Loading...

Обща информация

Основни принципи

При осъществяване на административното обслужване, служителите на Министерството на икономиката и индустрията спазват следните принципи:

 • равнопоставено отношение към всички потребители;
 • осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и извършвани при осъществяване на административното обслужване;
 • спазване на стандарти за качество на административното обслужване;
 • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
 • периодично проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите;
 • осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
 • служебно събиране на информация и доказателствени средства;
 • осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси по банков или електронен път.

Служебно начало

Министерството на икономиката и индустрията осигурява служебно всички издавани от него документи, необходими за осъществяване на административното обслужване.

Както всички административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, министерството осигурява по служебен път документи от други администрации, които са необходими на потребителя на административна услуга.

Информация за административното обслужване

Министерството на икономиката и индустрията предоставя информация за осъществяваното административно обслужване, като:

 • осигурява общодостъпна, точна, систематизирана и разбираема информация за своята дейност;
 • осигурява достъп до формулярите за заявяване на различни услуги и оказва съдействие за попълването им;
 • предоставя пълна информация за сроковете при осъществяване на административно обслужване и за дължимите такси;
 • обявява информация за възможностите за подаване или получаване на документи по електронен път в Интернет страницата си https://www.mi.government.bg;

Достъп и работно време

Центърът за административно обслужване на Министерството на икономиката и индустрията е разположен на достъпно място, в близост до спирки на градския транспорт и възможности за паркиране.

Адрес: 1052 гр. София, ул. „Славянска“ № 8 (вижте местонахождението на картата).

Телефони за връзка: (02)940 7001, (02) 940 7327, (02) 940 7331

Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg

Телефоните за връзка с Центъра за административно обслужване са на цената на един градски разговор, съгласно тарифата на набиращия абонат.

Работното време е всеки делничен ден от 9:00 часа до 17:30 часа без прекъсване. В случаите, когато в края на обявеното работно време в служебните помещения има потребители на административни услуги, работата в центъра продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемни за консултации

 • Приемна в сградата на министерството на ул. „Леге“ 4 за услугите, по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
 • Приемна в сградата на министерството на ул. „Княз Александър I“ 12:
  • за услугите по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
  • за услугите по реда на Закона за виното и спиртните напитки;
  • за услугите по реда на Валутния закон.

Вижте местонахождението на картата

Обратна връзка

За да отговорим на Вашите изисквания, осигуряваме възможност за обратна връзка.

Можете да попълните анкетна карта на място в Центъра за административно обслужване или електронна анкетна карта от Интернет страница на министерството.

Информацията, събрана чрез попълнените анкетни карти, както и чрез получените сигнали, предложения, жалби и похвали се обобщава в Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите.

Плащания

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията

Вътрешна инструкция за организацията на административното обслужване по телефона в МИИ

Комплексно административно обслужване

Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги

Списък на вписаните в Административния регистър/Регистъра на услугите административни услуги на МИИ

Списък на електронните административни услуги на МИИ на Портала на електронното управление