Loading...

Публичност и антикорупционни процедури

Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

1. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

2. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

3. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация

4. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.

5. Регистър по чл. 33, ал. 4 от ЗПУКИ (архив)

6. Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ

7. Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

8. Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ до 2022 г.

1. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

2. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията

3. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация

4. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.


Архив на Декларации

1. Архив на Регистър на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
2. Архив на Регистър на декларации на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
3. Архив на регистъра на декларации на лицата по ‘чл. 3, т. 22 и т.23
4. Архив на Регистъра на декларации на служителите от администрацията на МИ


Архив на Декларации 2022 г.

1. Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката.
2. Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
3. Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
4. Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.

Споделете