Loading...

Услуги, предоставяни от министерството

Общо намерени: 65

1121 Издаване на удостоверения за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба

Прочети повече

1122 Издаване на удостоверения за внос на изделия и технологии с двойна употреба

Прочети повече

1123 Издаване на компенсаторни записи и връчване на Депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти на правоимащите лица

Прочети повече

1126 Подновяване на издадени лицензии за дейности с прекурсори

Прочети повече

1127 Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

Прочети повече

1167 Издаване на разрешения за внос на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Прочети повече

1367 Издаване на удостоверения за регистрация за извършване на дейности, съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Прочети повече

1368 Издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид, вещество от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013

Прочети повече

1525 Издаване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

Прочети повече

1593 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката и индустрията

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 7