Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за длъжностите „Старши юрисконсулт“ – 1 щ.бр. и „Юрисконсулт“ – 1 щ.бр. в отдел „Административни производства“, дирекция „Правна“ съгласно Заповед № РД-16-1063/24.08.2022 г. на министъра на иконо

Дирекция: Правна

Дати за подаване на документи: 26.08.2022 - 05.09.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

"Старши юрисконсулт" – 1 щ.бр. и "Юрисконсулт" – 1 щ.бр. в отдел "Административни производства", дирекция "Правна" съгласно Заповед № РД-16-1063/24.08.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

1. За длъжността "старши юрисконсулт" в отдел  "Административни производства" основните задължения са:

Изготвя правни анализи, становища по законосъобразност, проекти на документи и актове на министъра или на упълномощено от него лице, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразност в областта на трудовите, служебните и гражданските правоотношения; изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, включвани в министерството; изготвя становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в министерството; изготвя правни становища по приложението на Закона за държавната собственост; участва при решаването на правни проблеми, свързани с лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на министерството; участва при изготвянето на становища по проекти на нормативни актове, свързани с промени в нормативната уредба, касаеща държавната собственост, устройството на държавната администрация и държавната служба, трудовото и осигурителното законодателство;  осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдилища и други юрисдикции по дела, свързани с прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на трудовите, служебните и гражданските правоотношения.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "старши юрисконсулт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "магистър";
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, професионално направление - Право;
 • Професионален опит: 2 години или придобит IV младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Юридическа правоспособност;
 • Дигитална компетентност.

2. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1600 лв.

3. За длъжността "юрисконсулт" в отдел "Административни производства" основните задължения са:

Изготвя правни анализи, становища по законосъобразност, проекти на документи и актове на министъра или на упълномощено от него лице, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразност в областта на трудовите, служебните и гражданските правоотношения; изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, включвани в министерството; изготвя становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в министерството; изготвя правни становища по приложението на Закона за държавната собственост; участва при решаването на правни проблеми, свързани с лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на министерството; осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдилища и други юрисдикции по дела, свързани с прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове в областта на трудовите, служебните и гражданските правоотношения.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността "юрисконсулт":

3.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "магистър";
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, професионално направление - Право;
 • Професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг;

3.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Юридическа правоспособност;
 • Дигитална компетентност.

4. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1450 лв.

5. Начин за провеждане на конкурсната процедура:

 • Тест;
 • Интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

7. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие". По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията  на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg