Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за длъжностите „Старши юрисконсулт“ и „Юрисконсулт“ в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна“

Дирекция: Правна

Дати за подаване на документи: 09.09.2022 - 19.09.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

„Старши юрисконсулт“ – 1 щ.бр. и „Юрисконсулт“ – 1 щ.бр. в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна“

съгласно Заповед № РД-16-1104/08.09.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

1. За длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел  „Нормативни актове“ основните задължения са:

Изработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра; дава правни становища по проекти на нормативни и административни актове, изпратени за съгласуване; изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството; изготвя становища по проекти на международни договори, споразумения и меморандуми; изготвя становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на министерството; изготвя становища или участва в разработването на становища по законопроекти по искане на парламентарни комисии; осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдилища и други юрисдикции.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „старши юрисконсулт”:

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, професионално направление - Право;
 • Професионален опит: 2 години или придобит IV младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Юридическа правоспособност;
 • Дигитална компетентност.

2. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1600 лв.

3. За длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Нормативни актове“ основните задължения са:

Изработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра; дава правни становища по проекти на нормативни и административни актове, изпратени за съгласуване; изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството; изготвя становища по проекти на международни договори, споразумения и меморандуми; изготвя становища по законосъобразността на наказателните постановления за административни нарушения, установени от оправомощени длъжностни лица от дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност, издадени по прилаганите от дирекцията закони и подзаконови нормативни актове; изготвя становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговските дружества; осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството пред съдилища и други юрисдикции.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „юрисконсулт”:

3.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, професионално направление - Право;
 • Професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг;

3.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Юридическа правоспособност;
 • Дигитална компетентност.

4. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 1450 лв.

5. Начин за провеждане на конкурсната процедура:

 • Тест;
 • Интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);
 • копие от удостоверение за юридическа правоспособност.

7. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. „Славянска” № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие”. По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията  на ул. „Славянска” № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

 

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg