Национален иновационен фонд
 

Със заповед на министъра на икономиката №РД-16-812/23.08.2016г. са утвърдени Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2016.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява Осма конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд (обявление).

Оттук може да изтеглите:

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2016,  Правилник за оценка на проектни предложения, Приложения към Правилника за оценка, Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Национален иновационен фонд, Приложения към процедура за мониторинг и Образец на типов договор.

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения по СЕДМА КОНКУРСНА СЕСИЯ на Националния иновационен фонд – 2014 г. С Решение № 16-51/09.07.2014г., изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия утвърди Доклада на Оценяващия комитет за проведената оценка. На сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия е публикуван списък на проектните предложения, одобрени за финансиране в рамките на сесията. Същия списък можете да намерите и тук.

Министерството на икономиката и енергетиката изхожда от разбирането, че конкурентно предимство в индустрията се постига посредством създаване, внедряване и разпространение на иновации. Необходимо е да бъде провеждана целенасочена политика за стимулиране на иновационната активност на предприятията. Икономическият растеж и повишаването на производителността решително зависят от бързината и ефективността, с които се разпространяват иновациите в една икономика. Необходимо е иновативните решения да проникнат във всички сфери.

За реализацията на тази цел Министерският съвет прие Иновационна стратегия на Република България с Решение № 723 от 8 септември 2004 г., изменена с Решение № 385 от 22.05.2006 г.

Основната цел на Националния иновационен фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът цели да подобри пазарния резултат за предприятията и за обществото, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване използването на ресурси и увеличаване на инвестициите в ефективни предприятия.

Със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма № РД-16-586/12.06.2009 г. са утвърдени Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2009. С писмо № 04-17-321/8.06.2009 г. Министерството на финансите счита, че "Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия от средствата на Националния иновационен фонд" отговаря на основните критерии на правилата за групово освобождаване в периода до 31.12.2013 г.

Със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма № РД-16-1389/15.12.2011 г. Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2009 са изменени и допълнени с цел осигуряване възможността за кандидатстване и финансиране на българските фирми и научно-изследователски организации по съвместната програма ЕВРОСТАРС.

Със заповед на министъра на икономиката и енергетиката №РД-16-107/30.01.2014 г. са утвърдени Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2014.

Оттук може да изтеглите:

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2014, Приложения към тях и Методика за оценка на проектни предложения.

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2012, Приложения към тях и Методика за оценка на проектни предложения.

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд -2011;

Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2009 и всички Приложения - 2009 към тях.

Образец на типов договор за научно-изследователски и развоен проект;

Образец на типов договор за проект за техническа осъществимост;

Методика за оценка на проектни предложения по "Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия - 2009";

Формуляри за мониторинг на проекти по "Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия - 2009".

Какви типове проекти се финансират?

  • Научно-изследователски развойни проекти - при тези проекти максималната стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. (255 623 евро) със срок на реализация от 12 до 36 месеца;
  • Проекти за техническа осъществимост - при тези проекти максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. (25 562 евро) за проекти със срок на реализация до 1 година.

Интензитет на помощта - изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не бива да надвишава:

  • 50% - за индустриални научни изследвания;
  • 25% - за експериментално развитие.

Надбавки за научно-изследователски развойни проекти и за проекти за техническа осъществимост:

 


Малко предприятие

Средно предприятие

Голямо предприятие

І Научно-изследователски развойни проекти

Промишлени изследвания

70%

60%

50%

Промишлени изследвания при наличие на сътрудничество1:
- между предприятия;
- за големи предприятия - сътрудничество най-малко с едно МСП;
- сътрудничество на предприятие с изследователска организация2

80%

75%

65%

Експериментално развитие

45%

35%

25%

Експериментално развитие при наличие на сътрудничество1:
- между предприятия;
- за големи предприятия - сътрудничество най-малко с едно МСП;
- сътрудничество на предприятие с изследователска организация2

60%

50%

40%

ІІ Проекти за техническа осъществимост

Промишлени изследвания

75%

65%

Експериментално развитие

50%

40%

1 Нито едно отделно предприятие не трябва да поеме повече от 70% от приемливите разходи по проекта.
2 Изследователската организация поема най-малко 10% от приемливите разходи по проекта.

Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд (2008) и всички Приложения-2008 към тях.

Образец на типов договор за финансиране на проект по Нацоналния иновационен фонд - 5-та сесия.

Цялостната дейност по администриране на Националния иновационен фонд се изпълнява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката