения: присъжда се за инициативи за повишаване на предприемаческите, професионалните, техническите и управленските умения.

3. Подобряване на бизнес средата: присъжда се за новаторски политики, които насърчават създаването и растежа на предприятия, опростяват законодателните и административните процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!“ в полза на малките и средните предприятия.

4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса: присъжда се за инициативи, които насърчават предприятията, и по-специално малките и средните предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите в Европейския съюз и извън него.

5. Подпомагане на развитието на "зелените" пазари и ефикасната експлоатация на ресурсите: Присъжда се за политики и инициативи, които улесняват достъпа на МСП до зелените пазари и помагат да се подобри ефикасността им, свързана с ресурсите, посредством например усвояването и приспособяването на умения, свързани със "зелените" ресурси, както и тяхното финансиране.

6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество: присъжда се за дейности, които насърчават социално отговорното поведение на фирмите и устойчивите стопански практики в социалната област. В тази категория също така наградата се присъжда и за усилия за насърчаване на предприемаческия дух сред групите в неравностойно положение като безработни, хора с увреждания и хора от етнически малцинства.

За участие в конкурса кандидатите трябва да изпратят в срок до 28 май 2019 г. попълнен, подписан и подпечатан ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ на :

Теодора Митова
Национален координатор
Старши експерт в отдел "Политика за МСП"
Дирекция "Икономическа политика"
Министерство на икономиката
тел.: 02 940 75 73
e-mail: t.mitova@mi.government.bg

Моля, изпратете формуляра САМО в електронен вид – с подписите и печата  в *.pdf-формат и без подписи и печат в *.doc-формат. Моля, при попълването на формуляра да спазите заложените изисквания относно обема на текста.

ДОКУМЕНТИ

Mожете да изтеглите следните  документи:

1. Формуляр за участие 2019

2. Ръководство за работа

3. Илюстрован сборник за конкурса  през 2013

4. Илюстрован сборник за конкурса  през 2014

5. Илюстрован сборник за конкурса  през 2015

6. Илюстрован сборник за конкурса  през 2016

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1.Какво представлява конкурсът?
2.Какви са целите? 3.Защо предприемачеството е важно?
4.Какви са ползите за участниците и победителите?
5.Кой може да участва?
6.Кои са категориите за участие в конкурса?
7.Какви са критериите за награждаване?

РЕЗУЛТАТИ

Отличените проекти за 2018 г. са:

Проектът „Иновационен лагер Габрово“, реализиран от община Габрово, категория"Насърчаване на предприемаческия дух"  - цели да насърчи таланта и въображението на младите хора, които заедно ще търсят иновативни решения на предизвикателствата, които са важни за съвременното общество. Иновационният лагер се провежда от 2016 г. насам като тази година през месец октомври се проведе третото му издание.

„Подкрепа на интернационализирането и дигитализацията на бизнеса на МСП в България и Европа“, категория "Подкрепа за интернационализирането на бизнеса", е инициатива част от мисията на „Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени Бизнес Клубове“(ОБК) съдържаща се в неговото наименование и към момента е дала възможност на над 100 МСП да участват в Международни изложения, осигурила е b2b matchmaking срещи на над 2000 фирми за намиране на външни пазари, осъществила е обучения на над 600 МСП за интернационализиране и дигитализация на бизнеса и е осигурила финансиране на бизнеса на над 100 МСП чрез европейските фондове. Всяка година ОБК организира Национален Бизнес Форум, Балканска конференция и Международна среща на МСП. На всяко едно от тези събития участие взимат над 200 МСП от България и света.

Националните победители участваха в официална церемония по награждаване, която се състоя на 20-ти ноември 2018 г. в гр. Грац, Австрия, по време на ежегодната Асамблея на малките и средните предприятия. И двата български проекта получиха много добри отзиви. След обявеното от ЕК класиране, единият от българските проекти се нареди сред 19-те финалисти и се състезава за Награда в категория „Подкрепа за интернационализирането на бизнеса“ с проектите от Естония и Финландия, но проектът на Финландия получи статуетката.

Заместник-министърът на икономиката г-н Александър Манолев бе почетен член на журито и също участва в официалната заключителна церемония в гр. Грац. Той обяви и награди победителите в категория "Подкрепа на интернационализирането на бизнеса".

Резултати от националния етап 2017:

Победители:

Фондация "Заслушай се" в сътрудничество със Столична община с проекта "Онлайн платформа за равен достъп за хората с увреден слух" в категорията "Награда за отговорно и интегриращо предприемачество";

СНЦ "Местна инициативна група Ардино-Джебел" с проекта "Приложена Стратегия за местно развитие на територията на община Ардино и процес на прилагане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Ардино и Джебел" в категория "Инвестиране в предприемачески умения";


Резултати от националния етап 2016:

Победители:

Министерството на младежта и спорта с проекта "Национална програма за младежта" в категорията "Насърчаване на предприемаческия дух";

Община Пловдив съвместно с Клъстер "Тракия икономическа зона" с проекта "Тракия икономическа зона" в категорията "подобряване на бизнес средата";

Резултати от националния  етап 2015:

Победители:

Община  Кърджали с проекта "Местен  старт - национален мащаб" в категорията "Подобряване  на бизнес средата". Проектът може да се изтегли оттук;

Илевън  България ООД с проекта "Eleven  Startup Accelerator" в категорията "Инвестиции в предприемачески  умения". Проектът може да се изтегли оттук;

Оценките и мотивите на журито можете  да изтеглите оттук.
Останалите кандидатури - оттук.

Резултати  от националния етап 2014:

Единствената кандидатура бе тази на Министерство на икономиката  и тя бе изпратена да се състезава на европейско ниво служебно. Въпреки това спечели номинация за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството,  а след това и наградата в категория "Инвестиране в предприемачески  умения".

Победител:

Министерство на кономиката с проекта "Брандко" в категорията "Инвестиране в предпремачески умения". Проектът  може да се изтегли оттук.

Резултати  от националния етап 2013:

На 09 юли 2013 година министърът на икономиката и енергетиката  Драгомир Стойнев обяви победителите в конкурса и отличи техните проекти.

Победител:

Община  Златоград с проекта "Етнографски  ареален комплекс" в категорията "Подобряане на бизнес  средата". Проектът може да се изтегли оттук;

Подгласник:

Клуб  по предприемачество Start IT Smart с проекта "3Challenge" в категорията "Инвестиране  в изграждането на умения". Проектът може да се изтегли оттук;

Оценките и мотивите на журито можете  да изтеглите оттук.
Останалите кандидатури - оттук.

Резултати  от националния етап 2012:

На 27 юли 2012 година министърът на икономиката, енергетиката  и туризма Делян Добрев обяви победителите в конкурса и отличи техните  проекти.

Победител:

Сдружение  за младежка култура и съвременни изкуства "Радар", съвместно  със Столична община и Coca-Cola с проекта "Sprite Graffiti Fest" в категорията  "Отговорно и интегриращо предприемачество". Проектът може да  се изтегли оттук;

Подгласник:

Фондация  StartUP с проекта "StartUP  Academy" в категорията "Насърчаване на предприемаческия  дух". Проектът може да се изтегли оттук;

Оценките и мотивите на журито можете  да изтеглите оттук.
Останалите кандидатури - оттук.

Резултати от националния етап 2011:

На 17 декември 2010 година министърът на икономиката,  енергетиката и туризма Трайчо Трайков обяви победителите в конкурса и  отличи техните проекти.

Победител:

Junior  Achievement България с проекта "Учебна  компания за студенти" в категорията "Насърчаване на  предприемаческия дух". Проектът може да се изтегли оттук;

Подгласник:

Сдружение  с нестопанска цел "За предприемчиво гражданско общество",  Добрич с проекта "Частно  основно училище "Галилео Галилей" в категорията "Инвестиране  в изграждането на умения". Проектът може да се изтегли оттук;

Оценките и мотивите на журито можете  да изтеглите оттук.

Резултати  от националния етап 2010:

На 4 декември 2009 година министърът  на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков връчи наградите  на победителите в конкурса.

Победител:

Център  на учебно-тренировъчните фирми с проекта "Български младежки форум на бизнес-лидерите" в категорията "Насърчаване на предприемаческия дух". Проектът може да се изтегли оттук;

Подгласник:

Център  за предприемачество и управленско развитие - CEED България с проекта "Top Class" в категорията "Насърчаване  на предприемаческия дух". Проектът може  да се изтегли оттук;

Повече детайли за резултатите и оценките на журито оттук.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Теодора Митова
Дирекция "Икономическа политика"

Министерство на икономиката
тел.: 02 940 75-73
e-mail: t.mitova@mi.government.bg

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката