Ядрена енергетика
 

Ядрената енергетика е подсектор на енергетиката използващ контролирана ядрена реакция за създаване на енергия за механична работа, като най-често служи за генериране на електричество.

В Република България единственото предприятие използващо ядрената енергия в технологичния процес по производството на електроенергия е АЕЦ "Козлодуй" ЕАД,  като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ "Козлодуй" произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

В Европейския съюз като цяло, 30% от електричеството се произвеждат от ядрена енергия, като тенденцията е делът й да се увеличава.

Ядрената енергия и йонизиращите лъчения се използват в съответствие с изискванията и принципите на ядрената безопасност и радиационната защита с цел осигуряване защитата на човешкия живот, опазване здравето и условията на живот на сегашното и бъдещите поколения, на околната среда и материалните ценности.

Ядрената енергия и ядрените материали се използват само за мирни цели в съответствие със Закона за безопасното използване на ядрената енергия и с ратифицираните по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България международни договори.

Дейностите в сектор "ядрена енергетика", както във всеки сектор на енергетиката са строго регламентирани в международно-правна и национална нормативна рамка.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма.

Контролните функции на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в подсектор "ядрена енергетика" са разписани подробно в Устройствения правилник на министерството. Дирекция "Сигурност на енергоснабдяването" като част от специализираната администрация на МИЕТ:

  1. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на управление на радиоактивните отпадъци, управление на отработеното ядрено гориво и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
  2. организира и координира дейностите при подготовка на предложение за изграждане на национално хранилище за съхраняване и/или погребване на радиоактивни отпадъци по ЗБИЯЕ;
  3. изготвя, координира и осъществява мониторинг на стратегически планове в областта на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
  4. осъществява мониторинг на изпълнението и координира мерките, произтичащи от задължения по международни договори, и дейностите по изпълнението на програми за повишаване на безопасността и надеждността, изграждането и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения.

Поради спецификата на процесите подсекторът попада и под сериозен регулаторен контрол от гледна точка на безопасността на съоръженията, използвани за производство на електроенергия. Контролът на безопасността се извършва от Агенцията за ядрено регулиране.

Освен контрола върху държавните дружества за производство на електроенергия, МИЕТ има задължения са дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на радиоактивните отпадъци.

Извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения е последната стъпка в жизнения цикъл на всяко ядрено съоръжение.  Дейностите по извеждане от експлоатация обхващат всички административни и технически мерки, предприети, за освобождаване на ядреното съоръжение от регулиране по Закона за безопасното използване на ядрената енергия, включително затваряне на съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво. Тези мерки включват и процесите на дезактивация и демонтаж на оборудване използване до този етап в технологичните процеси.

Управление на РАО - технологични операции включващи намаляване на обем, фазов преход в твърда форма, кондициониране, вкл. обработка, разполагане на отпадъците в опаковка, за преместване, транспортиране, съхраняване и/или погребване. Управлението на РАО може да включва и производство на опаковките за отпадъците и ако е необходимо осигуряване на допълнителна опаковка за защита.

Радиоктивен отпадък (РАО) - радиоактивно вещество в газообразна, течна или твърда форма, чието по-нататъшно използване не се предвижда от лицензианта или титуляра на разрешение (физическо и юридическо лице) и което се контролира от Агенцията за ядрено регулиране като радиоактивен отпадък съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително радиоактивен източник, чийто срок за безопасна експлоатация е изтекъл съгласно производствената документация;

Отработено ядрено гориво (ОЯГ) - ядрено гориво, което е било облъчено в активната зона на реактор и е окончателно извадено от нея. ОЯГ може да бъде считано като използваем ресурс, който може да бъде преработен или да бъде определено за окончателно погребване, без други намерения и третирано като РАО.

Управлението на отработено ядрено гориво са всички дейности, които са свързани с манипулирането или съхраняването на отработено гориво, с изключение на превозването извън площадката на съоръжението.

Ядрена централа - електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.

Ядрено  съоръжение:

а) инсталация за обогатяване, завод за производство на ядрено гориво, атомна електроцентрала, съоръжение за преработка, изследователски реактор, съоръжение за съхранение на отработено гориво;

б) съоръжения за съхранение на радиоактивни отпадъци, които се намират на същата площадка и са пряко свързани с ядрените инсталации, изброени в буква а)

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 

Пишете ни
Министерство на икономиката и енергетиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg