Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за незаети длъжности в дирекция "Икономическа политика"

Дирекция: Икономическа политика

Дати за подаване на документи: 08.07.2022 - 18.07.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

"Старши експерт" – 2 щ. бр. и "Главен експерт" – 1 щ. бр. в отдел "Индустриална политика и икономически анализи" и "старши експерт" -1 щ. бр. и "Главен експерт" -1 щ. бр. в отдел "Политика за развитие на индустриалните паркове", дирекция "Икономическа политика" съгласно Заповед № РД-16-606/04.07.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 

1. За длъжността "Старши експерт" – 2 щ. бр. в отдел "Индустриална политика и икономически анализи" основните задължения са: Подпомага дейностите при реализиране на политиката на Министерство на икономиката и индустрията по отношение на развитието на секторите в икономиката на страната, политиката за насърчаване на икономическото развитие, формиране на секторни и регионални политики за подпомагане на малките и средни предприятия и индустрията, развитие на иновативни и нисковъглеродни производства и подобряване на условията за бизнес, чрез изготвяне на експертни макроикономически, клъстерни, секторни и регионални икономически анализи, становища, стратегически документи, проекти на нормативни актове, обобщаване на информация и формулиране на изводи и отговори на запитвания от компетентността на отдела.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "старши експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 2 години в областта на държавната администрация, в органите за местно самоуправление или в частния сектор или придобит IV младши ранг;
 • Професионална област – технически, стопански и правни науки, икономика, природни науки, математика и информатика.

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Владеене/ползване на английски език;
 • Владеенето/ползването на друг език от официалните езици на ЕС е предимство.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 730 лв. (за първа степен)

2. За длъжността "Главен експерт" – 1 щ. бр. в отдел "Индустриална политика и икономически анализи" основните задължения са: Подпомага дейностите при реализиране на политиката на Министерство на икономиката и индустрията по отношение на развитието на секторите в икономиката на страната, политиката за насърчаване на икономическото развитие, формиране на секторни и регионални политики за подпомагане на малките и средни предприятия и индустрията, развитие на иновативни и нисковъглеродни производства и подобряване на условията за бизнес, чрез изготвяне на експертни макроикономически, клъстерни, секторни и регионални икономически анализи, становища, стратегически документи, проекти на нормативни актове, обобщаване на информация и формулиране на изводи и отговори на запитвания от компетентността на отдела. Подпомага дейността на Работна група 15 "Индустриална политика и МСП" към Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен експерт":

2.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години в областта на държавната администрация, в органите за местно самоуправление или в частния сектор или придобит III младши ранг;
 • Професионална област – икономика, обществени или технически науки.

2.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Владеене/ползване на английски език;
 • Владеенето/ползването на друг език от официалните езици на ЕС е предимство.

2.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 770 лв. (за първа степен)

3. За длъжността "старши експерт" – 1 щ. бр. в отдел "Политика за развитие на индустриалните паркове "основните задължения са: Подпомага дейностите при реализиране на политиката на Министерство на икономиката и индустрията по отношение на развитие на индустриални паркове с цел повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия. Участва в подготовката на анализ за определяне на списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната, съответстващи на целите и приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие съгласно Закона за регионалното развитие. Участва в разработването на становища и отговори на ведомства, фирми, граждани в рамките на дадените компетенции.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "старши експерт":

3.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 2 години в областта на държавната администрация, в органите за местно самоуправление или в частния сектор или придобит IV младши ранг;
 • Професионална област – технически, стопански и правни науки, икономика, природни науки, математика и информатика.

3.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Владеене/ползване на английски език;
 • Владеенето/ползването на друг език от официалните езици на ЕС е предимство.

3.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 730 лв. (за първа степен)

4. За длъжността "главен експерт" – 1 щ. бр. в отдел "Политика за развитие на индустриалните паркове" основните задължения са: Подпомага дейностите при реализиране на политиката на Министерство на икономиката и индустрията по отношение на развитие на индустриални паркове с цел повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия. Участва в поддържането на регистъра на индустриалните паркове, като осигурява дейността по издаване на заповеди за вписване и за заличаване на индустриалните паркове от регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове. Дава становища по проекти на нормативни актове и международни договори, от които възникват права и/или задължения за предприятия по отношение на политиките в сферата на иновациите, провеждани от министерството.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен експерт":

4.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионален опит: 4 години в областта на държавната администрация, в органите за местно самоуправление или в частния сектор или придобит III младши ранг;
 • Професионална област – технически, стопански и правни науки.

4.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Владеене/ползване на английски език;
 • Владеенето/ползването на друг език от официалните езици на ЕС е предимство.

4.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 770 лв. (за първа степен)

5. Начин за провеждане на четирите конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

7. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие". По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията  на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg