Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за незаета длъжност в дирекция "Регулиране на икономически дейности"

Дирекция: Регулиране на икономически дейности

Дати за подаване на документи: 28.06.2022 - 07.07.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

"Началник на отдел" "Контрол", дирекция "Регулиране на икономически дейности"

съгласно Заповед № РД-16-477/24.06.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 

1. За длъжността "началник на отдел" "Контрол", основните задължения са: Оганизиране, ръководство, координация, контрол и изпълнява дейности, свързани с разработването и реализацията на политиката по отношение контрола на лицата, регистрирани по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). Ръководи, организира, координира и контролира извършването на документални проверки и проверки на място на регистрираните лица по реда на ЗАРИДСНПНП във връзка с дейността на отдела. Участва в междуведомствени и/или вътрешни работни групи, комисии и съвети.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "началник на отдел":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "магистър";
 • Професионална област – социални, стопански и правни науки, икономически науки,  обществени или технически науки, в т.ч. минно-геоложки науки;
 • Професионален опит: 5 години по специалността или придобит II младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Дигитална компетентност, информационна сигурност;
 • Познаване на общодържавните законови нормативни документи в областта на икономиката;
 • Владеене/ползване на един от официалните езици на ЕС

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 820 лв. (за първа степен)

2. Начин за провеждане на конкурсната процедура:

 • Тест;
 • Интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

4. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие". По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията  на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg