Loading...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Законопроектът има за цел въвеждане в националното законодателство на Делегирана директива (ЕС) 2022/2100 на Комисията от 29 юни 2022 година за изменение на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета с оглед на оттеглянето на определени освобождавания по отношение на нагреваемите тютюневи изделия, както и отстраняване на неточности, допуснати при въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/40/ЕС.

Документи:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Мотиви към проекта на Закон

Проект на доклад до Министерския съвет

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция “Модернизация на администрацията”, АМС

 

Заинтересованите лица могат да изпращат своите бележки и предложения в 14-дневен срок на адрес: s.malcheva@mi.government.bg  и vyara.vitkova@mi.government.bg.

 

 

 

 

Свързани документи

Споделете