Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за незаета длъжност в дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"

Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност

Дати за подаване на документи: 28.06.2022 - 07.07.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Младши експерт" в отдел "Международно контролирана търговия", дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"

съгласно Заповед № РД-16-480/24.06.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 

1. За длъжността "младши експерт" в отдел "Международно контролирана търговия" основните задължения са: Изготвяне на отговори и становища на запитвания от страна на фирми, министерства и ведомства, както и от чуждестранни органи за експортен контрол и неразпространение на ОМУ. Участва в изготвянето на национални доклади, нотификации, отчети, справки и информации в областта на експортния контрол и неразпространението на ОМУ. Участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на експортния контрол и неразпространението на ОМУ.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "младши експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър";
 • Професионална област – икономика, инженерно-технически специалности;
 • Професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност;
 • Владеене на английски език;
 • * Достъп до класифицирана информация – степен "Поверително".

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 710 лв. (за първа степен)

2. Начин за провеждане на конкурсната процедура:

 • Тест;
 • Интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

4. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие". По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията  на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

* Преди назначаване на класирания на първо място кандидат следва да се извърши проучване за получаване на разрешение за работа с класифицирана информация степен "Поверително".

 

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg