Loading...

Компетенции и правомощия на инспектората

Основната цел на Инспектората, като звено за вътрешен административен контрол, съгласно чл. 46 от Закона за администрацията е да подпомага министъра в осъществяване на контролните му функции, по отношение дейността на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към него, като по този начин да допринесе за постигане на заложените цели пред съответните звена и ведомства. Той извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и по сигнали на граждани.

Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията и превенция и ограничаване на корупцията като:

1. подпомага министъра на икономиката и индустрията по отношение на изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;

2. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

3. прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

4. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Закон за противодействие на корупцията от 06.10.2023 г.);

6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

7. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, независимо че деянието може да е основание за търсене и на друг вид отговорност от служителите;

8. извършва проверка по сигнали срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

9. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато това е предвидено в закон;

11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

13. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

Споделете