Loading...

Достъп до обществена информация

Изисквания, процедури, инструкции

  1. Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на министерството на ул. “Славянска” №8.
  2. Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.
  3. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация на министъра на финансите.
  4. Възможни начини за електронно заявяване на услугата/електронно получаване на резултата от услугата

Предоставянето на достъп до обществена информация е първична електронна услуга от ниво 4 – Извършване на услуги от ниво 3, за които е осигурена възможност за електронно връчване и електронно плащане, ако за получаването на електронна административна услуга се дължат такси.

Възможни начини за електронно заявяване на услугата

Искането за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде подадено и по електронен път:

  • на адреса на официалната електронна поща на министерството: e-docs@mi.government.bg или чрез Платформата за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
  • чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) (https://egov.bg) и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) (https://edelivery.egov.bg). Преди да започнете електронно заявяване е необходимо да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Възможни начини за електронно получаване на резултата от услугата

  • по електронен път на електронната поща на заявителя.
  • чрез Платформата за достъп до обществена информация.
  • като електронен документ в профила на заявителя в Системата за сигурно електронно връчване.

Вътрешни правила и образци на документи

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в МИИ, утвърдени със Заповед РД-16-366/19.04.2024 г.

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол по чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация по години:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2014 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2013 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2012 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2010 г.