Loading...

Компетенции и правомощия на инспектората

Основната цел на Инспектората, като звено за вътрешен административен контрол, съгласно чл. 46 от Закона за администрацията е да подпомага министъра в осъществяване на контролните му функции, по отношение дейността на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към него, като по този начин да допринесе за постигане на заложените цели пред съответните звена и ведомства. Той извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и по сигнали на граждани.

Дейността на инспектората е насочена към обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията и превенция и ограничаване на корупцията като:

 1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Стратегията за превенция и противодействие на корупцията;
 2. осъществява контрол, съгласно разпоредбите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и предлага на министъра конкретни действия;
 3. осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 4. разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви, и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;
 5. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 6. проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата на администрацията;
 7. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и вътрешните актове в министерството;
 8. контролира спазването на препоръките на външни одитни и контролни органи по техни доклади, които са насочени към него;
 9. при извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;
 10. прави оценка на корупционния риск;
 11. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

Споделете