Loading...

Архив на Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 (имена, започващи с буква Д)

Д
Име Длъжност № и
Дата на
———подаване———
Вид —-Декларация—-
Даниел Киров Милев Член на СД на ДКК ЕАД 94-Д-52/14.02.2022 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-71/01.03.2022 по чл.35, ал.1, т.2
Добринка Димитрова Вичева Член на СД на “Национална компания индустриални зони” ЕАД 94-Д-211/13.08.2021 по чл. 35, ал.1, т.1
94-Д-240/09.09.2021 по чл.35, ал.1, т.2
Дочо Минев Карадочев Член на СД на Национална компания индустриални зони” ЕАД 94-Д-210/13.08.2021 по чл.35, ал.1, т.1
94-Д-243/13.09.2021 по чл.35, ал.1, т.2