Loading...

Публичност и антикорупционни процедури

Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

1. Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията
2. Регистър на декларации по чл. 49 от ЗПК на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията
3. Регистър на декларации по чл. 49, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗПК на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 51
4. Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПК
5. Регистър на актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления
6. Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК
7. Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси


Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) до 06.10.2023 г.

1. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията
2. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията
3. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
4. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.
5. Регистър по чл. 33, ал. 4 от ЗПУКИ (архив)
6. Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ
7. Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
8. Списък на задължените лица, неподали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси


Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ до 2022 г.

1. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията
2. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията
3. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
4. Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.


Архив на Декларации 2022 г.

1. Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката.
2. Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката
3. Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация
4. Архив на Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3.

Споделете