Loading...

Услуги, предоставяни от министерството

Общо намерени: 65

505 Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба

Прочети повече

507 Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

Прочети повече

508 Издаване на разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

707 Издаване на разрешения за износ на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Прочети повече

709 Вписване на промени в обстоятелствата в издадени лицензии за дейности с прекурсори

Прочети повече

710 Издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече

736 Заверка на документи, издадени от МИИ и/или от ведомствата, на които е правоприемник, от ВРБ към министъра на икономиката и индустрията, подлежащи на легализация и използване в чужбина.

Прочети повече

776 Промяна в обстоятелствата в издадени лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производство на оптични дискове

Прочети повече

913 Издаване на международни сертификати за внос на продукти, свързани с отбраната

Прочети повече

949 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България от министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 7