Loading...

Отчет за предприетите действия

Отчет за дейността на Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Обобщена информация за извършените дейности от структурните звена в Министерството на икономиката и индустрията през 2023 г. в изпълнение на задълженията им за прилагане на антикорупционни прецедури.

Отчет за дейността на Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Обобщена информация за извършените дейности от структурните звена в Министерството на икономиката и индустрията през 2022 г. в изпълнение на задълженията им за прилагане на антикорупционни процедури.

Обобщена информация за извършените дейности от структурните звена в Министерството на икономиката през 2021 г. в изпълнение на задълженията им за прилагане на антикорупционни процедури.

Отчет за дейността на Инспектората на Министерството на икономиката за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Отчет за дейността на Инспектората на Министерството на икономиката за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Обобщена информация за извършените дейности от структурните звена в Министерството на икономиката през 2020 г. в изпълнение на задълженията им за прилагане на антикорупционни процедури.

Отчет за дейността на Инспектората на Министерството на икономиката за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Доклад относно отчитане дейността по чл.17 от Вътрешните правила за прилагане на антикорупционните процедури в МИ

Доклад относно отчитане дейността по чл.17 от Вътрешните правила за прилагане на антикорупционните процедури в МИ

Отчет за дейността на Инспектората на Министерството на икономиката за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Отчет за дейността на Инспектората на Министерството на икономиката за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

Отчет за дейността на Инспектората на Министерство на икономиката за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Отчет за дейността на Инспектората на МИ за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

Доклад за дейността на Инспектората за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Доклад за дейността на Инспектората за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Информация за получени сигнали, съдържащи твърдения да наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г.

Информация за получени сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция и корупционни прояви и/или конфликт на интереси в МИЕ за периода от 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г.

Доклад за дейността на Инспектората на МИЕ за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

Доклад на Инспектората от извършени два броя планови проверки с предмет – проследяване изпълнението на дадени препоръки при осъществени предходни проверки

Отчетен доклад за дейността на Инспектората на министерството за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.

Информация за получени сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

Информация за получени сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за периода от 01.07.2012г до 31.12.2012 г.

Отчетен доклад за дейността на Инспектората на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, за периода от 01.01.2012 г. до 30.12.2012 г.

Доклад от Инспектората за извършена планова проверка с предмет: “Оценка на ефективността на дейността на звената в МИЕТ”

Информация за постъпили сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

Информация за постъпили сигнали, съдържащи твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в МИЕТ за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

Отчетен доклад за дейността на Инспектората на министерство на икономиката, енергетиката и туризма, за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

Доклад на Инспектората от извършена планова проверка с предмет: оценка на корупционния риск в звената на МИЕТ, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

Свързани документи

Споделете