Loading...

Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

С Решение № 728 на Министерския съвет от 05 декември 2019 г. е прието Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието.

Ръководство е предназначено предимно за служителите в централната администрация, които участват във формулирането и внедряването на политики и изработване на нормативни актове. То предлага общи насоки и правила за извършване на оценка на въздействието, които по своята същност са еднакви за всички решения, политики и актове. Ръководството е полезно и приложимо в пълен обем и за оценките на въздействието, извършвани при реализирането на законодателната инициатива на народните представители, при извършване на оценка при изработването на нормативни актове, издавани от министрите и колегиалните органи, извън изпълнителната власт, при осъществяването на местното самоуправление и издаваните нормативни актове от общинските съвети, както и от експерти, извършващи оценка на въздействието на друго основание.

Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието можете да изтеглите от тук.

Задълбочен качествен и количествен анализ на най-значимите въздействия и на специфичните им аспекти

Като специфичен аспект на икономическите въздействия, при извършването на цялостна оценка на въздействието се поставя фокус върху въздействията върху малките и средните предприятия, които са най-уязвими при резки промени в регулаторните отношения. Същевременно малките и средните предприятия (МСП) са гръбнака на българската икономика, представляват 99% от броя на всички предприятия и осигуряват 75% от работните места.

При извършването на цялостна оценка на въздействието задължително се извършва и оценка на въздействието върху МСП (МСП-тест). Тя е неделима част от цялостната предварителна оценка на въздействие освен в случаите, когато оценяваният проект на политика или нормативен акт няма ефект върху предприятията, конкурентоспособността, иновациите и потребителите. Целта на МСП-теста е да се обърне изрично внимание и да оцени въздействието на бъдещото законодателство или политика, върху МСП, с особено внимание към категорията на микро-предприятията. МСП-тестът изисква изготвяне на отделен анализ.

Споделете