Loading...

Харта на клиента

С лице към хората

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Хартата е утвърдена със Заповед № РД-16-854/10.09.2020г. и изменена със Заповед № РД-16-55/ 02.03.2022г. на министъра на икономиката и индустрията.

Публикувана е на интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията и е поставена на информационното табло в Центъра за административно обслужване (сградата на министерството в гр. София, ул. „Славянска“ № 8).