Кариери
 
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за незаети длъжности в дирекция "Политика за потребителите"

Дирекция: Политика за потребителите

Дати за подаване на документи: 30.06.2022 - 11.07.2022

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

"Главен експерт" – 2 щ. бр., "старши експерт" – 1 щ. бр., "младши експерт" – 1 щ. бр. в  дирекция "Политика за потребителите"

съгласно Заповед № РД-16-534/29.06.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията

 

1. За длъжността "Главен експерт" –право - 1 щ. бр. в дирекция "Политика за потребителите" основните задължения са: Дейности свързани с разработване и провеждане на държавната политика за защита на потребителите и нейното интегриране в секторните политики. Проследява развитието на промените в законодателството за защита на потребителите в Европейския съюз. Подпомага изготвянето на предложения и анализи относно приемането и прилагането на механизми, осигуряващи ефективна защита на потребителите. Участва в провеждането на консултации с представители на неправителствените организации за защита на потребителите и с професионалните сдружения на търговците и производителите при подготовката на позиции и на информации, които се изготвят и представят във връзка с участието на България в работата на институциите и органите на ЕС.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен експерт":

1.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "магистър";
 • Професионална област: право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит: 4 години по специалността или придобит III младши ранг;

1.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Отлично владеене на английски или френски език, познаване на структурата на националните и европейските институции и законодателството на ЕС, познаване на основните принципи на законодателния процес в националната нормативна уредба и правото на ЕС, свързани с разработване, изменение, допълнение или отмяна на правни норми, познания в областта на европейското законодателство за защита на потребителите, познаване на необходимите нормативни актове, добри компютърни умения.

1.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 770 лв. (за първа степен)

 

2. За длъжността "Главен експерт" -1 щ. бр. в дирекция "Политика за потребителите" основните задължения са: Дейности свързани с провеждането на диалог с неправителствените организации за защита на потребителите. Изготвя информации и отговори в областта на защита на потребителите, които се представят във връзка с участието на България в работата на институциите и органите на ЕС. Проследява развитието на европейско ниво на политиката за защита на потребителите. Участва в дейността на работна група 21 "Защита на потребителите" в съответствие с ПМС 85/2007 г.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "главен експерт":

2.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • Професионална област: икономика, публична администрация, право, обществени, математически или естествени науки, европеистика, международни отношения, международни икономически отношения;
 • Професионален опит: 4 години в съответната област или придобит III младши ранг;

2.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • ползване на английски или френски език, познаване на структурата на националните и европейските институции и законодателството на ЕС, познаване на основните принципи на законодателния процес в националната нормативна уредба и правото на ЕС, свързани с разработване, изменение, допълнение или отмяна на правни норми, познания в областта на европейското законодателство за защита на потребителите, познаване на необходимите нормативни актове, добри компютърни умения.

2.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 770 лв. (за първа степен)

 

3. За длъжността "Старши експерт" –юрист - 1 щ. бр. в дирекция "Политика за потребителите" основните задължения са: Дейности свързани с подпомагане изготвянето на информации и отговори в областта на защита на потребителите, които се изготвят и представят във връзка с участието на България в работата на институциите и органите на ЕС. Изготвя докладни записки и писма, разработва становища и отговори до ведомства, фирми и граждани в рамките на дадените компетенции. Изготвя протоколи и доклади от заседания на работни групи и проведени срещи.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "старши експерт":

3.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "магистър";
 • Професионална област: право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит: 2 години по специалността или придобит IV младши ранг;

3.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • отлично владеене на английски или френски език, познаване на структурата на националните и европейските институции и законодателството на ЕС, познаване на основните принципи на законодателния процес в националната нормативна уредба и правото на ЕС, свързани с разработване, изменение, допълнение или отмяна на правни норми, познания в областта на европейското законодателство за защита на потребителите, познаване на необходимите нормативни актове, добри компютърни умения.

3.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 730 лв. (за първа степен)

 

4. За длъжността "Младши експерт" в дирекция "Политика за потребителите" основните задължения са: Дейности свързани с предоставянето и/или отчитането на финансовата подкрепа на представителните сдружения за защита на потребителите, съгласно действащото законодателство. Подпомага изготвянето на информации, отговори и становища в областта на защита на потребителите, които се изготвят и представят във връзка с участието на България в работата на институциите и органите на ЕС. Взаимодействие със сдруженията на потребителите и с организации на бизнеса и във връзка с разработване и провеждане на политиката за потребителите.

Минимални и допълнителни изисквания за съответната длъжност "младши експерт":

4.1. Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование: образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър";
 • Професионален опит: не се изисква или придобит V младши ранг;
 • Професионална област – икономика, международни икономически отношения, международни отношения, европеистика, публична администрация, право, обществени, математически или естествени науки.

4.2. Допълнителни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • отлично владеене на английски език или френски език,  познаване на структурата на институциите и законодателството на ЕС, познания в областта на европейско законодателство и политиката за потребителите, познаване на необходимите нормативни актове.

4.3. Минимален размер на основна заплата за длъжността: 710 лв. (за първа степен)

 

5. Начин за провеждане на четирите конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

7. Място за подаване на необходимите документи: в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията в сградата на ул. "Славянска" № 8. Документите се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00ч. от служител на дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие". По електронен път на адрес e-docs@mi.government.bg като в този случай заявлението за участие в конкурсa и декларацията чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

8. Срок за подаване на необходимите документи: 10 дни от публикуване на обявата.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на Министерство на икономиката и индустрията  на ул. "Славянска" № 8, гр. София, както и на Интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията: www.mi.government.bg

Съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, подаването на документи за кандидатстване в обявения конкурс се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg